ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଆନବ୍‌ଜଙ୍‌
୧ ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ ଡଅଙ୍‌ଡାଗୋ ପୁର୍ବା ଜୋଜୋଲେନ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଇନି ଞାଙେନ୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଇନ୍‌ଲେଞ୍ଜି ବର୍ନେବୋ ? ୨ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗନିୟ୍‌ଗିୟ୍‌ଲୋଙ୍‌ ରାଙ୍‌ଡାଏନ୍‌ ନଙ୍‌, ଆନିନ୍‌ ଅବ୍‌ସୋଡ଼ାଡମ୍‌ତନ୍‌ ବନ୍‌, ବନ୍‌ଡ ତିଆତେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗନିୟ୍‌ଗିୟ୍‌ଲୋଙ୍‌ ଅଃଡ୍ଡେଲୋ । ୩ ଡରମ୍ମ ସାସ୍ତ୍ରଲୋଙନ୍‌ ଆଇଡିଡନ୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌, “ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ରନେ ଆରି ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆନିନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌ ଜାଏନ୍‌ ।” ୪ ଆନା କାବ୍ବାଡ଼ାତନ୍‌, ଆନିନ୍‌ ସନାୟୁମନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଆ ବଡିନ୍‌ ଞାଙ୍‌ତେ, ଆନ୍ନିଙ୍‌ ଆମଙ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ଆନ୍ନିଙ୍‌ କାଜ୍ଜାନ୍‌ ଅଃଞାଙେ । ୫ ବନ୍‌ଡ ଆନା ଆନିନ୍‌ଡମ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଏର୍‌ଡର୍ନେନ୍‌, ଆର୍ପାୟ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ତନେ, ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଆ ଇର୍ସେନ୍‌ କେମାନ୍‌ ଆତ୍ରିୟ୍‌ତେନ୍‌ ଆ ଇସ୍ୱର ଆନିନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ଗୋ ଜାତେ । ୬ ଅଙ୍ଗା ମନ୍‌ରା ଆ କାବ୍ବାଡ଼ାଜି ଏର୍‌ଗନିୟ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଜାଏନ୍‌ ଡେନ୍‌, ଦାଉଦନ୍‌ ନିୟ୍‌ ଆନିନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ସନେନ୍‌ସେନନ୍‌ ତିୟ୍‌ତେ;
୭ “ଆନା ଆ ଡୋସା ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ କେମାନ୍‌ ଞାଙେନ୍‌, ଆନିନ୍‌ ସନେନ୍‌ସେନ୍‌,
ଆନା ଇର୍ସେ କେମାନ୍‌ ଞାଙେନ୍‌, ଆନିନ୍‌ ସନେନ୍‌ସେନ୍‌,
୮ ଆନା ଆ ଇର୍ସେ ପ୍ରବୁନ୍‌ ଅଃଞମେ, ଆନିନ୍‌ ସନେନ୍‌ସେନ୍‌ ।”
୯ ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ ଦାଉଦନ୍‌ ଗନବ୍‌ରେଡ୍‌ମରଞ୍ଜି ସନେନ୍‌ସେନନ୍‌ ଡେଏତୋ ଗାମ୍‌ଲେ ବରେଞ୍ଜି ଅଡ଼େ ଏର୍‌ଗନବ୍‌ରେଡ୍‌ମରଞ୍ଜି ନିୟ୍‌ ବରେଞ୍ଜି ? ତିଆସନ୍‌ ଇନ୍‌ଲେନ୍‌ ବର୍ତନ୍‌ବୋ ଡର୍ନେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗନିୟ୍‌ଗିୟ୍‌ଲୋଙ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଡେଏନ୍‌ । ୧୦ କେନ୍‌ଆତେ ଆଙ୍ଗା ଡେଏନ୍‌ ? ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଗନବ୍‌ରେଡନ୍‌ ଆଡ୍ରେନ୍‌ ଆ ତିକ୍କି ଅଡ଼େ ଡାଆମ୍ମୁଙ୍‌ ? ଡାଆମ୍ମୁଙ୍‌, ତିକ୍କି ତଡ୍‌ । ୧୧ ଗନବ୍‌ରେଡନ୍‌ ଅଣ୍ଡ୍ରଙ୍‌ ଡେଏନ୍‌ ଆମ୍ମୁଙ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେ ବାତ୍ତେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆନିନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡିଏନ୍‌ । ଅବ୍ରାମନ୍‌ ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ମନ୍ନେଏନ୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଅନବ୍‌ଜଙ୍‌ ଅରମ୍ମଡନ୍‌ ଅବ୍‌ଜନାଏନ୍‌ । ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ ଆନାଜି ଏର୍‌ଗନବ୍‌ରେଡନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ବର୍ନେ ମାନ୍ନେଲେ ଏଲୁମ୍‌ତାୟ୍‌ ଗାମ୍‌ତଜି, ତି ଆ ମନ୍‌ରାଜି ଆ ବାପା ଅବ୍ରାମନ୍‌ । ୧୨ ଆପେୟ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଗନବ୍‌ରେଡନ୍‌ ଅଣ୍ଡ୍ରଙ୍‌ ଡେଏନ୍‌ ଆମ୍ମୁଙ୍‌ ଅଙ୍ଗା ଡର୍ନେନ୍‌ ଡକୋଏନ୍‌, ଗନବ୍‌ରେଡନ୍‌ ଅଣ୍ଡ୍ରଙ୍‌ ଡେଏନ୍‌ ଆ ମନ୍‌ରାଜି ଆନମେଙ୍‌ଲୋଙ୍‌ ଏତ୍ତେଗନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେ ଅବ୍‌ତୁୟ୍‌ଲେ ରପ୍ତିଏଞ୍ଜି ଡେନ୍‌, ଅବ୍ରାମନ୍‌ ନିୟ୍‌ ଆ ବାପାଞ୍ଜି ଡେତେ ।
ଡର୍ନେମରଞ୍ଜି ଆସନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌
୧୩ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ଆମ୍ରାନ୍ନେଏନ୍‌ ଆସନ୍‌ ତଡ୍‌, ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଆଡ୍ରେନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଆନିନ୍‌ ଡ ଆ କେଜ୍ଜାଞ୍ଜି ପୁର୍ତିନ୍‌ ଆନିଞ୍ଜି ତୁମ୍‌ ଡେତେ ଗାମ୍‌ଲେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ପର୍ମାଡ଼ାଲନେ । ୧୪ ଆନାଜି ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ମାନ୍ନେତଜି, ଆନିଞ୍ଜି ତୁମ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ତନିୟ୍‌ତିୟନ୍‌ ଞାଙେଞ୍ଜି ଡେନ୍‌, ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ ମନ୍‌ରାନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେ ଇନ୍ନିଙ୍‌ ତଡ୍‌, ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌ ନିୟ୍‌ ଇନ୍ନିଙ୍‌ ତଡ୍‌ । ୧୫ ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ଅଃମ୍ମାନ୍ନେଏନ୍‌ ଆସନ୍‌ ମନ୍‌ରାନ୍‌ ଆଉପରେଙ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ବନ୍‌ଡ୍ରାବ୍‌ ଡକୋ । ବନ୍‌ଡ ଅଙ୍ଗାଲୋଙ୍‌ ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ଅବୟ୍‌ ତଡ୍‌, ତେତ୍ତେ ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ଅନାଲ୍ଲେନ୍‌ ନିୟ୍‌ ଅଃଡ୍ଡୁଙ୍‌ନାୟ୍‌ ।
୧୬ ତିଆସନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌ ଡର୍ନେଲୋଙନ୍‌ ଡକୋ, ଆନାଜି ବନାଁୟ୍‌ବରନ୍‌ ମାନ୍ନେତଜି, ଆନିଞ୍ଜି ତୁମ୍‌ ଆସନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌ ଅଃଡ୍ଡେ । ଅଡ଼୍‌କୋ ମନ୍‌ରାନ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌ ଆ ଡର୍ନେମର୍‌ଜି ଆସନ୍‌ ନିୟ୍‌ ଡକୋ, ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଆ ବାପାଞ୍ଜି । ୧୭ କେନ୍‌ଆତେ ସାସ୍ତ୍ରଲୋଙନ୍‌ ଆଇଡିଡ୍‌ ଡକୋ, “ଞେନ୍‌ ଆମନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ଗୋଗୋୟ୍‌ ମନ୍‌ରାଞ୍ଜି ଆ ବାପା ଏମ୍ମେଲମ୍‌ ।” କେନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗନିୟ୍‌ଗିୟ୍‌ଲୋଙ୍‌ ମନଙ୍‌, ଆଙ୍ଗା ଇସ୍ୱର ଆମଙ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଡର୍ରନେ, ଆ ବର୍ନେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଆରବୁମରନ୍‌ ଅବ୍‌ମେଙ୍‌ତେ ଆରି ବର୍ନେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଗବ୍‌ଡେଲ୍‌ତେ । ୧୮ ଅରାସାନେ ତଡ୍‌ ଜନଙ୍‌ଡେନ୍‌ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଆସାଡାଲନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ରନେ, ତିଆସନ୍‌ ଆନିନ୍‌ ଗୋଗୋୟ୍‌ ଆ କେଜ୍ଜାମରଞ୍ଜି ଆ ବାପା ଡେଏନ୍‌, “କେଜ୍ଜାନମ୍‌ଜି ରୁଆଙ୍‌ଲୋଙନ୍‌ ଆ ତୁତୁୟ୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌ ଡେତେଜି ।” ୧୯ ତିଆଡିଡ୍‌ ଆନିନ୍‌ ବସଅ ବର୍ସେଙ୍‌ ଆଡ୍ରେଏନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଆ ଡଅଙନ୍‌ ଆର୍ରବୁତେନ୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌ ଡେଏନ୍‌ ଆରି ସାରାନ୍‌ ଆଡ୍ରକ୍କୋଅନନ୍‌* ନିୟ୍‌ ଆର୍ରବୁତେନ୍‌ ଅନ୍ତମ୍‌ ଡେଏନ୍‌, କେନ୍‌ ଆ ବର୍ନେଜି ଜନାଏନ୍‌ ଜନଙ୍‌ଡେନ୍‌ ଆନିନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ଅଃନ୍ନମ୍‌ରେଙ୍‌ଲୋ । ୨୦ ଆନିନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ଅଃସଙାୟ୍‌ଲୋ, କି ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆ ସନିବ୍‌ଡେୟ୍‌ବର୍‌ ଅଃଡ୍ଡାଲ୍‌ଗଡ୍‌ଲୋ । ଆନିନ୍‌ ଡର୍ନେଲୋଙନ୍‌ ରଡୋ ଗାମ୍‌ଲେ ଡକୋଲନ୍‌ ଆରି ଆନିନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ସେଙ୍କେଏନ୍‌ । ୨୧ ଅଙ୍ଗାତେ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ବାସାଲନ୍‌, ଆନିନ୍‌ ତିଆତେ ମନ୍ନେତେ ଗାମ୍‌ଲେ ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ରଡୋ ଡକୋଏନ୍‌ । ୨୨ ତିଆସନ୍‌ ଆ ଡର୍ନେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଅବ୍ରାମନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗନିୟ୍‌ଗିୟ୍‌ଲୋଙ୍‌, “ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଡେଏନ୍‌ ।” ୨୩ କେନ୍‌ ଆ ବର୍ନେ “ଆନିନ୍‌ ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଡେତେ” ଅବ୍ରାମନ୍‌ ତୁମ୍‌ ଆସନ୍‌ ଆଇଡିଡ୍‌ ତଡ୍‌ । ୨୪ ଇନ୍‌ଲେଞ୍ଜି ନିୟ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ରନ୍‌ବୋ ଡେନ୍‌, ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଡେଡେଲଙ୍‌ତନ୍‌, ପ୍ରବୁ ଜିସୁନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ରନବୁଲୋଙନ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଅବ୍‌ୟର୍ମେଙେନ୍‌ । ୨୫ ପ୍ରବୁ ଜିସୁନ୍‌ ଇର୍ସେଲେନ୍‌ ଆସନ୍‌ ତିୟ୍‌ଡମ୍‌ଲନ୍‌ ଆରି ଡରମ୍ମମର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଡନିଡିନ୍‌ ଆସନ୍‌ ୟର୍ମେଙେନ୍‌ ।
୪:୩ ୪:୩ ଗାଲାତି ୩:୬ ୪:୧୩ ୪:୧୩ ଗାଲାତି ୩:୨୯ ୪:୧୪ ୪:୧୪ ଗାଲାତି ୩:୧୮ ୪:୧୬ ୪:୧୬ ଗାଲାତି ୩:୭ * ୪:୧୯ ୪:୧୯ ପିଣ୍ଡ