6
Kwavija tosang'hana hamoja na Mulungu, towapula mweye mubokele ng'hekewa ya Mulungu, sekemutogole yage bule. Mulungu kolonga,
“Kipindi kinogile vikivikile cha kukonela bazi,
nikutegeleza,
kipindi cha kukukombola vikivikile,
nikutaza.”
Tegelezeni! Sambi acho kipindi kinogile, lelo dijo siku da kukomboligwa!
Hatulonda kumwikila munhu yoyose ng'hwalo, muladi sang'hano yetu sekeilongigwe vihile. Avo toilagusa kamba kweli twa wasang'hanaji wa Mulungu kwa kila kinhu, kwa kufunga umoyo na kwa kugaya na kwa kipindi kidala na kwa madununzo, kwa kutoigwa na kwa kugodekigwa mkifungo na kwa kuding'huligwa na kwa kusang'hana ng'hani na kwa kuwasa meso na kwa nzala. Tuilagusa twa wasang'hanaji zake kwa kung'ala kwetu na kwa nzewele na kwa kubetela na kwa moyo unogile na kwa Loho Yang'alile na unogelwa wa ukweli, na kwa kulonga ukweli na kwa nguvu ya Mulungu. Totenda goyolonda Mulungu kamba mgoha wetu wa kuitowela na kuigombela wenyego. Totenda kwa kutegelezigwa na kugeligwa kinyala, tolongigwa vinogile na tolongigwa vihile, tolongigwa twa wavizi, lakini tolonga ukweli. Tojuwika, lakini totendigwa kamba hatujuwika, tokoneka tofa, lakini tung'hali wagima, tutoigwa lakini hatukomigwe bule. 10 Tunyunyuwala lakini siku zose todeng'helela, twa wakiwa lakini towatenda wanhu bwando wawe wagoli, tokoneka tuduhu kinhu lakini kila kinhu chetu.
11 Ndugu zetu Wakolinto! Tulonga na mweye vinogile, mizoyo yetu yaduhu lusikisiki. 12 Tweye tuduhu lusikisiki na mweye, lakini mweye muna lusikisiki na tweye. 13 Sambi nolonga na mweye kamba wanangu, sekemuwe na lusikisiki mmizoyo yenu kamba tweye vitutendile.
Paulo kowazuma sekewailumbe na wanhu hawamtogole Yesu
14 Sekemuilumbe na wanhu hawamtogola Yesu. Vino ganogile na gehile gana umbwiga gani? Hebu yodahikaze mulenge na ziza kukala hamoja? 15 Vino Kilisito na Mwenembago woilumbaze? Vino munhu yomtogola Kilisito koilumbaze na ija hamtogola Kilisito? 16 Vino Ng'anda ya Mulungu yoilumbaze na vinyago? Avo tweye twa Ng'anda ya Mulungu yeli mgima! Kamba viyalongile Mulungu mwenyego,
“Nokala nao
na kutembela hamoja nao.
Niye nokuwa Mulungu wao,
na wao wokuwa wanhu zangu.”
17 Avo Mndewa kolonga,
“Segeleni kumwao
na mwiinege nao.
Sekemukwase kinhu kili na dikwe,
na niye nowabokela mweye.
18 Nokuwa Tataenu,
na mweye mokuwa wanangu wa kimbigalo na wa kitwanzi,
kolonga Mndewa yeli na Udahi wose.”