26
Paulu ankulishilidya pamevo pake Agilipa
Napanelo Agilipa andímwaulila Paulu kushidoni, “Tendi ako livalangange!” Paulu kung'aniang'anianga makono kutwala kutunduvanga kulishililidya aashidoni, “Umu Agilipa, ninkulyona kujaligwa mwaa wakupata litala lyakupagwa mushu mwako nelo pakulota ngulishililidye kwavinu uti vyavangutambulanga vayuda kupunda namene mwaa wako undimanya kupindukila yadi yavayuda ava na migagolo vyave. Nadoni ninkukujugwa ungwigwilile shana na kulipililila.
“Vayuda uti vandimanya mwangunamidile nangu kutunduvangila shidyoko shangu shangupitile tangu kunantandi pakati pavenentetemwangu na pa Yelusalemu. Vanavo nangu vaningumanya tangu kala na ata leka vàlotile, vakandyumya ushuda doni kwakwodananavo shipinga shishínya namene mwidini yetu nangu ndinama kenga mpalishayo. Napanelo nangu ninkupagwa mulyutu ali nguukumigwa kwamwaa walilindilililo lyangu mukulivikila kwake Nnungu kwavanakuluvetu, kulivikila aku makola kumi na mbili avakwetu vankuvanavo lilindilililo lyakupata pavalipudya shilo na mui bila kudabadabanga. Umu wako, ni kwamwaa walilindilililo ali lyavangukashalidya! Mwaa shani mwenu munkwona kenga Nnungu kuvadyuwa vakupela ni shinu shíkaululika kukulupila? Ata nangu momo nishindakumbukila kutumila dindila dyoedyoe divaikidíle pakulota ngutimbange ntenga umwe Yesu, munu wa ku Nashaleti. 10 Vinu avi nditenda nangu nimwene ku Yelusalemu. Ndivajela mudikalaboshi vakwilimyanga voe kwamadalaka avanang'olo vavakulangalalela-shadaka na vanji pavashumya lilamulo lyakuvatanola, nangu ngushindaungila nkono. 11 Dimindi dyoe nangu ndipita muvitala vyakulipudidya ndivapa shaushanga ndivakanyilidya pakulota vakupulu na mushitundi shangushivavikila, vaningutadya nguke ndikainjile muvilambo vinji vyavamidi ngupita ndivapapata.
12 “Ni ing'ano yoyo ingutadídye nangu ngutende mwanda wakuka ku Damashiko kwamadalaka na lilamulo lyavanang'olo vavakulangalalela-shadaka. 13 Napanelo nguka, muwakati waliduva pamuti, Umu Agilipa, nangu liníngutang'anedya lilangadyo lyakwaloka kuwa, lyakushenga kupunda liduva kutwala kungutang'anedya pamo na vavangu vanguvénavo mushimwanda. 14 Wetu pashinu apalá kugwangila pai kutwala nangu kwigwa lidi líshitangola mushibalaniya liishidoni, ‘Saulu, Saulu, mwaa shani unkungupapata? Shinkukamadyanga kwako kuvangedya ashilá shikukanyóla.’ 15 Nangu kutwala kudya, ‘Da wako po nang'olo unyani?’ Umu kushidoni, ‘Nangu apa Yesu, jo waumpapata wako jo. 16 Kanji takatuka wimile. Nangu ndikuumililila pakulota uve untumika wangu na uve unshuda wavinu vyaugwene nelo kwalakela kwangu na vyangulota kukulodya 17 ndikuposha kumakono kwavakwenu na kwavamidi kwangulota kukutumidya 18 kwambangidya dashi, uvaungule mevo vashiliuke kushii vauke kulilangadyo, vaume mumadalaka amwe Shatwani vauke kumwe Nnungu pakulota vapate kulivalivigwa kwamadambi na vapate lyutu mushipinga sha avalá vailimyangígwa kwaindila yakungukulupila nangu.’*
19 “Napavedoni Umu Agilipa, indoti yangupatile kwalakela kuwa, nditandedya mwaishilotéla. 20 Ndivavalangangila shitandi va ku Damashiko, kwatika ku Yelusalemu, disemu uti dya ku Yudeya namomo kwavamidi pakulota valijugulange madambi ave na vanshinjiulile Nnungu valodya vitendo kwodananavo kulijugulanga kwave. 21 Ni ing'ano ai yavangukamulidile vayuda mwing'ande ya Nnungu na kulota vangubyae. 22 Kanji kwalipwashalelo lya Nnungu ngupali mpaka nelo apa; ni ashi shingutádya ngupagwe apa ngumya ushuda kwavadyoko mpaka kwavanang'olo. Shanguvalanganga hashinapundana shinu na ashilá shavatangwele vakulava na shatangwele Musha kenga shindatandeka, 23 doni, Klistu inimmaikila auvauvange na àvele ntandi mukudyuka kwavakupela, andavalanganga lilangadyo kwavenentete vetu namomo kwavamidi.”
24 Bai Paulu pashitangola avi alishililidya, Pestu andítangola pashanya po aashidoni, “Wako Paulu unkudulumbuka! Mashomo ako oe lo, ankukudulumbuwa.” 25 Kanji Paulu kushidoni, “Nang'olo Pestu, nangu hangunadulumbuka shinu; ninkutangola na ding'ano dyangu na ninkutangola vinu viu. 26 Apa apali umu Agilipa ámanyite shana vinu vyene uti; ni ashi shingutádya nangu ngutangole na kulitamanga pamevo pake mwaa ninkuvanavo wakika kenga pakati pavinu avi uti hashipali ata shimo shimpundíle na hashipali ata shimo shitandéke shipiipii. 27 Umu Agilipa, da wako unkuvakulupila vakulava? Nangu ndimanya kenga unkuvakulupila.” 28 Agilipa kutwala kushidoni, “Da wako muwakati wo padyoko au ulota ungushombe nguve ninklistu!” 29 Paulu kushidoni, “Elo, nangu ninkunjugwa Nnungu pakulota patime hapanatime wako apa pamo na vanu uti vangwigwilíla ava vave kenga mo mwanguvalalele nangu kanji bila mang'unyang'unya.”
30 Bai andítakatuka umu, gavana namu Belenishe pamo na shipinga shave uti. 31 Pavashuma panguguvale, vashindapita vaulanila vaashidoni, “Munu aju hashipali shakunyata shatandile shakuntadya apele kwali aungwe.” 32 Agilipa kutwala kumwaulila Pestu doni, “Munu aju leka akajugwile auke kumwe Shashali, indívaikila kumuungula.”
* 26:18 Kwali: “…mushipinga shavenentete vailimyangíke.”