JUAṈ
Nuyá̱ Ukunam papin aar akupkamu
1
Kayu ti peṉker shuaraiti
Wi Juaṉ Yus-shuara uuntri̱ asan winia amikrun Kayun ju̱ papin áateajai. Wisha ti nekas aneajme. Aneamu yatsurú, Yusja̱i̱ péṉker wekaakum ame wakanim péṉker pujana núnisaṉ ame aya̱shmisha péṉker atí tusan Yúsan áujtajme. Ame nekas chicham umirman shuar jui̱ taar ujatkarmayi. Tura nuna antukan ti warasmajai. Yus-shuar nekas chichaman umiiniakui imiá shiir enentáimtuiniajai.
Aneamu yatsurú, chíkich Yus-shuar ti peṉker yaya̱me. Kame yajaya̱ yujainia nusha nekas yaya̱me. Nu péṉkeraiti. Nu shuar ame nekas anenamun ju̱i̱ taar Yus-shuar iruntramunam etserkarai. Ataksha irauwenakui atsumainiana nu súsam shiir akupkarta. Péṉker wáinkiumka Yus shiir enentáimtikrattame. Nu shuar Jesukrístun takarsatai tusar wekainiawai. Túrawar Yus-shuarcha ainia nuna kuítri̱ji̱a̱i̱ yurumátniun nakitrarmatai ii Yus-shuartikia nii atsumainia nu ajamsatniuitji. Nekas chichaman etserainia nu, yaiṉkiartai tusar túratniuitji.
Tiútrepes yajauch túriniaiti
Ashí Yus-shuar árumna nuna papin akuptukmajrume. Kame nékajai, Tiútrepes naṉkaamantu enentáimtumak ii tájinia nuna umiktinian nakitiawai. 10 Nu asamtai nui̱ jean ni yajauch túramun etsertuktatjai. Nii ántar ti áujmatuk tsanumprutmaji. Tura nu arantcha Yúsnan takainia nu irainiakui awayáiniatsui. Tura chíkich awayátaj tákuisha suritiawai. Tura nuyá Yus-shuarja̱i̱ iruntratniun surimiawai.
11 Aneamu yatsurú, nu yajauch túramu jumamkiirap antsu péṉker túratarum. Péṉker túrinia nuka Yúsnaiti. Antsu tunáa túrinia nuka Yúsan nékachuiti.
Timitriu péṉker túriniaiti
12 Imiá nekas péṉker shuar asamtai ashí shuar Timitriun péṉker áujmatainiawai. Iisha núnisrik péṉker shuáraiti tákurin nekas tájinia nusha nékarme.
Umíamu chicham
13 Wi ti nukap títinian wakerajme. Túrasha ju̱ papinium mashi áatrashtatjame 14 wárik íitin asan. Nui̱ jean chichasmi.
15 Shiir pujustá. Ju̱yá amikrum amikmaatmainiawai. Ii amikri̱sha chikichik chikichik amikmaatruata.