8
Kulava kwa moyo unogile
Ndugu zetu, tolonda mujuwe, Mulungu viyavigwelele ng'hekewa vibumbila va wanhu wamtogole Kilisito ako Makedonia. Wanhu awo wagaya ng'hani, lakini deng'ho jao dikala kulu, na wakala na moyo wa kulava vinhu vao hamoja wakiwa ng'hani. Nowalongela ukweli, walava ng'hani, na walava kubanza viwadahile. Kwa kulonda wenyego, watupula ng'hani vivija na wao wengile mwiisang'hano ino inogile ya kuwataza wanhu wa Mulungu. Wasang'hana kubanza vitugesile! Tanhu wailava wenyego kwa Mndewa, abaho wailava kumwetu, kamba viyalondile Mulungu. Avo tumpula Tito yaisongile sang'hano ino ya kulava kwa moyo unogile, vivija yawataze kuimambukiza kumwenu. Mweye mna vinhu bwando, kumtamanila Mulungu, ulonzi unogile, nzewele, kuwamba ng'hani kutenda ganogile na unogelwa wenu kumwetu. Avo vivija towalonda mweye muwe na moyo unogile ng'hani mwiisang'hano ino ya kulava.
Niye siwagwaa lagizo bule, lakini nolonda kuwalagusila mweye wayagwe viwowamba kuwataza wanhu, muladi nijuwe unogelwa wenu viwili wa ukweli. Kwavija muijuwa ng'hekewa ya Mndewa wetu Yesu Kilisito, hamoja kakala na kila kinhu, lakini kaitenda mkiwa mbuli yenu mweye, muladi kubitila ukiwa wake mweye muwe na kila kinhu.
10 Kwa mbuli ino, niye vinigesa vinoga mweye mwahamambukiza gaja gamusongile mwaka ubitile. Mweye mukala wanhu wa ichanduso siyo kulava kwiiyeka, lakini vivija kwa moyo wa kulonda kulava. 11 Avo mambukizeni sang'hano ayo ya kulava kwa moyo unogile, kamba vija vimusulukile ng'hani kuisang'hana, avo isang'haneni sambi kwa kija kimulinacho. 12 Kamba munhu kana moyo wa kulava, Mulungu kobokela kija kiyalinacho, halola kija kiyeduhu.
13 Niye silonda kuwadikwa mweye mizigo abaho wayagwe wabwihile, lakini mweye mose muwe sawa. 14 Vinhu vingi vimulinavo sambi viwataze waenu waliduhu, muladi na wao vonda wawe na vinhu vingi viwataze mweye kipindi mduhu kinhu. Baho mose mokuwa sawa. 15 Kamba Maandiko Gang'alile vigolonga, “Ija yakubile kingi hapatile kingi ng'hani, na ija yasolile kidogo hahungukilwe kinhu.”
Tito na wayage
16 Nomgwaa nhogolwa Mulungu kwa kumgwaa Tito moyo wa kuwataza mweye kamba moyo unilinao niye! 17 Siyo kwavija tweye tumulongela, lakini vivija kakala kosulukila ng'hani kuwataza, kwa kulonda mwenyego keza kumwenu. 18 Tomtuma ndugu imoja hamoja nayo, yotegelezigwa ng'hani mna ivibumbila vose va wanhu wamtogole Yesu, kwa sang'hano yake ya kuwapetela wanhu Mbuli Inogile. 19 Vivija, ndugu ayo kasaguligwa na vibumbila va wanhu wamtogole Yesu yange na tweye kipindi vitugala sente zino, sente zigala ukulu kwa Mndewa na zilagusa moyo wetu wa kuwataza wanhu.
20 Toitiganya wanhu sekewatuyalalile vitwika hamoja na kugola sente zino zilavigwe kwa moyo unogile. 21 Tweye tolonda kusang'hana ganogile siyo mgameso ga Mndewa yaiyeka, lakini vivija mgameso ga wanhu.
22 Vivija tomtuma hamoja nao ndugu yetu, miyanza mingi tumgeza na tumona kana moyo wa kuwataza wanhu. Sambi kana moyo wa kuwataza ng'hani wanhu kwavija kowatamanila mweye ng'hani. 23 Tito ayo miyangu, tosang'hana hamoja mbuli ya mweye. Ndugu zetu wayagwe wokwiza hamoja nayo, wao wasenga wa vibumbila va wanhu wamtogole Yesu na wogala ukulu kwa Kilisito. 24 Avo walagusileni unogelwa wenu, muladi vibumbila va wanhu wamtogole Yesu wajuwe totenda goya vituigodela mweye.