4
Patulu namu Nshuwau paikamati
Napanelo Patulu namu Nshuwau vatangola na venentete mwing'ande ya Nnungu, vandívaidila vakulangalalela-shadaka, nang'olo wavakushunga-ing'ande ya Nnungu namu mashadukayo akuno ivapwateka namene mmitima mwaa vanavo vashindapundisha vavalanganga doni, nkati mumwe Yesu kunkupagwa kudyuka kwavakupela. Nadoni vandívakamula kuvajalenneu nkalaboshi mwaa wakuva lyulo kulindila wiko ulangale. Kanji vanu voe pakati pave vaigwíte lilove, vandíkulupila. Vanu avo vandíwikila shikonda shavalume kenga dyalupu mwanu doni.
Napanelo palyamba lyake vakutawala vave pamo na vanang'olo na vamwalimu vadishaliya vandíkadyania pa Yelusalemu. Popo po, andípagwa Anashi nkúlangalalela-shadaka nkumene, Kaipashi, Nshuwau, Alishandele na kupagwa vanu uti valikola alyo lyankúlangalalela-shadaka nkumene. Vanavo kuvatwala vapatulu kuvaimidya pakati kutwala kushidoni, “Mwenu mumponidyé dashi munu aju? Kwadimongo shani na palina limwe nyani munkutenda vinu avi?” Patulu pamuumbele Imumu Wanashwe andívajang'ula kushidoni, “Mmakutawala vavenentete na mmanang'olo! Ikava kenga nelo tunkulalyangigwa kwaing'ano yashitendo ashi shambone shintandéke munu aju e avéle wakudidimanga madodo mwaponedile, 10 bai mwenu apa na mmanaishilaeli uti ikala mumanya kenga ni palina lyake Yesu Klistu wa ku Nashaleti wamunkamadile mwenu panshalaba kutwala Nnungu kundyuwa pakati pavanu vapadíle, kwadimongo dyake nae munu aju áimidile mushu mwenu andípata kupona. 11 Nae ni,
 
“ ‘lijanga lyamwiludyenge mwenu mmakudenga
kanji lyolyo lyo, lindiva lijanga shii lyavavikile palitununa.’
 
12 Hakunapagwa shinu kwambolegwa kwaindila yamunu junji mwaa mushilambo shapai, halipali lina linji lyajawile Nnungu kuvapa vanu kulota livaambole.” 13 Napanelo vakone ntima shii umwe Patulu namu Nshuwau vamanya kenga vavele vanu vákashamidye na vanu vila tu, vandíshanga namene kutwala kwanalela kenga vovo vo, vandinama namu Yesu. 14 Kanji mwaa wakumwona munu wavamponidye vàvenavo shalumo, vanavo vandídubwala. 15 Nadoni vandívakumulanga vapatulu palyutu lyanguguvale kutwala vene kwikala valya shemba 16 vaashidoni, “Da vanu ava apa tuvatandele mwashi? Mwaa kula muyelusalemu andimanya ngala kenga shimanyikilo ashi shakushanganiya, vatandadidyé vanavo na ata wetu shitendo ashi hatukania. 17 Kanji pakulota shitendo ashi hashinauke mushu shiigwinika kwavenentete leka tuvatishange kwambangidya havanavalangange kavili lina ali kwamunu woewoe.” 18 Napavedoni vandívashema vapatulu kuvaulila doni, “Tunkunneya, hatutamwa ata padyoko vela kumwigwa kavili muvalanganga na muvapundisha vanu palina limwe Yesu.” 19 Kanji Patulu namu Nshuwau kuvajang'ula kushidoni, “Da ni shambone pamevo pake Nnungu kumwigwilila mwenu kwali kumwigwilila Nnungu? Amuwa mwemwe mmene! 20 Mwaa wetu apa, vyatwona na vyatwigwa hatuulula kuleka kutambulanga.” 21 Nadoni vakavatishange kavili vandívaleka, havapatíle indila yakuvapela shaushanga kwamwaa wavenentete mwaa uti vashindamupa lishangelo Nnungu kwamwaa washitendo asho. 22 Doni, munu jo washintandeke shimanyikilo ashi shakuponia, andívanavo ulinga wavyaka vyakupunda alubaini doni.
Kushwali kwakujugwa dimongo
23 Napanelo pavaukile ndaunguligwa, vandyúka kwavavave ndavavalangangila vyavavatangaladile vanang'olo vavakulangalalela-shadaka pamo na vanang'olo. 24 Vavave pavaigwite malove alo, kwaunapamo vandyúmya lidi vatangola na Nnungu vaashidoni, “Umu Wadimongo-uti úkandyenge kuwa na pai, imanga pamo na vinu uti vipagwíte amo 25 útangwele kwa Imumu Wanashwe kwaindila yaikanywa yanakulugwetu Daudi ntumika wako uushidoni,
 
“ ‘Mwaa shani vamidi vankushimwa
na venentete kupanga milugu bule?
26 Vaumu vamushilambo vandinyanyamala
vakutawala vandikadyanianga uti vampinge Umu,
vampinge Wakupakigwa wake.’*
 
27 Namwiu, Elode, Ponji Pilatu, vamidi pamo na vanaishilaeli vandíkadyanianga nkaja amu pakulota vapange milugu vyakummyaa ntumika wakwilimyanga áalakadile kwako, Yesu waumpakile mauta. 28 Vandíkadyanianga pakulota vitandeke avilá vyaupangidile tangu kunantandi kwadimongo dyako na malotelo ako. 29 Napanelo Umu, lola mevo mavili mitisho vyave utupe dimongo tuvatumika vako pakulota tuvalangange lilove lyako patukajugulanga shinu 30 akuno unyalodya nkono wako kwakuponia, kwavimanyikilo na kwavyakutikinikanga palina lyantumika wako wakwilimyanga, Yesu.” 31 Bai pavamalidile kushwali, palyutu lyavakadyaniénge pandíndangenda, vanavo uti kuvaumbala Imumu Wanashwe na vashindavalanganga lilove lya Nnungu pavakajugulanga shinu.
Shinamidyo shaupamo shavakwoda
32 Napanelo imbumba ya avalá váshikulupila, ntima wavo uvele umo wowo; hapali munu ashona kenga ashilá shavenavo shàke mwene gweka kanji kula shinu shishiva shaupamo. 33 Vamyombe vashindataa ushuda na dimongo namene ing'ano yakudyuka kwake Umu Yesu na umonyo ukumene ushindapagwa na vanavo. 34 Pakati pave hashipagwa áshuuvauvangila shinu mwaa avalá vashivanavo mushinu kwali ding'ande vashindashumidya, 35 njuluku wo kuvakamudya vamyombe, vamyombe kunjavila kula munu kwodana na avilá víshimwova pamili pake. 36 Nadoni pakati pavanu avo, mulawi Yoshe munu wa ku Kupulu wavashinshema vamyombe Balinaba kwakuvalangangila mana ake nkúnonowanga, 37 andíshumidya lishamba lyake lyavenavo njuluku wo, kuka ndavakamudya vamyombe.
* 4:26 Lola Dimu 2:1. Kwali: …vampinge Klistu wake.