11
Karmo Lajarusse
Curo bǝla Baitaniyen na Meram-a yanjugǝna Marta-a dasaanadǝn kam laa dondi mbeji, cunju Lajarus. Ti Lajarusdǝ yanjugǝna Meram kamu duwon kawudi si Kǝmayedǝro fijiye kanduɍinjun cinjǝnadǝye. Yaana yindidǝ kam laa na Isayero canode: «Kǝma, kam raammadǝ dondi,» yeno. Adǝa fangenniya, Isaye: «Kǝndondi adǝye njeroramnju karmo gǝni, Alaro daraja ci, koro Tada Alaye ye tiyen daraja cuwandoro!» yeno.
Isa Marta-a yanjugǝna-a Lajarus-aa cǝraana. Daji Lajarus dondiro fangenniya, na dǝganadǝn koro kawu yindiro napkeno. Ngawo adǝyen Isaye fuwurawanjuro: «Cinowo cidi Yahudiyayero waldiyo!» yeno. Fuwurawanjuye tiro: «Sayinna, tussǝnni yaudiyadǝ nia dongur kauyen njejoro mangera, koro nadǝro waldǝmi?» yera. Isaye tayiro: «Dabdulan sa mewun yindin dǝga, mare? Kam kausu lejia, taljiwawo, nur dunia adǝyedǝa curui nangaro. 10 Amma kam bune lejia, talji, tilan nur bawo nangaro,» yeno.
11 Adǝa wulyenniya, Isaye tayiro: «Sawande Lajarus kǝnǝm cǝdi, lekke tia sangǝkki,» yeno. 12 Fuwurawadǝye tiro: «Kǝma, kǝnǝm cǝdia, ngaji,» yera. 13 Isa kǝla karmo Lajarussen manajǝna, amma tayidǝ kǝla kǝnǝmben manajiro tǝmayera. 14 Daji Isaye federo tayiro: «Lajarus nuna. 15 Nayi nangaro wu nadǝn bawodǝro kǝji fakki, wua kasansoworo. Cinowo nanjuro leniyo!» 16 Daji Toma kam tiro Kawu canidǝ fuwurawa gadedǝro: «Andi ye leniyo Isa-a rokko nuiyo!» yeno.
Isa kǝma karmolan cinowo-a ro sawisoye-aye
17 Isa kadinniya, ase Lajarus kawunju dewu rai curo kauriyen. 18 Bǝla Baitaniyedǝ karǝn Jerujalemben, kattenja alama kilometǝr yakku gai, 19 koro yaudiya kada na Marta-a Meram-ayero kǝla karmo yanjagǝnayen tayia tajiduro isana. 20 Marta Isa kǝnde cǝdiro fangenniya, cije tia kapkeyeno, amma Meram fadon napkeno.
21 Martaye Isaro: «Kǝma, ca ni na adǝnna, yanigǝna bawojǝnni. 22 Amma kǝrmamaro awi yaye Alaa korǝmiya, Ala njiro nokkǝna,» yeno. 23 Isaye tiro: «Yanǝmgǝna karmolan walje ciji,» yeno. 24 Martaye: «Yim daryeye yim cinowo duniayea karmolan walje cijiro nokkǝna,» yeno. 25 Isaye tiro: «Wuma karmolan cinowo-a ro-adǝ wo! Kam wua kasansǝnamadǝ, bawoji yaye, roa dǝgai.* 26 Koro wundu duwon roa dǝgane wua kasansǝnamadǝ tǝmmaro nuiwawo. Adǝa yasaramma wa?» yenniya, 27 tiro: «Aaa, Kǝma, nima Almasiwu Tada Alaye duniaro isǝnadǝ woro kasaddǝkkǝna,» yeno.
28 Adǝa wulyenniya, Marta leje yanjugǝna Meramba bowoje asǝrlan tiro: «Sayinna isǝna, nia bowonji,» yeno. 29 Meram adǝa fangenniya, nagatto cije nanjuro leyeno. 30 Isadǝ bǝlaro ngaanni, kuami yaye na Marta tia kapcǝgǝnadǝn kǝrga. 31 Yaudiya duwon curo fadoyen tia tajijanadǝ Meram nagatto cije culuwunaro kerunniya, tia geya. Kauriro so dioro lejiro tǝmayera.
