15
Misal ya inabbe-a dǝlambanju-aye
«Wuma ya inabbe jireyedǝ wo, Bawanidǝ tima jǝrwumadǝ wo. Dǝlam wulan tada cakkiwawo fi yayea calji, koro dǝlam tada cakki fi yayea tada kada cakkoro sǝrakci. Nayidǝ mana wulnjagakkǝnadǝ nangaro kǝrmadǝma tayirro walluwwa. Wulan dǝgaiwo, wu ye nayin dǝgakki. Jiɍi dǝlam runju ya inabbero tandǝgǝnnin rakce tada cakkiwawodǝ gai, nayi ye wulan dǝgawwawoa, ranguwe tada yakkuwwawo. Wuma ya inabbedǝ wo, nayima dǝlambadǝ wo. Kam wulan dǝgana koro wu ye tilan dǝgakkǝnamadǝ tada kada cakki, dalilnjudǝ wulan gǝni kǝrgawwa, awima ranguwe diwwawo nangaro. Kam duwon wulan dǝgannimadǝ, tia dǝlam gai deyaro gǝpcagane ngamji. Daji tayia capcane kannuro fijagane warjai. Amma nayi wulan dǝgawe manani ye nayilan dǝgaia, awo raawwaa korowo, fanduwi. Akko awo Bawaniro daraja cidǝ: Tada kada yakkuwiya, adǝgainin nayi fuwurawani jireyero walluwi. Jiɍi Bawadǝ wua sǝraanadǝ gai, wu ye njaraakkǝna. Curo kǝrawoniyen dǝgaiwo! 10 Wadawani gawia, curo kǝrawoniyen dǝgawi, jiɍi wu ye wadawa Bawaniye gakke curo kǝrawonjuyen dǝgakkǝnadǝ gai. 11 Karwukǝjini nayilan dǝga, karwukǝjindo ye tai daje kǝjijoro adǝa nayiro wulnjagakkǝna.
12 «Akko wadanidǝ: Amandoa rawowo, jiɍi wu ye nayia njaraakkǝnadǝ gai. 13 Sawawanju nangaro ronju njodǝ, kǝrawo adǝa nankuran kojǝna bawo. 14 Wada nayiro njadǝkkǝnadǝa gawia, nayi sawawani. 15 Nayia wolodiyalan gadero bowonjagakkiwawo, wolodi awo banju ngimba cǝdidǝa nojǝnni nangaro. Amma nayia sawawalan bowonjagakki, awo Bawaniyen fakkǝna sammaa isanonjagakkǝna nangaro. 16 Nayi gǝni wua kǝresuw, wuma nayia kǝrenjakke lenowo tada yakkowo tadando dǝgaro galangerakko. Daji awi yaye cunilan Bawadǝa koruwi ngaa nayiro njadi. 17 Akko wada nayiro njadǝkkǝnadǝ: Amandoa rawowo!
Duniaye jama Isayea wadu
18 «Duniadǝ nayia wanjanaa, wumaa nayin burwonno wassoro nonowo! 19 Ca nayidǝ duniayea, duniadǝ kaanjudǝa cǝrayi. Amma nayi duniaye gǝni, curo duniayen nayia kǝrenjakkǝna nangaro, duniadǝ nayia wanjana. 20 Mana wulnjagakkǝnadǝa tangowo: “Wolodi banju ngimbaa kojiwawo.” Wua basarsanaa, nayi yea basarnjai. Manani jaanaa, kaando yea jagai. 21 Amma awo ani sammaa kǝla cuniyen nayiro njaddi, ti wua sunodǝnadǝa nojanni nangaro. 22 Ca isǝkke mana tayiro yiddǝkkǝnia, biwunja bawo. Amma kǝrma dalil biwunja bawo caniye bawo. 23 Kam wua wasǝnamadǝ Bawani yea wajǝna. 24 Ca kǝndo wunduma gade cǝdǝnni curonjan dikkǝnia, biwunja bawo. Amma kǝrma wu-a Bawani-aa saruna ye, wasana ye, 25 mana wadanjalan ruwuwadadǝ wakkajo: “Dalil bawoalan wua wasera.”
26 «Banama na Bawadǝyen nayiro njakkunodǝkkidǝ, tima Ruhu jireye na Bawadǝyen isidǝ wo. Isiya, kǝla wuyen sheda ci. 27 Nayi ye kǝla wuyen sheda yiwi, dalilnjudǝ tǝn badiduramnin wu-a rokko dǝgawwa nangaro.
15:25 15.25 Jaw 35.19; 69.4