24
Yesu kolonga mbuli ya kubanangika kwa Ng'anda ya Mulungu
Mlk 13:1-2; Luk 21:5-6
Yesu viyakalile kolawa Mng'anda ya Mulungu, wanahina zake wamcholela, wamulagusile ng'anda zili behi na Ng'anda ya Mulungu. Yesu kawauza, “Mogona gano gose? Nowalongela ukweli, haduhu dibwe donda dilekigwe uchanha ya diyagwe, kila dibwe dokwasigwa hasi.”
Kugaya na kudununzika
Mlk 13:3-13; Luk 21:7-19
Yesu viyakalile kuna Ulugongo lwa Mizeituni, wanahina zake weli waiyeka wamgendela, wamuuza, “Tulongele, yolawilila lini? Na choni chondakitendeke kulagusa kwiza kwako na kimambukizo cha isi?”
Yesu kawedika, “Muiteganye, munhu yoyose sekeyawavizile. Kwavija wanhu wengi wokwiza kwa twaga jangu na kulonga, ‘Niye ayo Kilisito!’ Nao wowavizila wanhu wengi. Mohulika ng'hondo na mbuli zake, lakini sekemudumbe, kwavija gano gose golondigwa galawilile, ila kimambukizo king'hali kuvika. Isi yoitowa na isi iyagwe, undewa woitowa na undewa uyagwe. Kila hanhu hokuwa na lufilili lwa nzala na mitigisiko mikulu ya isi. Gano gose kamba mwanduso wa usungu wa kulela mwana.
“Abaho mogogigwa, modununzigwa na kukomigwa. Wanhu wa isi zose wowehila mbuli ya niye. 10 Kipindi acho wanhu wengi woleka kutamanila kwao, woihinduka na woihila, 11 na watula ndagu wengi wa uvizi wolawilila na kuwavizila wanhu wengi. 12 Mbuli ya kongezeka kwa gehile, unogelwa wa wanhu wengi wohunguka, 13 lakini munhu yonda yafunge umoyo mbaka kukimambukizo kokomboligwa. 14 Na kimambukizo king'hali hakinavika, Mbuli Inogile ya Undewa yopetigwa kwa wanhu wa kabila zose iwe usindila kwa isi zose.
Magayo makulu
Mlk 13:14-23; Luk 21:20-24
15 “Muhachona, ‘Kinhu kinyolodoke kigala Ubananzi’ kilongigwe na mtula ndagu wa Mulungu Danieli, kima Mng'anda ya Mulungu. Ija yosoma yajuwe. 16 Abaho wanhu weli mwiisi ya Yudea wakimbilile kuna ikigongo.” 17 Munhu yeli mkiswili cha ng'anda yake, sekeyahumuluke hasi mna ing'anda yake kusola kinhu. 18 Yeli kumgunda sekeyabwele ukae kusola kiwalo chake. 19 Wogaya watwanzi wali na zinda na waja wokong'heza mna izisiku azo. 20 Mpuleni Mulungu muladi sekemukimbile mumsimu wa kihuhwe hebu mna isiku ya Kubwihila! 21 Kwavija siku ayo kokuwa na magayo makulu, haganalawila toka kuumbigwa kwa isi mbaka sambi na honda galawilile kabili. 22 Mulungu kazihunguza siku azo, maza hazihunguze sambi yahone munhu yoyose. Lakini mbuli ya wanhu zake yawasagule, Mulungu kozihunguza siku azo.
23 “Avo, munhu yoyose yahawalongela, ‘Amweye, Kilisito Mkombola kahano!’ hebu ‘Ka ako!’ sekemutogole. 24 Kwavija wolawilila makilisito na watula ndagu wa uvizi, wotenda unzonza na vilaguso muladi yahadahika wawavizile hata waja wasaguligwe na Mulungu. 25 Tegelezeni! Niwalongela mbuli zino kipindi king'hali hakinavika.”
26 “Avo munhu yoyose yahawalongela, ‘Loleni, kakuja kuluwala!’ sekemuchole, hebu yahalonga, ‘Loleni, kaifisa hano!’ sekemutogole. 27 Kamba vija lumwesa lumwemwesa ulanga wose kulawa kudilawila zuwa mbaka kudihongela vivo vonda yoneke Mwana wa Munhu yaheza.”
