24
Vyavantambudyanga Paulu vayuda
Napanelo ling'oto lyamaduva mwanu nkúlangalalela-shadaka nkumene Ananiya andyúka ku Shashaleya na vanang'olo vanji pamo na nkúshililidya jumo walina Teletulu. Vakawike, vandímuukila nanangalaledi wamajimbo nankashalya Paulu. Pavanshamile, Teletulu andítunduvanga kunkashalya aashidoni,
“Wako wakwishimika Pilishi, kulangalalela kwako kunkutupa amani na mabadiliko autenda kwalimanyilo lyako ankwidanavo maikadi ambone kwavenentete ava. Kwauti vinu vitandéka, kula pashinu tunkukulambwalela na mitima vyetu uti. Napavedoni pakulota hatunakujaangile wakati wako, kwaupole wako ninkukujugwangila utwigwilile muwakati padyoko shatulota kutangola. Tundyanalela kenga munu aju ni nantindingania wakujowa namene áidanavo shititimbu na kupwatananga pakati pavayuda mushilambo uti. Jojo aju ni nanangalaledi nkumene waishama yavanashaleti. Hainatoshe jojo aju ashilota kunyatyanga ing'ande yetu ya Nnungu. * Napanelo wako umwene ukannalyanga munu aju undamwigwa shana shantunkashalidya wetu.” Bai vayuda vanji vandyúngila nkono malove alo vatangola kenga vyatangwele munu ajo vivele uti vinu viu.
Paulu ankulishililidya pamevo pake Pilishi
10 Napanelo nanangalaledi wamajimbo anínnola Paulu pakulota ajang'ule kutwala Paulu kushidoni, “Nangu ndimanya kenga wako ni unang'olo wavakutandwele tangu kala ùve unkúukumu pakati pavenentete ava. Napavedoni ninkuvanavo ntima ngùpagwite pamevo pako apa ngulishililidye panikajugulanga shinu. 11 Unkuulula kumanya do, tangu nguke ku Yelusalemu ndalipudya ninkuvanavo maduva kumi na mbili bai. 12 Ava havangukadidye ngutaukananga na munu woewoe mwing'ande ya Nnungu, ata havangukadidye ndivakang'ela venentete muvitala vyakulipudidya ata palyutu lyoelyoe lyankaja amo 13 na ata wakuulula kwakikisha pamevo pako avilá vyavangukashalya. 14 Kanji nangu shangulivalanganga kwako ni ashi: ni kwodananavo Indila yavashema vanavo ishama ilangadavo yangulipudya kwa Nnungu wavanakuluvetu ngukulupila uti vya mu Lilamulo na vya mu Vakulava 15 nguvanavo lilindilililo kwa Nnungu, lyo lyavavenavo vanavo lyakupagwa kudyuka kwavaishaliya na vaungave-ishaliya. 16 Ni ashi shingutádya nangu ngwengwe ngukukule pakulota nguvenavo makumbukililo ambone amuntima pamevo pa Nnungu na pavanu.
17 “Ling'oto lyakupita vyaka vyoe ngùvele muvilambo vinji, ni panguujite kwida pa Yelusalemu ngwidanavo lipwashalelo kwavakave pashinu muvenentetemwangu namomo ngutenda shadaka. 18 Panishitenda vinu avyo, vayuda va ku Ashiya kutwala kungukodya mwing'ande ya Nnungu kanji ngùlyushanienge kala ushapu; pashinu apo haipagwíte imbumba yavanu na haupagwíte upuju. 19 Ni vayuda avo vavaikidíle vaide apa vangukashalye nangu kwako wako ikava kenga vaningwona likosha. 20 Kwali vovo ava vavéle apa, vavalangange wakunyata shani wavangugwene panguguvale 21 tukaleka ali lyangutangwele nangu pashanya po ngwìmidile mushu mwave nguushidoni, ‘Ni kwamwaa wakukulupila kenga kupali kudyuka kwavakupela kungutadya nelo nguukumigwe namu wako.’ ”
22 Bai Pilishi, munu e avénavo limanyilo lyoe lyavinu vyámba Indila, andíimidya mwaa awo aashidoni, “Ing'ano ai ndalalyanga palota kwida Lishiyashi nang'olo nkumene wavaing'ondo.” 23 Kutwala apo, Pilishi anínnamulila nang'olo wavaing'ondo anjele Paulu nkalaboshi kanji amupe litala na apate lipwashalelo kwavavagwe.
Paulu namu Pilishi
24 Napanelo akapite maduva padyoko, nanangalaledi wamajimbo Pilishi andíwika pamo na ndyagwe walina Dulushila, nkongwe muyuda; bai vanavo vandítuma vavashamele Paulu na vandígwa vyashitangola Paulu avalanganga ing'ano yakunkulupila Yesu Klistu. 25 Kanji Paulu avalanganga ing'ano yaishaliya, yakulishunga, yaukumu ulóta kutandeka, Pilishi andíjopa namene na andímwaulila Paulu aashidoni, “Ambi unkuulula kuka! Mushu mo pangulota kuva na litala ndakushema,” 26 akuno alindila momo kenga njuluku undapatikananga kumwe Paulu, nadoni nae ngwengwe ashindatenda anshemashema aombanavo mwaa.
27 Napanelo ling'oto lyavyaka vivili Pilishi andyúma kutwala lyutu lyake kudiva Polikiu Pestu. Kanji Pilishi alota alodye litananilo kwavayuda, anínneka Paulu mukungwa.
* 24:7 Mumabuku anji akala na amana, mishitali vya 6b-8a havipali kanji mumabuku anji mwavipagwite vinkushidoni, (6b) …Ni ashi shitutadídye tunkamule na tushilota tumuukumu kwodana na malamulo etu. (7) Kanji akawike nang'olo nkumene wavaing'ondo Lishiyashi anditupoka na dimongo (8) kutwala kutwaulila wetu túnkashalidye twide twonane namu wako…