3
Nts̈amo ents̈anga mochtsemna, Cristo jésabama chaojtsobeco ora
Pero aca cmontsemna jtsetats̈ëmbuana, Cristo jésabama tempo chaojtsobeco ora, ents̈anga echántsamna puerte padecena soyënguiñe jtsiyenana. Chca echántsemna, er ents̈anga, cada ona nÿe cachabe ts̈abiama echanjésenojuabnaye, crocénana jtsebomnama ts̈a mochántsebos̈e, mochántsemna enábotamnayënga y ínÿengbioye mo nduamanëngcá mochantsë́nÿaye. Bëngbe Bëtsabiama y ínÿengbiama bacá mochantsóyebuambnaye, chëngbe bëtsë́tsangbioye ndoñe quemochátayaunana, ni chëngbiama ts̈abe soyënga tmojtsamë́ngbioye quemochtëtacheuanaye, y Bëngbe Bëtsabiama y chabe soyëngama ndoñe respeto quemochátsbomna, ni cachëngbe pamíllangbioye quemochátababuanÿeshana, mochántsebos̈e ndoñe natjë́mbana jtsiyenama, uayátsenayënga mochántsemna, cachënga jenomándama ndoñe quemochátobena, mo ainana ndbomnëngcá mochántsemna, y nÿetsca ts̈abe soyënga uaboténënga. Chënga, uayayëngbe cucuats̈iñe ents̈anga ayents̈báshejuanënga mochántsemna, mochántsama soyënga tondayama ntjatsrreparánëse, y cachënga uámana ents̈angcá mochántsenobiamnaye; chënga Bëngbe Bëtsá jatsbobonshana cuenta, cachëngbe cuerpiñe ts̈abá jtsomñama soyënga mochántsebos̈e. Inÿenga echantsinÿana mo ndegombre Bëngbe Bëtsá adórayënga chënga cuaftsemncá, pero chë mochántsama soyë́ngaca mochanjínÿanÿiye, Bëngbe Bëtsá obená bétsemnama chënga ndoñe mondos̈buáchema.
Nÿa tondayama chë́ngaftaca cattsencuéntaye. Chënguents̈e báseftanga mondmëna, y chëngna botamana palabrë́ngaca yebnënguenache jamashjnana, y chenache, chë paselo yomna jáingñama shembásenga jtsaíngñayana, chëngbe buatëmbana soyënguiñe chamotsos̈buáchema. Chë shembásenga bëtscá bacna soyënga tmojama, y chë causa ndoñe corente natjë́mbana montsiyena, y ba ndoñe ts̈abe soyënga imojtsama nÿe cachënga ts̈abá jtsemnama, nts̈amo tmojtsebos̈cá. Chënga nÿets tempo nÿe ndaye tsëm soye jatónts̈ana jatatsjínÿana, pero ndocna te ntjobenayana Bëngbe Bëtsabe ndegombre soyënga josértama. Nts̈amo Janes y Jambres Moisesbe contra ibojamncá, cachcá, chë ínÿenga jáingñama abuátambayënga nÿetsca ndegombre soyëngama contra jtsemnana. Chë ents̈anga chëngbe juabniñe nÿe bacna soyënga jtsebomnana, y Bëngbe Bëtsá chënga tojtsëbaté, chënga chë ndegombre soyënguiñe ndoñe ntsos̈buáchiyana causa. Pero chënga ndoñe quemochatobenaye bëtscá ents̈anga jáyënjanama, er nÿetsca ents̈anga mochanjátats̈ëmbona chënga nÿe bacna soyënga juabnayënga imomnama, mo chë Israeloca ents̈anga tmojantats̈ëmboncá Janes y Jambres nÿe chca juabnayata bétsemnama.
Inÿe soye Timotéobioye tbojanbonÿé
10 Pero acna, puerte ts̈abá condë́tats̈ëmbo nts̈amo ats̈e tijabuatambacá, nts̈amo jtsamëse ats̈e tsiyena, ndayá jamama tsjuabná, nts̈amo ats̈e Jesucrístbeñe puerte tsos̈buaché, nts̈amo ínÿengaftaca uantado tsmëna; nts̈amo ats̈e, Bëngbe Bëtsá y ínÿengbioye tsababuánÿeshana; nts̈amo ats̈e, Bëngbe Bëtsábeñe jtsobátmanëse, 11 ínÿenga s̈monjanacmena ora; y sënjansufrina ora, padecena soyënguiñe bëts añemo tsjánbomna. Acnaca condë́tats̈ëmbo nts̈amo ats̈e chama Antioquía, Iconio y Listra bëts pueblëngoca tsjansufrínama. Pero masque ents̈anga ts̈a s̈monjanacmena, ats̈e lempe sënjánauantana, Bëngbe Bëtsábeñe jtsobátmanëse, y cada ora, Bëngbe Utabná chë́ngbents̈ana s̈onjanatsbocá. 12 Ndegombre endmëna, nÿetscanga chë Bëngbe Bëtsá jadórama soyënga jtsamëse jtsiyenama bos̈ënga, y Cristo Jesúseftaca cánÿiñe mo canÿacá imomnënga, puerte mochanjasúfria, chca bétsemnama, chënga chamosufrima ínÿenga chamojtsama ora; 13 pero chë bacna ents̈anga y chë ínÿenga áingñayënga, cada te más bacna ents̈anga mochántsemna, más bacna soyënga jtsamëse; chënga ínÿengbioye mochántsaingñaye, pero cachë́ngnaca ingñénënga mochántsemna.
14 Pero aca, nÿets tempo cochtsejuabnaye y cochtsama lempe nts̈amo tcojuatsjinÿcá, chë ndegombre soyëngcá cojtsos̈buácheñe, er aca ts̈abá condëubuatma chë tcmojanbuátëmbanga; 15 y aca, cabá básetema conjamna orscana, chë Bëngbe Bëtsabe uabemana palabrëngama condë́tats̈ëmbo, chë ndaye sóyeca aca contsobena juatsjínÿana, Bëngbe Bëtsá chacmatsbocama, Cristo Jesúsbeñe jtsos̈buáchiyëse. 16 Bëngbe Bëtsá, Uámana Espíritbeyeca tonjama, lempe nts̈amo Bëngbe Bëtsabe uabemana palabrënguiñe yobinÿncá ents̈anga chamuábemama. Chë uabemana palabra endoservena, bë́ngbioye chë ndegombre soyënga jabuátambama; nderado ndaye soye ndoñe ts̈abá tmonjamama bënga chamotsetats̈ëmbuama, jinÿanÿiyama nts̈amo más ts̈abá chë soyënga muanjobenaye jamama; y bë́ngbioye jabuátambama nts̈amo jtsiyenama chë Bëngbe Bëtsabe bominÿiñe ts̈abá yomna soyënga jtsamëse; 17 chca, canÿe ents̈á Bëngbe Bëtsabiama oservená y obená chaotsemnama, ts̈abá chaotsetáts̈ëmbo y sempre chaotseprontana nÿetsca ts̈abe soyënga jtsamama.