5
Liduva limwe Umu lindaida kenga nkwíva
Napanelo ikava yawakati na yamaiko mmanung'unumunu, mwenu haivaikidile mwandikiligwe shoeshoe mwaa mwemwe mmene mundimanya shalowa doni liduva limwe Umu lindaida kenga mwaidila nkwíva shilo. Pavaashidoni, “Ipali amani na lishililidyo,” bai apo ni palota kuvaidila kubamola shingangala kenga kupwateka kwaluvaleko kumwidila nkongwe washitumbo; kwavanavo hamupali mwakukwapela.
Kanji napane mwenu mmanung'unumunu hamunapagwa shinu mushii kwambangidya liduva alyo halinampatikaniange kenga nkwíva mwaa uti mwenu ni mmana mmalilangadyo na mmamui. Hatunava shinu vashilo na ata vamushii. Napavedoni hatunalale kenga vanji kanji tuve mevo na tuvakulipanga mwaa valála vo, valala shilo na vaambálwa vo, vaambalwa shilo. Wetu kanji túvele vamui tulipange tùgwete shikopa shalikulupililo na linagwaledyo na kenga shijulu shashitali, lilindilililo lyakwambolegwa. Mwaa Nnungu hatupangidile kwashitundi kanji pakulota tupate kwambolegwa kwaindila imwe Umu wetu Yesu Klistu 10 ápadile kwamwaa wetu kwambangidya ata tukava mevo kwali tukalala, tuname namu nae. 11 Napavedoni, ing'ana ntima shii na nanawananga kenga mo mwamutandela mo.
Malailililo amwisho
12 Napanelo mmanung'unumunu ninkunjugwa muvaishimu avalá vakóla madengo pakati penu, vo vannangalaléla nkati mumwe Umu na vandúma. 13 Vape ishima ing'umene nkati mulinagwaledyo kwamwaa washimadengo shave. Avanavo amani pakati penu. 14 Momo tunkunnaililila mmanung'unumunu, avalá vawondo vadume, vivadidíma mitima vapambadyange, vakudabadabanga vapwashele na ava mmapole kwavanu uti. 15 Lilaledye shana kwenu mwenu hanapagwe woewoe wakunnipa muje wakunyata kanji ngwengwe vingilidya ashilá shambone kwaupande wenu mwemwe mmene kwali kwavanu uti. 16 Puwanga ngwengwe. 17 Shwali kwabila kudoba. 18 Lambwalela muuti mwaa ala ni malotelo ake Nnungu kwenu mwenu nkati mumwe Klistu Yesu. 19 Hamunandime Imumu. 20 Hamunailudyange kulava 21 kanji tenda nningo vinu uti mutwale mukamulile ashilá shambone. 22 Apukananganavo inamuna uti yavyakunyata.
Paulu ankuvajugwangila vateshalonika
23 Napanelo jo mwene Nnungu waamani anjaluwangidye uti mukwilimyanga na imumu yenu, ungumi wenu na mili vyenu uti vikondyegwe pavikavanavo makosha mukwida kumwe Umu wetu Yesu Klistu. 24 Aijá ánshema mwenu ni wakukulupilika; nae uti avi andatandedya.
25 Mmanung'unumunu, tushwalidya nawetu momo.
26 Vape nandele vanung'unumunu uti kwashimanyikilo shalinagwaledyo.
27 Ninkunnaililila nkati mumwe Umu doni, ibalugwa ai ikashameke kwavanung'unumunu uti.
28 Umonyo umwe Umu wetu Yesu Klistu upagwe na mwenu.