8
Yesu iyo yogala kuilumba kwa lagano da sambi
Mbuli ng'hulu mna zimbuli zitulongile iyo ino, tunayo Mulava nhosa Mkulu yeli vino, kakala muukulu mkono wa kudila wa kigoda cha undewa cha Ukulu wa kuulanga. Nayo kosang'hana hanhu hong'ala, ndiyo kulonga, mgati mwa kiheha cha kutambikila cha ukweli kizengigwe na Mndewa, hakizengigwe kwa makono ga wanhu.
Mulava nhosa mkulu yoyose kasaguligwa kumulavila nhunza na nhosa Mulungu, avo Mulava nhosa wetu Mkulu vivija kolondeka yawe na kinhu cha kulava. Kamba yahakalile mwiisi sambi yawe mulava nhosa bule, kwavija kuna walava nhosa wolava nhunza zilondeke mna Gamalagizo ga Musa. Sang'hano zootenda walava nhosa wano, kamba kinhu kilagusa vija vili kuulanga. Kamba viikalile kwa Musa, viyakalile mmabehi kuzenga kiheha cha kutambikila, Mulungu kamulongela, “Lola, sang'hana kila kinhu kamba lamani yuulagusiligwe kuna ulugongo.” Lakini sambi Yesu kagweleligwa sang'hano ya ulava nhosa inogile ng'hani kubanza wao, kwavija heyo iyo yogala kuilumba kwa lagano dinogile ng'hani. Malagizo ga lagano dijo gosang'hanila kija kiyalongile Mulungu kinogile ng'hani.
Kwavija maza lagano da ichanduso ditelele, sambi dilondeke lagano da kabili. Lakini Mulungu kowalonga wanhu zake watenda vihile, viyalongile,
“Mndewa kolonga, loleni, siku zokwiza,
vonda niwatendele lagano da sambi wanhu zangu wa Izilaeli na wanhu wa Yuda.
Honda diigale na lagano dinitendile na wahenga zao
kipindi viniwalongoze goya kuwalava mwiisi ya Misili,
kwavija hawagendelele kusang'hana kilongigwe mna dilagano jangu,
avo niwalema.
10 Avo, dino dijo lagano donda nitende na wanhu wa Izilaeli
ako kumwande,
nowatenda wagese malagizo gangu
na kugeka mmizoyo yao.
Nokuwa Mulungu wao,
na wao wokuwa wanhu zangu.
11 Kuduhu munhu yonda yamfunze mwenekae miage
hebu yonda yamulongele ndugu yake,
‘Mjuwe Mndewa.’
Kwavija wose wonijuwa niye kuwa na Mulungu wao,
kusongela wanhu wadodo na wanhu wakulu.
12 Nogela kumgongo nzambi zao
honda nigese kabili gehile gawo.”
13 Kwa kulonga lagano da sambi, Mulungu kaditenda da ichanduso dilala, na chochose kilalile mna ikipindi kidodo chopotela.