Bikoro bu Kirau
Urunu ma rani ani pen nu kaisariya niza nimeme Karniliyas, una je uma soja nan nigo sa atisa Italiya. Unu me makunna biyyau ba Asere, mi nan na hanna ameme wa tarsi Asere, mazi ma benki Ayahudawa ini kirfi gbardang, ama wuzi biringara ko ya uwui. Uhana uganiya azumo kataru innu winjoro, abezime anyimo atiro tibi bibeu ba Asere ba ē ahira ameme bibeu me ba gunme, ''Karniliyas.'' Karniliyas ma riki bibeu bu gomo Asere aje ani hunzi, magu, ''nyanini izi una kura?'' Bibeu bi kadura ba gun me, ''biringara bu weme nan nu ningizi anabu aweme wa benki azesere, imum irengizi ahira ugomo Asere.'' ''Ana me tuma anabu, uhan anipin nu yafa waka ayen desa atisa me sminu sa, a tisa me Bitrus.'' Ma ciki nigo nan saminu, desa akura ameme aciki ani kira nuraba. Sa bibeu me ba buki tize nan me madusa, Kaniliyas ma tit anwa re, anyimo arere akura ameme, nanu soja u inde unu tarsa Asere anyimo ama soja me sawa wuzi me katuma. Karniliyas bukiwe vat imumbe sa awuzi manno ma tumiwe uyafa. A amura uhana azumo anu tasi (inna atii uwui) wazin tanu sa wa hana mamu nan nipin me, Bitrus ma nyene ahira akunta barki mawu biringara. 10 Mano makunna ikomo, mazinu nyara imumare, mazin nu unyara imare sa madi rii, uganiya me aye wazin nu sira imare. 11 Manno mā iri masa mazesere ma pokino ma iri iremum ituzo kasi iso, ire mum kasi ugudom udandang uzin nu tuzo anyimo unee, azin nu tuzo ini tikira kanazi. 12 Anyimo a ini vat bibar bara binama ya-iro iti buna tinazi nan anu hungoapuru adize nan ni nyin ya zesere. 13 Ine ini nigmirang nabuki tize nan me, ''hira, Bitrus, uweki u-rii.'' 14 Bitrus magu, ''ane ani ba, ugomo Asere, mi inriza imum izenzen ba nani imim imadini ba.'' 15 Ine ini nigmirang na kuri ni ē me; ''u-aye ukure, imumbe sa ugomo Asere ma kpico ini, kati ititi ini imum izenzen ba.'' 16 Iginome yakem kataru; abineme aziki isome uhana anyimo azesere. 17 Uganiya me sa Bitrus mazi bidi bidi anyimo ati rome sa ma iri ma iri anabu sa Karniliyas matumi we wa turi ana tukum akura me, sawa iki una uhana akura me. 18 Wanno wa isi ana kura me wa ikiwe nani saminu desa atisa me Bitrus a ma rāa abini me. 19 Uganiya sa Bitrus maizn nu basa iriba usuro utiro me sa ma wuzi, bibeu ba Asere bagun me, ''ira anawa taru wazin nu nyara uwe.'' 20 Hira utuu udusa nigo nan we. Kati udi ba dusa nigo nan we, ''barki mimani matuma we.'' 21 Bitrus matuu maha ahira anabu magu, ''mimani desa izinnu nyara me, nyanizi ya ayeni?'' 22 Wanno wagu, ''unaje uma soja mani nizame Karniliyas una kadura kani matarsa ugomo Asere, mazin nu rusa uririn vat anyimo ayahudawa me mani desa bibeu birere ba Asere batu mi me agi ma ē ma kunna kadura ahira ameme.'' 23 Biturs titi we wa ē wa cukuno nigome nan we. Anu henu me sa wa rani uyafa waka tibime. 24 Innu sana ahira ukure sawa ribe ukaisariya, Karniliyas me ma nyargi we; Manno ma kiti anu henu umeme nan na roni ameme amamu. 