2
Paulo na watumigwa wayage
Viibitile miyaka longo na nne, nibweleganya Yelusalemu hamoja na Balinaba, vivija nimsola Tito. Nichola kuko kwavija Mulungu kanigubulila nichole, vituiting'hane twiiyeka na walangulizi niwasimulila usenga wa Mbuli Inogile iniwapetela wanhu haweli Wayahudi. Nhenda vivo muladi sang'hano yangu inisang'hane na ino inisang'hana sekeyage bule. Miyangu Tito hamoja kakala Mgiliki, hawamnanahize yengile kumbi, vivija kukala na wanhu waitendile wamtogola Yesu walonda yengile kumbi. Wanhu awo wengila kinyelegezi mna ikibumbila chetu kutusepa, muladi wajuwe vitubwihila kwa kuilumba na Yesu Kilisito. Walonda tukale kamba watumwa. Lakini hatuwatogolele bule, muladi ukweli wa Mbuli Inogile usigale na mweye.
Lakini wanhu wano wolongigwa kuwa walangulizi, kamba kweli wakala vivo hebu si vivo, niye sitonga bule. Kwavija Mulungu hamtagusa munhu kwa kumulola kwa kunze, wanhu awo hawakalile na magesa ga kunyongezela. Lakini wajuwa kuwa Mulungu kanhuma niwapetele Mbuli Inogile wanhu haweli Wayahudi, kamba vija Petulo viyatumigwe yawapetele Mbuli Inogile Wayahudi. Kwavija Mulungu yamtendile Petulo mtumigwa kwa Wayahudi, yuyo yanhendile niye kuwa mtumigwa kwa wanhu haweli Wayahudi. Yakobo, Kefa na Yohana wokoneka kuwa walangulizi wakulu, waijuwa ng'hekewa inigweleligwe na Mulungu, avo watugoga makono niye na Balinaba, kulagusa tweye na wao twa kinhu kimoja. Tuitogolela kuwa niye na Balinaba tukasang'hane kwa wanhu haweli Wayahudi na wao wakasang'hane kwa Wayahudi. 10 Lakini watupula kino kiiyeka, tuwagese wakiwa weli mkibumbila chao, na niye ng'hala niwamba kuisang'hana mbuli ayo.
Paulo komzuma Kefa
11 Lakini Kefa viyezile kudibuga da Antiokia, nimulemela mgameso ga wanhu kwavija kakala yabanange. 12 Kwavija wang'hali hawanavika wanhu wayagwe watumigwe na Yakobo, Kefa kakala yoja na wanhu haweli Wayahudi. Lakini wanhu awo viwavikile kasonga kuinega na wanhu haweli Wayahudi, kwa kuwadumba wanhu wa kibumbila wakalile wonanahiza kwingila kumbi. 13 Wayahudi wayagwe wailumba na Kefa mna imbuli ayo ya unafiki, hata Balinaba nayo kakala mumo. 14 Vinyonile mbuli zao zootenda haziigalile na viilonda Mbuli Inogile, nimulongela Kefa mgameso ga wanhu wose, “Hamoja gweye kwa Muyahudi, kokala kamba wanhu haweli Wayahudi na siyo kamba Muyahudi. Habali kowananahiza wanhu haweli Wayahudi wakweleleze vihendo va Wayahudi?”
Wayahudi na wanhu haweli Wayahudi wokomboligwa kwa kumtamanila Mulungu
15 Tweye twa Wayahudi kwa kuvumbuka, na siyo wanhu haweli Wayahudi wene nzambi! 16 Tweye tojuwa kuwa munhu hatendigwa kanoga mgameso ga Mulungu kwa kugagoga Malagizo ga Musa, ila kwa kumtamanila Yesu Kilisito. Na tweye tumtamanila Yesu Kilisito muladi tutendigwe tunoge mgameso ga Mulungu, kubitila kumtamanila kwetu Kilisito, na siyo kwa kugagoga Malagizo ga Musa. Kwavija kuduhu munhu yoyose yotendigwa kanoga mgameso ga Mulungu kwa kugagoga Malagizo ga Musa. 17 Lakini kamba tweye tolonda kutendigwa tunoge mgameso ga Mulungu kwa kuilumba na Kilisito, tokoneka kamba totenda nzambi, vino gano gofambula kamba Kilisito kowataza wanhu watende nzambi? Haili vivo bule! 18 Niinanga nzila ya kugatamanila Malagizo. Kamba sambi noizenga kabili, aho nolagusa niye nogabena Malagizo. 19 Mbuli ya Malagizo niye nifa, Malagizo genyego gang'homa muladi niwe mgima kwa mbuli ya Mulungu. Niye niwambigwa mumsalaba hamoja na Kilisito. 20 Sambi namgima, lakini sili niye kabili ila Kilisito yokala mgati mmwangu. Sambi nokala kwa kumtamanila Mwana wa Mulungu, yaninogele niye, na kaulava ugima wake mbuli ya niye. 21 Siilema ng'hekewa ya Mulungu. Kwavija kamba munhu kotendigwa kanoga mgameso ga Mulungu kwa kugagoga Malagizo, avo Kilisito kafa bule!