କଣ୍ଡାୟ୍‌ ଞନଙ୍‌ତିୟ୍‌ମରଞ୍ଜି
୧ ମଡ଼ିର୍‌ ପୁରାଡ଼ାନ୍‌ ରେୟ୍‌ଲଙ୍‌ ବର୍ତନେ, ଇର୍ସେ ପୁରାଡ଼ାନ୍‌ ଆ କଣ୍ଡାୟ୍‌ ଞନଙ୍‌ଲୋଙନ୍‌ ମଗାଡ୍‌ଲେ ଲାଙ୍‌ଲେଡ୍‌ ମନ୍‌ରାଞ୍ଜି କ୍ରିସ୍ଟନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ନେନ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ସାୟ୍‌ତଜି । ୨ ଲାଙ୍‌ଲେଡ୍‌ ପାତ୍ୟାମରଞ୍ଜି ଏନ୍ନେଗନ୍‌ ଞନଙନ୍‌ ତିୟ୍‌ତଜି, ତି ଆ ମନ୍‌ରାଜି ଆ ବିବେକ ଜୋମ୍‌ତୋଡ୍‌ଲେ କୋମାବନ୍‌ ଗଡେଲେନ୍‌ । ୩ ଆନିଞ୍ଜି ଅଃବ୍ବିବାନେବୋ ଗାମ୍‌ତଜି, ଆରି ଏର୍ଜାଡ଼ିକାନ୍‌ ଆ ଜନୋମ୍‌ଜୋମ୍‌ଜି ଅଃଜ୍ଜୋମ୍‌ବୋ ଗାମ୍‌ଲେ ଆନିଞ୍ଜି ବର୍ତଞ୍ଜି, ବନ୍‌ଡ ଅଙ୍ଗା ମନ୍‌ରାଜି କ୍ରିସ୍ଟନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ତଞ୍ଜି ଆରି ଆଜାଡ଼ିନ୍‌ ଜନାଏଞ୍ଜି ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆଗ୍ରବ୍‌ଡେଲେନ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଆ ଜନୋମ୍‌ଜୋମ୍‌ଜି ଆସନ୍‌ ଆନିନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ସେଙ୍କେଡାଲେ ତିଆତେ ଇନ୍ନିଙ୍‌ ଏର୍‌ନିଃୟମନ୍‌ ଜୋମ୍‌ଲେ ରପ୍ତିତଜି । ୪ ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଇନିଜି ଗବ୍‌ଡେଲେନ୍‌ ତିଆତେ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ମନଙ୍‌; ତେତ୍ତେଲୋଙ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ଅନ୍ନିଙ୍‌ଆତେ ଆବନାସେ ତଡ୍‌, ଇସ୍ୱରନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ସେଙ୍କେଲେ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଆ ତନିୟ୍‌ତିୟଞ୍ଜି ସର୍ଡାନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଜନାଜାନ୍‌ ଡେଏତୋ । ୫ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ପାର୍ତନାନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ମଡ଼ିର୍‌ ଡେତେ ।
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟନ୍‌ ଆ କାବ୍ବାଡ଼ାମର୍‌
୬ କେନ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଆ ବର୍ନେ ଆମନ୍‌ଆଡଙ୍‌ ଆସ୍ରଣ୍ଡୋଙ୍‌ତମଞ୍ଜି ଆ ଡର୍ନେମର୍‌ଜିଆଡଙ୍‌ ଞନଙନ୍‌ ତିୟାଜି, ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ ଆମନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ମନଙ୍‌ ଞଙ୍‌ନେମର୍‌ ଡେତମ୍‌ । ୭ ବନ୍‌ଡ ବୁଡିକୋଜଞ୍ଜି