6
Yesu kowagwaa lujo lunhu mkulu
Mat 14:13-21; Mlk 6:30-44; Luk 9:10-17
Abaho, Yesu kaloka mwambu wa lamba da Galilaya, vivija dokemigwa Lamba da Tibelia. Lunhu mkulu lumkweleleza, kwavija luwona unzonza wake wa kuhonya watamu. Yesu kakwela mbaka uchanha kukigongo kakala hasi na wanahina zake. Kipindi cha nyimwili nyimwili ya Wayahudi ikemigwe Pasaka kikala behi. Yesu viyalolile kaluwona lunhu mkulu lomwizila, avo kamuuza Filipo, “Tukagule kwahi vinhu vingi vakuja muladi wanhu wano wose waje?” Yesu kalonga vino kumgeza Filipo kwavija kakala yajuwile kinhu gani chonda yatende.
Filipo kamwidika, “Sente magana mabili hazidaha kugula magate kwa wanhu wose wano!”
Imoja wa wanahina zake Yesu yakemigwe Andeleya, ndugu yake Simoni Petulo, kalonga, “Kabahano mbwanga kana magate matano ga ngano na somba wabili, lakini sikinhu chochose kwa lunhu lulihano.”
10 Yesu kawalongela wanahina zake, “Walongeleni wanhu wakale hasi.” Kwavija hanhu aho hakala na mijani, wanhu wose wakala hasi. Kukala na wambigalo kamba elufu tano. 11 Yesu kasola gaja gamagate, kamgwaa nhogolwa Mulungu, kawagolela wanhu wose wakalile aho. Katenda vivo kwa waja iwasomba, kila munhu kapata viyalondile. 12 Viwamambukize kuja, Yesu kawalongela wanahina zake, “Dondoleni vihande visigale. Sekemuleke hata kimoja.” 13 Avo wanahina wadondola na kumemeza vigelo longo na vibili kulawa kuna gamagate matano gawadile wanhu.
14 Viwauwonile unzonza uno yautendile Yesu, wanhu walonga, “Kweli ino ayo mtula ndagu wa Mulungu yalondeke kwiza mwiisi!” 15 Yesu kajuwa kamba walonda kumgoga kwa nguvu na kumtenda mndewa wao, avo kabweleganya kuvigongo yaiyeka.
Yesu kotembela uchanha mgamazi
Mat 14:22-23; Mlk 6:45-52
16 Viivikile ichungulo, wanahina wa Yesu wahumuluka kudilamba, 17 wakwela mwiingalawa, na kubwela umwambu wa lamba mwambu wa Kapelinaumu. Ikilo ivika lakini Yesu kakala yang'hali hanachola kumwao. 18 Beho kulu dibuma na kugatibula ga mazi. 19 Wanahina zake viwacholile utali wa kilometa tano mbaka sita, wamona Yesu kotembela uchanha mgamazi, kokwiza mwambu wao kuili ngalawa, wadumba ng'hani. 20 Yesu kawalongela, “Sekemudumbe. Iyo niye!” 21 Wanahina zake walonda kumsola Yesu mwiingalawa, bahaja wavika mwiisi kuwakalile wochola.
Wanhu womzahila Yesu
22 Imitondo iyagwe lunhu mkulu lukala lukalile mwambu uyagwe wa lamba wona aho hakala na ngalawa imoja iiyeka. Wao wajuwa kamba Yesu hacholile hamoja na wanahina zake, lakini wasegela waiyeka. 23 Ngalawa ziyagwe zilawile Tibelia zivika mbaka behi na hanhu hawadile magate Mndewa viyamambukize kumgwaa nhogolwa Mulungu. 24 Wanhu viwajuwile Yesu kahaduhu hanhu aho, hebu wanahina zake, wakwela mzingalawa na kuchola Kapelinaumu, kumzahila.
Yesu ayo lujo lwa ugima
25 Wanhu viwamvikile Yesu umwambu uyagwe wa lamba, wamuuza, “Mfundiza, vino hano kwiza lini?”
26 Yesu kawedika, “Nowalongeleni ukweli, monizahila niye kwavija muja magate mwiguta, siyo kwavija mona unzonza wangu. 27 Sekemulusang'hanile lujo lunangika, lakini mulusang'hanile lujo lugala ugima wa mazuwa gose. Uno awo lujo londa yawagwee Mwana wa Munhu, kwavija Mulungu Tata kamsagula.”
28 Avo wamuuza, “Vino kinhu gani tutende tudahe kugatenda goyolonda Mulungu?”
29 Yesu kawedika, “Kinhu choolonda Mulungu mweye mutende, mumtogole ija yamtumile.”
30 Wamwidika, “Vino unzonza gani wonda utende ili tuwone na kukutogola? Choni chonda utende? 31 Wahenga zetu waja lujo lukemigwa Mana kuluwala, kamba Maandiko Gang'alile vigalonga, ‘Kawagwelela lujo luhumuluke kuulanga.’ ”
32 Yesu kawalongela, “Nowalongeleni ukweli, siyo Musa yawagwelele lujo lwa kuulanga, lakini Tatangu ayo yowagwaa lujo lwa ukweli kulawa kuulanga. 33 Lujo loowagwaa Mulungu ayo heyo yezile hasi kulawa kuulanga na kowagwaa ugima wanhu wa mwiisi.”
