3
Ugima kwa Kilisito
Wakumbuse wanhu wawategeleze wakulu na watawala, na waitande kusang'hana kila sang'hano inogile. Walongele waleke kumuliga munhu yoyose, lakini wakale goya na waitegeleze na walaguse uhole kwa kila munhu. Aho umwaka tweye tukala wabozi, tuleka kutegeleza, tuviziligwa na tukala watumwa wa kusulukila vinhu vitulondile, tukala kwa gehile na migongo, wanhu watwihila na tweye tuwehila. Lakini kipindi cha bazi na unogelwa wa Mulungu Mkombola wetu vikivikile, katukombola, siyo kwavija tusang'hana mbuli zinogile lakini kwa mbuli ya bazi jake. Na kubitila Loho Yang'alile, yotutenda tuvumbuke sambi na ugima wa sambi kwa kutusunha kwa mazi. Mulungu katugwaa Loho Yang'halile ng'hani kubitila Yesu Kilisito Mkombola wetu, muladi kwa ng'hekewa ya Mulungu yatutende tunoge mgameso gake na tubokela ugima wa mazuwa gose utubeta. Mbuli ino inilonga ukweli wiiyeka.
Nolonda uilonge mbuli ino kwa kugangamala, muladi waja wamtogole Mulungu wasulukile ng'hani kipindi chose kusang'hana ganogile. Mbuli zino zinoga na zomfaya kila munhu. Lakini inege na mbuli za ubozi, ndwagi na kuibamilila mbuli ya msafa wa ng'holo za wahenga na mbuli ya Malagizo ga Musa. Mbuli zizo haziwafaya bule na zaduhu kinhu. 10 Munhu yotenda wanhu waigole mzume kwa miyanza mibili abaho muleke. 11 Kojuwa kuwa munhu kamba ayo koulema ukweli, na nzambi zake zomulagusa kabananga.
Mbuli za kimambukizo
12 Vonda nimtume Alitemi hebu Tukiko kumwako, tenda viudaha wize ako Nikopoli kundola, kwavija nigesa kukala ako kipindi cha kihuhwe. 13 Wamba ng'hani kumtaza Zena ija yagajuwile goya malagizo na Apolo muladi wadahe kusonga mwanza wao, na sekewahungukilwe kinhu. 14 Wanhu zetu waifunze kipindi chose kutenda ganogile muladi wawataze mna ivinhu vilondeka muugima, na ugima wao uwafaye.
15 Wanhu wose weli hamoja na niye wowalamusa. Walamuseni mbwiga zetu mna ukumtamanila Mulungu.
Ng'hekewa ya Mulungu ikale na mweye mose.