ଆବର୍ତନେଞ୍ଜି ପୁର୍ବାବରଞ୍ଜି ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଅମ୍‌ରେଙ୍‌ବା, ଡରମ୍ମ ଅନମେଙ୍‌ବେନ୍‌ ରନବ୍‌ଡୋନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଞଙ୍‌ନାବା । ୮ ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ ଡଅଙନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଆ ଅଣ୍ଡିନ୍ନେଜି ଅସୋୟ୍‌ ଲାବନ୍‌ ଡକୋ, ବନ୍‌ଡ ପୁରାଡ଼ାନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଆ ଅଣ୍ଡିନ୍ନେଜି ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ସିଲଡ୍‌ ଲାବଡମ୍‌, ଇନିଆସନ୍‌ଗାମେଣ୍ଡେନ୍‌ କେନ୍‌ ବାତ୍ତେ ମନ୍‌ରାନ୍‌ ଆମେଙ୍‌ମତ୍ତା ଇଙନ୍‌ ଡ ଆର୍ରବୁଲଙ୍‌ତନ୍‌ ଆ ତିକ୍କି ନିୟ୍‌ ଲାବନ୍‌ ଡକୋ । ୯ କେନ୍‌ ଆ ଞନଙ୍‌ଞଙ୍‌ବର୍‌ ଅରାସାନେଡମ୍‌ ଆରି କେନ୍‌ଆତେ ଆଜାଡ଼ିନ୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଅଡ଼୍‌କୋ ମନ୍‌ରାଞ୍ଜି ଜାତଜି । ୧୦ ଅଙ୍ଗା ଅନୁର୍‌ମର୍‌ ଆମଙ୍‌ ଡର୍ରଞ୍ଜି ଡେନ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋ ମନ୍‌ରାନ୍‌ ଅନୁରନ୍‌ ଞାଙ୍‌ତଜି, ତି ଆମେଙ୍‌ ଇସ୍ୱରନ୍‌ ଆମଙ୍‌ ଆସାଡାଲନ୍‌ ଇନ୍‌ଲେନ୍‌ କାବ୍ବାଡ଼ାଞ୍ଜି ସଏଲେ କେନ୍‌ ଆ କାବ୍ବାଡ଼ା ଏଲୁମ୍‌ତାୟ୍‌ ।
୧୧ କେନ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଆ ଞନଙ୍‌ଞଙ୍‌ବର୍‌ଜି ଆରି ବନାଁୟ୍‌ବରଞ୍ଜି ଆନିଞ୍ଜିଆଡଙ୍‌ ଞଙ୍‌ଞଙାଜି । ୧୨ କଡାଡ଼ିନମ୍‌, ଞଣ୍ଡ୍ରମ୍‌ନେନମ୍‌, ଡନୁଙ୍‌ୟମ୍‌ନମ୍‌, ଡର୍ନେନମ୍‌ ଡ ଜୁନେନମ୍‌ ମଡ଼ିର୍‌ ଗାମ୍‌ଲେ ଅବ୍‌ତୁୟ୍‌ଲନ୍‌ ଡେନ୍‌, ଆମନ୍‌ ଆବେଣ୍ଡିଆ ଜନଙ୍‌ଡେନ୍‌ ମଣ୍ଡଡ଼ିଲୋଙନ୍‌ ଆନ୍ନିଙ୍‌ ଅଃବ୍ବାସେଅମ୍‌ଜି । ୧୩ ଞେନ୍‌ ଅମଙ୍‌ନମ୍‌ ଅଣ୍ଡ୍ରଙ୍‌ ଇୟାଞନ୍‌ ଜାୟ୍‌ ଡରମ୍ମ ସାସ୍ତ୍ରନ୍‌ ପଡ଼େନା, ମନ୍‌ରାଞ୍ଜି ଞଙ୍‌ଞଙାଜି ଆରି ଅପ୍ପୁଙ୍‌ବରାଜି । ୧୪ ମଣ୍ଡଡ଼ିନ୍‌ ଆ ପାପୁର୍‌ମର୍‌ଜି ପୁର୍ବାଃତେବରନ୍‌ ବର୍ରନ୍‌ ଡଅଙ୍‌ଲୋଙ୍‌ନମ୍‌ ଆସିଞ୍ଜି ଆଡ୍ରକ୍କୋଏଞ୍ଜି ଆଡିଡ୍‌ ଆମନ୍‌ ଅଙ୍ଗା ପୁରାଡ଼ା ଆ ବୋର୍ସା ଞାଙେନ୍‌, ତିଆତେ ଆମନ୍‌ ଆଡ଼ସାଡଙ୍‌ନେ । ୧୫ ଞେନ୍‌ ଅରିଡ୍‌ଲାଞନ୍‌ ଅଡ଼୍‌କୋନ୍‌ ଆ କାବ୍ବାଡ଼ାଜି ସମ୍ପରା ଉଗରନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଞଣ୍ଡ୍ରମ୍‌ନା, ଆରି ଆମନ୍‌ ଲବ୍‌ଡୟ୍‌ଲନ୍‌ କାବ୍ବାଡ଼ାନମ୍‌ଜି ଲୁମା । ୧୬ ଏତ୍ତେଲ୍‌ଡେନ୍‌ ଆମନ୍‌ ଅନୁରନ୍‌ ଞାଙ୍‌ତେ ଆରି ଆମନ୍‌ ଅମ୍ମେଲେ ଆନ୍ନାମରଞ୍ଜି ନିୟ୍‌ ଅନୁରନ୍‌ ଞାଙ୍‌ତଜି ।