5
Mora bënga Bëngbe Bëtsabe bominÿiñe ts̈ábenga montsemna
Er Bëngbe Bëtsá tojama bënga chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama, bënga chábeñe imos̈buachéyeca; mora tempcá ts̈abá Bëngbe Bëtsáftaca bënga montsatsmëna, Bëngbe Utabná Jesucrístbeyeca. Bënga Crístbeñe mondos̈buáchema, cha tojama bënga chamotsetats̈ëmbuama Bëngbe Bëtsá ts̈a ts̈abia yomnama, y Bëngbe Bëtsábiocana ts̈abe soyënga jtsebomnëse mora chamotsiyenama. Bënga ts̈a oyejuayënga jésemnana, er Bëngbe Bëtsábeñe jtsos̈buáchiyëse mondobátmana cha puerte uámanënga y bëtsë́tsanga s̈ochjábiamama, bats̈á nts̈amo cachá yomncá. Y ndoñe nÿe chama bënga oyejuayënga jésemnana, ndayá bënga tmojtsesufrina y padecena soyënguiñe tmojtsajna órnaca. Chca mondbama, er bënga mondë́tats̈ëmbo bënga tmojtsesufrina orna, bënga juatsjínÿana nts̈amo uantadënga jtsemnama padecena soyënguiñe tmojtsemna ora, Bëngbe Bëtsábeñe jtsos̈buáchiyëse. Bënga padecena soyënguiñe tmojtsemna ora, más ts̈abá uantadënga jtsemnama mondobénayeca, Bëngbe Bëtsá oyejuayá bë́ngaftaca jtsemnana, padecena soyënguents̈ana ndegombre ts̈abá tmojachnëngo ora. Bëngbe Bëtsá oyejuayá bë́ngaftaca chaotsemnama bënga tmojama ora, bënga jtsobenana más jtsobátmanana, nts̈amo s̈ojas̈ebuachenacá cha yochjamama. Bënga chca tmojtsobátmanëse, ndocna te nÿe bonamente quemochatobátmana, er Bëngbe Bëtsá s̈ojinÿanÿé ts̈a bëtscá cha s̈uababuánÿeshanama. Bëngbe Bëtsá chca tojama chë Uámana Espíritbeyeca, y cha endmëna nda Bëngbe Bëtsá tbojanichmó bëngbe ainaniñe chaotsemnama jtsemándayama.
Tempo bënga tondaye chemuatanobená jamana Bëngbe Bëtsabe bominÿiñe ts̈ábenga jtsemnama, y chora Cristo tojanóbana bënga chë bacna soyënga tmojamëngbe ts̈abiama, nÿa chama tempo yojamna ora. Ndoñe paselo quenátsmëna jajuaboyana, ndáyeca canÿa nantseprontana jóbanama canÿa nts̈amo chë leyiñe yomandancá jamama tojtsamanabiama; pero, canÿa bëtscá jtsababuánÿeshanëse ts̈abe soyënga ínÿengbiama tojtsamabiama, nderádose chabiama jóbanama cuantseprontana. Pero Bëngbe Bëtsá bënga s̈ojanÿanÿé ts̈a s̈uababuánÿeshanama, er bënga cabá bacna soyënga ntsamcá imojoyena ora, Cristo bëngbiama tojanóbana.
Cristo, chabe buiñe juabuáshanëse bëngbiama tojanóbanayeca, Bëngbe Bëtsá tojanma bënga chabe bominÿiñe ts̈ábenga jtsemnama. Y chca endmë́nayeca, ndegombre Cristo s̈ochanjátsebacaye, ents̈anga ndoñe ts̈abá tmonjama ca y castigo chëngbiama chaotsemna ca Bëngbe Bëtsá chaojayana ora. 10 Bënga tempo Bëngbe Bëtsá imojanáya; pero cha tojanma bënga cháftaca tempcá ts̈abá chamotsatsmënama, chabe Uaquiñá tojanóbanayeca. Y mora, bënga natjë́mbana cháftaca chamotsemnama ya tojama ora, ndegombre atsebácanënga mochántsemna, chabe Uaquiñá ainá yómnayeca. 11 Y ndoñe nÿe chca, ndayá bënga cháftaca puerte oyejuayënga chamotsemnámnaca Bëngbe Bëtsá jamana, ndayá Bëngbe Utabná Jesucristo bëngbiama tojánmayeca. Y mora, chábeyeca Bëngbe Bëtsá tojama bënga cháftaca tempcá ts̈abá chamotsatsmënama.
Adán y Cristo
12 Canÿe ents̈á bacna soye tojanma causa, nÿetsca ents̈anga bacna soyënga amënga tmojábocana; y cha tojanóbana, bacna soyënga tojanma causa. Y chca, nÿetsca ents̈anga entsamna jóbanama, er nÿetscanga bacna soyënga tmojama. 13 Bëngbe Bëtsá Moisésbioye chë leyënga cabá nduánts̈aboshjona ora, ents̈anga quem luarents̈e bacna soyënga tmojanma. Pero ndocna ley tontsemna ora, Bëngbe Bëtsá ndoñe ntjatonÿayana ents̈anga bacna soyënga tmojamama. 14 Nÿetsca ents̈anga, Adánbents̈ana Moisésbentscoñe, nÿetscanga yojánamna jóbanama, nts̈amo cach Adán tojanmcá ndoñe tmonjanmë́ngnaca, nts̈amo cha ndoñe chaondëmama Bëngbe Bëtsá tbojanmandacá cha tojanma ora. Y Adánbeñe ents̈anga mondobena jinÿama, nts̈amo chë jabama ibojamná canÿe soyënguiñe yochtsanmëna.