34 Wamulongela, “Go mkulu, tugwee lujo lulo siku zose.”
35 Yesu kawalongela, “Niye ayo lujo lugala ugima. Wose wonda weze kumwangu honda wone nzala, na waja wose wonhogola honda wone ng'hilu. 36 Niwalongeleni kamba munyona lakini hamtogola. 37 Wose iwonigwelela Tatangu wokwiza kumwangu. Na niye simwasa kunze munhu yoyose yokwiza kumwangu, 38 kwavija sizile hasi kulawa kuulanga kutenda gaja gonilonda lakini goyolonda Tata yanhumile. 39 Gano gago goyolonda ija yanhumile sekenimwagize hata imoja mna iwaja wose yangwelele, lakini nolondeka niwazilibule wose na kuwagwaa ugima siku ya kimambukizo. 40 Kwavija kiyolonda Tatangu acho kino, kila munhu yomulola Mwana na kumtogola heyo yawe na ugima wa mazuwa gose. Na niye nomzilibula munhu ayo mna isiku ya uhelelo.”
41 Avo, Wayahudi wasonga kumnung'unikila Yesu kwavija kalonga, “Niye ayo lujo luhumuluke kuulanga.” 42 Avo walonga, “Vino ino siyo Yesu mwanage Yusufu? Tumjuwa tatake na mamake. Yokuwaze kabili kolonga kahumuluka kuulanga?”
43 Yesu kawedika, “Lekeni kuinung'unikila. 44 Kuduhu munhu yodaha kwiza kumwangu bila kugaligwa na Tata yanhumile, na niye nomzilibula munhu ayo mna isiku ya uhelelo. 45 Watula ndagu wa Mulungu wandika, ‘Kila munhu kofundizigwa na Mulungu.’ Munhu yoyose yomtegeleza Tata na kuifunza kumwake kokwiza kumwangu. 46 Kuduhu munhu yoyose yamonile Tata, heyo yalawile kwa Mulungu ayo heyo yaiyeka yamonile Tata. 47 Nowalongeleni ukweli, heyo yotogola kanao ugima wa mazuwa gose. 48 Niye ayo lujo lugala ugima. 49 Wahenga zenu waja lujo Mana kuluwala, lakini wafa. 50 Lakini munhu yoyose yoluja lujo luhumuluke kuulanga honda yafe bule. 51 Niye ayo lujo lugala ugima luhumuluke kuulanga. Munhu yoyose yoja lujo luno, kokuwa mgima siku zose. Lujo londa nimgwee munhu ayo ni lukuli lwangu, awo uniwagwelela wanhu wa mwiisi ili wawe wagima.”
52 Mbuli ino iwatenda Wayahudi waibamilile. Waiuza, “Vino munhu ino kodahaze kutugwaa lukuli lwake tuluje?”
53 Yesu kawalongela, “Nowalongeleni ukweli, kamba hamuluja lukuli lwa Mwana wa Munhu na kuing'wa damu yake, honda muwe na ugima mgati mmwenu. 54 Munhu yoluja lukuli lwangu na kuing'wa damu yangu kanao ugima wa mazuwa gose, na niye nomzilibula mna isiku ya uhelelo. 55 Kwavija lukuli lwangu ulo lujo lwa kweli, na damu yangu acho king'waji cha kweli. 56 Wanhu woluja lukuli lwangu na kuing'wa damu yangu wokala mgati mmwangu, na niye nokala mgati mmwao. 57 Tata yeli mgima yanhumile, na kwa mbuli yake niye na vivija mgima. Vivo vonda iwe munhu yoyose yoluja lukuli lwangu kokuwa mgima mbuli ya niye. 58 Uno awo lujo luhumuluke kuulanga, haluigalile na lujo luja luwadile wahenga zenu, abaho wafa. Lakini yoyose yoluja lujo luno kokuwa mgima siku zose.”
59 Yesu kalonga mbuli zino viyakalile kofundiza mna ing'anda ya kumpula Mulungu ako Kapelinaumu.
Mbuli zigala ugima wa mazuwa gose
60 Wanhu zake wengi wamkweleleze waihulika mbuli ino na kulonga, “Mafundizo gano madala ng'hani. Nani yodaha kugatogola?”
61 Bila kulongeligwa, Yesu kajuwa kamba wanhu zake wamkweleleze wakala woinung'unikila mbuli ino, avo kawalongela, “Vino mbuli ino yolonda kuwatenda mulemelwe? 62 Vino yokuwaze, mwahamona Mwana wa Munhu kobwela uchanha kuja kuyakalile ichanduso? 63 Loho wa Mulungu ayo yomgwaa munhu ugima, nguvu za munhu hazidaha kinhu chochose. Mbuli ziniwalongeleni ni za Loho wa Mulungu na zogala ugima. 64 Lakini wayagwe wenu hawatogola.” Yesu kawajuwa toka mwaka waja hawamtogola na kamjuwa ija yonda yamuhinduke. 65 Abaho kalonga, “Lekaavo niwalongeleni kuduhu munhu yodaha kwiza kumwangu bila Tata kutenda idahike kwa munhu ayo kutenda vivo.”
66 Kwa ulonzi uno, wanhu wengi wamkweleleze wabweleganya kukisogo na hawadahile kabili kuchola nayo. 67 Avo Yesu kawauza wanahina zake longo na wabili, “Na mweye vivija molonda kusegela?”
68 Simoni Petulo kamwidika, “Mndewa, tweye tuchole kwa nani? Gweye kunazo mbuli zigala ugima wa mazuwa gose. 69 Sambi tweye totogola na tojuwa kamba gweye ayo Yang'alile ija yalawile kwa Mulungu.”
70 Yesu kedika, “Vino siwasagule mweye longo na wabili? Lakini imoja wenu Mwenembago!” 71 Yesu kakala yolonga mbuli ya Yuda, mwanage Simoni Isikaliote. Yuda kakala imoja wa wanahina longo na wabili, ayo yonda yamuhinduke Yesu.