32 Daji Meram na Isa dǝganadǝro ise tia kirunniya, fuwunjun tungurumje tiro: «Kǝma, ca ni na adǝnna, yanigǝna bawojǝnni,» yeno. 33 Isa Meram-a yaudiya ti-a rokko isanadǝ-a casiriro kirunniya, karwunju kuttaje hangalnju caa ciyeno. 34 Tayiro: «Ndararo tia kekkuw?» cǝne kiworǝnniya, tayiye tiro: «Kǝma, are rui!» yera. 35 Daji Isa so ngoyeno. 36 Yaudiyaye: «Jiɍi tia cǝraanadǝa ruiwo!» yera. 37 Amma laanjaye: «Ti kambuye sim kajǝnadǝ rakce Lajarussa karmoro cǝkkayiwawo wa?» yera.
Isaye Lajarussa karmolan sango
38 Koro Isa karwunju jauro bannadǝna duwon, kauridǝro leyeno. Kauridǝ kul kauye, koro cinju kau kuralan jakkada. 39 Isaye: «Kaudǝa tuluwowo!» yeno. Marta yaana kam bawojǝnadǝye tiro: «Kǝma, jauro kinaji, bawojǝnaye kawu dewu rai, diye!» yeno. 40 Isaye tiro: «Wulnjǝgǝkkǝni wa? Yasarammaa, daraja Alaye rumi,» yeno. 41 Daji kaudǝa kettuluwo. Isa kǝla samero sapce: «Bawa, wua kǝrǝnsǝmmadǝro wusenjǝkkǝna. 42 Sawiso wua kǝrǝnsǝmiro nokkǝna, amma jama na adǝn dajanadǝ nangaro adǝa wulyekko, nima wua sunodǝmdǝa kasaccaro,» yeno. 43 Adǝa wulyenniya, kowo dunoaro sapce: «Lajarus, luwe!» yeno. 44 Daji kam bawojǝnadǝ kiluwo, si-a mukko-a batta linnen tikkerǝna, fǝkka ye batta linnen jakkada. Isaye tayiro: «Tia wuinowo, lejo!» yeno.
Isaa roro njejoro mada
(Mat 26.1-5; Mar 14.1-2; Luk 22.1-2)
45 Adǝ nangaro yaudiya kada na Merambero isana duwon awo Isa cǝdǝnaa carunadǝ tia kasatkera. 46 Amma curonjan laa na Farisawayero lejane awo Isa cǝdǝnadǝa tayiro wulyeyera. 47 Daji wurawa ɍimannaye-a Farisawa-a majilisdǝa capcane tayiro: «Kam adǝ alama ajabba ajabba kada cǝdidǝ, awi gǝle diye? 48 Tia kolliye adǝgai cǝdia, wundu yaye tia kasacci. Daji Romanwudǝ isane nande-a jamande-a sammaa camoyi,» yera. 49 Daji falnja cunju Kaifas, tima saa adǝn ɍiman kura wo, tayiro: «Awima nonuwwi. 50 Jamadǝ samma sanuiro kam fal nunama nayiro ngalworo asunuwwi wa?» yeno. 51 Mana adǝa ngumnjun gǝni wulyeno, amma saa adǝn ti ɍiman kuradǝ, nawinawi cǝde Isa fuwun jamadǝ nangaro nui yeno, 52 koro jamadǝ runju gǝni nangaro, tadawa Alaye tatardanadǝa capce fallo waljaro. 53 Daji tǝn yim adǝn nia Isaa roro njejoye ngoyera.
54 Adǝma nangaro Isa federo fuwu yaudiyayen culuwiwawo, amma cidi karǝn karaayedǝro leje bǝla laa Ifǝrayim canidǝn fuwurawanju-a rokko napkeno.
55 Ngǝmǝri yaudiyaye sala Laya Njǝkkayirambedǝ karǝngenniya, am kada bǝladeyalan cijane Jerujalembo kǝlanja tayirro kalakcaro leyera. 56 Fado Alayen dajana Isaa majai duwon, kattenjan: «Awi tǝmanuw? Ngǝmǝridǝro isiwawo wa?» cani. 57 Caman wurawa ɍimannaye-a Farisawa-a wada cade kam laa na Isa dǝganadǝa nojǝnaa, iso tayiro wuljuwo tia cada canna.
* 11:25 11.25 roa dǝgai - Ro sawisoye cuwandi.