15 Pero nts̈amo chë útata tbojanmcá ndoñe cachca soye quenátsmëna; er Bëngbe Bëtsá ents̈angbe ts̈abiama jtsejuabnayëse ts̈abe soyënga chëngbiama tojanma ora, ndoñe yonjamna mo nts̈amo Bëngbe Bëtsá tbojanmandacá ndoñe chaondëmama Adán tojanma orcá. Ts̈ëngaftanga s̈mondë́tats̈ëmbo, nÿe canÿe ents̈á canÿe bacna soye tojanma causa, cha tojanma nÿetsca ents̈anga jóbanama chaotsamnama, pero Bëngbe Bëtsá ents̈angbe ts̈abiama yojuabnáyeca, más bëts soyënga jamana, chë Adanbe bacna soye ents̈angbiama bacna soyënga tojanmama. Chca, Bëngbe Bëtsá tojanma ba ents̈anga bëtscá ts̈abe soyënga chamotsebomnama; y chca tojama, nÿe canÿe ents̈á, Jesucristo, ts̈abe soyënga tojánmayeca. 16 Chë ba ents̈anga bëtscá ts̈abe soyënga chamotsebomnama Bëngbe Bëtsá tojaments̈ana endóbocana soye, puerte inÿets̈á comna, chë ents̈á Adán, canÿe bacna soye tojanments̈ana tojanóbocna soyama. Adán bacna soye tojanments̈ana, Bëngbe Bëtsá tojánayana chana bacna soye tojanma y castigo jtsebomnama ibojtsemna ca, y nÿetsca ents̈ángnaca chë causa; pero masque nÿetscanga bacna soyënga tmojama, Bëngbe Bëtsá ents̈angbe ts̈abiama ndoñe bëndëtsebnatjë́mbayeyeca, tojanma ents̈anga chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama y chë bacna soyëngama castigánënga ndoñe chamondë́tsemnama. 17 Ndegombre endmëna, canÿe ents̈á bacna soye tojanma causa, nÿetsca ents̈anga jóbanama yojtsamna. Pero puerte más, canÿe ents̈á Jesucristo tojanma. Ndëmuanÿengbiama Bëngbe Bëtsá tojama bëtscá ts̈abe soyënga chamotsebomnama, ndëmuanÿengbiama Bëngbe Bëtsá tojama chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama, y Bëngbe Bëtsábiocana chca tmojóyëngacñënga, chënga nÿetscanga mochantsiyena bacna soyënga jtseyë́njanayëse y nÿetsca tescama mo bëtsëtsangcá; y chca echántsemna ndayá Cristo tojánmayeca.
18 Y chca, nts̈amo canÿe ents̈á, Adán, canÿe bacna soye tojanmama, Bëngbe Bëtsá tojánayana nÿetscanga bacna soye tmojanma y castigánënga chamotsemna ca; cachcá nts̈amo canÿe ents̈á, Cristo, puerte ts̈abe soye tojánmayeca, Bëngbe Bëtsá jayanana nÿetscanga imojtsobena chabe bominÿiñe ts̈ábenga jtsemnama y chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida jtsebomnama ca. 19 Y nts̈amo Bëngbe Bëtsá tbojanmandacá ndoñe chaondëmama canÿe ents̈á tojanma causa, nÿetsca ents̈anga bacna soye amënga tmojanobiama; cachcá, nts̈amo Bëngbe Bëtsá tbojanmandacá canÿe ents̈á, Jesucristo, tojánmayeca, Bëngbe Bëtsá tojanma bëtscá ents̈anga chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama.
20 Chë ley ents̈angbe cucuats̈iñe tmojanáboshjona, jinÿanÿiyama nts̈amo ndegombre yomna bacna soyënga jtsamana; pero ents̈anga más bacna soyënga imojtsama ora, Bëngbe Bëtsá cabá más chëngbe ts̈abiama yojtsanjuabnaye y más ts̈abe soyënga chëngbiama yojtsama. 21 Chcasna, mora mochjayana, ents̈anga bacna soyë́ngaca puerte mandánënga imojamna, y chca, nÿetscanga jóbanama yojamna ca. Pero mora, ya ndoñe chca quenátsmëna, er Bëngbe Bëtsá tojama ents̈anga chabe bominÿiñe ts̈ábenga chamotsemnama, Bëngbe Utabná Jesucrístbeyeca chë nÿetsca tescama yomna ts̈abe vida chamotsebomnama; chíyeca mora bënga montsobena jtsiyenama, Bëngbe Bëtsá s̈ojats̈atá ts̈abe soyënga lempe bë́ngaftaca jtsemnëse.