28 “Kokose kuli na mzoga, baho hoiting'hana mhungu.”
Kwiza kwa Mwana wa Munhu
Mlk 13:24-27; Luk 21:25-28
29 “Gahamala magayo ga siku azo, zuwa dokuwa ziza, mwezi honda umwemwese bule, nhondo zolagala kulawa kuulanga, na vinhu vili kuulanga votigisika. 30 Abaho kilaguso cha Mwana wa Munhu cholawilila kuulanga, wanhu wa mwiisi wolila vonda wamone Mwana wa Munhu kokwiza mna gamawingu ga kuulanga kwa nguvu na ukulu. 31 Mhalati yotoigwa, na kowatuma wasenga zake wa kuulanga mna izibanzi nne za mwiisi, nao woweka hamoja wanhu zake yawasagule kulawa mwambu uno wa isi na uyagwe.
Fundizo da mbiki wa mtini
Mlk 13:28-31; Luk 21:29-33
32 “Ifunzeni kubitila mbiki wa mtini, matambi gake gahasonga kuzuka na kwika majani, mujuwe kamba vuli da mmabehi. 33 Vivija, mwahazona mbuli azo, mojuwa kamba kammabehi kwiza. 34 Nowalongeleni ukweli, wanhu wa lukolo luno hawafa wose mbaka gano gose galawilile. 35 Ulanga na isi vobita, lakini mbuli zangu hondazibite ng'o.
Kuduhu yaijuwile siku hebu saa
Mlk 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36
36 “Kuduhu yaijuwile siku hebu saa ya kwiza, siyo wasenga wa kuulanga wala Mwana, lakini Tata yaiyeka ayo yaijuwile. 37 Kwiza kwa Mwana wa Munhu kuigala na kija kilawilile kipindi cha Nuhu. 38 Kwavija kipindi kija ing'hali hainatowa mvula ng'hulu wanhu waja na kung'wa, wanhu wasola na kusoligwa, mbaka mna isiku ija Nuhu viyengile mna idisafina. 39 Lakini wanhu hawajuwile chondakilawilile mbaka mvula ng'hulu viitowile na kuwafagila wose. Vivo vondaiwe kipindi Mwana wa Munhu yaheza. 40 Kipindi acho wanhu wabili wokuwa kumgunda, imoja kosoligwa na iyagwe kolekigwa. 41 Watwanzi wabili wokuwa woduga, imoja kosoligwa na iyagwe kolekigwa.
42 “Avo muiteganye, kwavija hamuijuwile siku ya kwiza Mndewa wenu. 43 Lakini mujuwe vino, maza mwene ng'anda yahaijuwile siku ya kwiza mbavi, yahakalile meso na sambi yamuleke mbavi yaitule ng'anda yake. 44 Avo, muitande siku zose, kwavija Mwana wa Munhu kokwiza mna isaa hamuigesile bule.
Msang'hanaji yotamaniligwa na hatamaniligwa
Luk 12:41-48
45 “Nani yeli msang'hanaji yotamaniligwa na yeli na nzewele? Ayo ija mkulu wake kamwika yawalolese goya wasang'hanaji wayagwe na kuwagwaa lujo mna isaa inogile. 46 Kamweda msang'hanaji ija kamba mkulu wake yahabwela komvika kosan'hana vivo! 47 Nowalongela ukweli, mkulu wake komwika msang'hanaji ayo yawe mulolesaji wa vinhu vake vose. 48 Lakini yahawa msang'hanaji hatamaniligwa, koilongela mwenyego, ‘Mkulu wangu kokawa kubwela,’ 49 na kosonga kuwatowa wasang'hanaji wayage na kuja na kung'wa hamoja na walevi. 50 Abaho mkulu wake kobwela mna isiku msang'hanaji ija haigesile na mna isaa haijuwile bule. 51 Mkulu ayo komtowa ng'hani na kumwika hamoja na wanafiki. Baho kolila na kudafuna meno.”