25 Ya cukuno uganiya sa Bitrus ma ribe, Karniliyas ma gurna nan me manno ma tunguno ma nonziko me. 26 Bitrus manno ma hirza me, ''magun me hira utonno unubo mani kasi hu.'' 27 Uganiya me sa Bitrus mazin tize nan me, ma ribe ahira ameme makem anabu gbardang wa orno ahira inde. 28 Manno magun we, ''shi ina acce asheme irusa daki ya wuna urii unu wa yahudawa ma uzi nironi nani maka iso uye nani nire nikura sas. Ugomo Asere magun me kati iireni nan na namadini nani unu zenzen. 29 Ine ini ya wuna ma aye azome mataraba, uganiya me sa ya titi mi ma ikiwe barki anime ma iko shi nyanizi yatu ma ahira am agi in ē.'' 30 Karniliyas magu, ''tiye ti nazi sata aka rep uganiya uginome, inze biringara uhana (azuma kataru) akura am, manno ma iri aye maturi in tirunga ti lau. 31 Magun Karniliyas Asere ma kunna biringara buwe me, ubengizi wanabu wa una ugomo Asere ma ringin hu. 32 Barki anime tuma uye uyafa, maka titawe unani za ni saminu desa atisa me Bitrus. Ma ciki akura asaminu, sa arani ani kira nuraba. 33 (Inka ma aye madi buki tize nan hu.) 34 Bitrus mā poki anyo ameme magu, ''kadure, kani ugomo Asere ma beziz uhar zina ba. 35 Usuro anime, anyimo anabo vat unu tarsa Asere nan desa ma wuza imum iriri imumu ukaba Asere. 36 Shi irusan kadura me sa ma tumi anu isra'ila, uganiya sama bu abanga ariri, unata iriba ahira a Yeso, desa memani ugomo Asere vat. 37 Shi inna ace ashime irusa, abanga aginome, sa awuzi anyimo Ayahudawa ani ugalili, uganiya me sa Yahya mabuki abanga u zorso anabo. 38 Abanga a Yeso unu nozari, ane ani ugomo Asere ma inki me sas nan bibeu ba Asere ubezi. Makuri mareje innu wuza imum iriri nan nu hamza andesa bibeu bi zenzen ba tirzi we, barki Asere mazi nigo nan me. 39 Haru anu bezi wani, usuro u timumu tige sa mā wuzi vat amanyanga ma yahudawa nan na anyimo urshalima, mimani Yeso sa wā hume, usuro ukotiko ume azesere utiti. 40 Unu gino me, Asere ahirza me, u wui utaru ugomo Asere mā buki anabu Yeso ma hira. 41 Azo usuro vat anabu, usuro andesa ugomo Asere mamu zaukawe dati haru acce aru, andesa tare ti sii nigo nan me uganiya me sa ahirza me anyimo icau. 42 Ma hem haru tibu anabu tize tumeme, tikuri tirusi memani Asere azauka me, ma wuzi we tize tini kabbo usuro andesa wa vengize nan nadesa wazi mu kizi. 43 Usuro ahira ame vat anu kurizizo uyize wa bezi, urusa umeme barki vat desa manya kadure ahira ameme madi kem ukpico umadini usuro uni za nu meme. 44 Uganiya sa Bitrus mazin tize abanga atimumum tigino me, bibeu bu gomo Asere batuu ahira andesa wazinnu kunna tize tumeme. 45 Anabu sa wa rani anyimo ani gura nanu tarsa utize, ta Asere sa wa hem inni gbari vat andesa wa ē nigo nan Bitrus wa iri imum ibiyau, barki ukem ubibeu ba Asere sa ba-tuu anyimo anabu. 46 Barki wa kunna anabu wazin tize in are lem wanno wa nonziko ugomo Asere. Bitrus manno makabirka. 47 ''Nani uye marani sa madi karti azoro anabo in gmei, barki we wakaba bibeu ba ASere kasi haru.'' 48 Manno mabuki azorowe anyimo aniza ni Yeso. Wanno wagun me ma cukuno nan we uhana tire tiye.