13
Kubamalegwa kwaing'ande ya Nnungu
Mateu 24:1-2; Lukashi 21:5-6
Napanelo Yesu pashuma mwing'ande ya Nnungu nkwóda wake jumo andímwaulila kushidoni, “Mwalimu, lola majanga alalá mwamanyikangidile na ding'ande adilá kumanyikanga doni!” Yesu kushidoni, “Unkwona ding'ande adi ding'umene adi? Bai haliikala lijanga pashanya lijangamwagwe palikabamalegwa.”
Vimanyikilo vyakulilodya mwisho
Mateu 24:3-14; Lukashi 21:7-19
Yesu akaikala pashanya lishinga lyamilandi vya Ulivela livéle shalatoto naing'ande ya Nnungu, Patulu, Tiyagu, Nshuwau namu Andaleya kumudya kwagweka kushidoni, “Twaulila, vinu avi vilota kutandeka duvani? Shimanyikilo shani shilota kulilodya vinu avyo uti vivelé pepi na kuwikila popo?”*
Nae kutwala kutunduvanga kuvaulila doni, “Lilaledye pakulota hanapagwe wakunduwanga. Vandaida vanu voe vatumila lina lyangu vaashidoni, ‘Nangu ni nene!’ Vovo vo, vandavaduwanga vanu voe. Mukaigwa ding'ondo na manyinyi ading'ondo mwenu hamunajope. Vinu avyo vindivaikila vitandeke kanji haunava shinu mwisho. Venentete vandatandana ing'ondo na venentetemwave, shilambo shindatandana ing'ondo na shilambomwagwe. Shindaumilila shindangenda mumautu akuvilingananga namomo indaumilila indala. Vinu avi uti ni shitunduvangilo tu shamauvilo akushuluwa.
“Mwenu lilaledye! Vanu vandamuukanavo mudikamati na muvitala vyakulipudidya vananshapa viboko. Kwamwaa wangu nangu mundaimila mushu mwavananangalaledi vamajimbo na mwavaumu kenga ushuda kwavanavo. 10 Napanelo ukanava kuwika mwisho indivaikila ntenga wambone uvalangangigwe kwavenentete uti. 11 Vakantwala vamuukanavo nankamudya, hamunangaikange mulambela mwakujang'ulila. Sho shilóta kumwidila muwakati awo mwenu tangola shosho mwaa i mwenu múlota kutangola ila ni Imumu Wanashwe. 12 Nkulumunu anankamudya nung'unumunu vampedye na tatamunu anatandela momo kwamwanamunu. Vana vandavavangedya vatatavave na vandavapedya. 13 Mwenu mundavangadika na vanu uti kwamwaa wangu nangu kanji aijá álota kulipililila mpaka kumwisho, ajo andaambolegwa.
Shakudabukanga shiídanavo kubamola
Mateu 24:15-28; Lukashi 21:20-24
14 “Mukona shakudabukanga shiídanavo kubamola shìimidile palyutu líkavaikidile, munu áshomya amanye mana ake, napane avalá vavéle ku Yudeya vatukutile kumashinga. 15 Ávele panda apumula hanatakatuke kwinjila nng'ande ndatwala shinu shoeshoe. 16 Ávele kundila hanauje kuka kukaja ndatwala ikanju yake. 17 Vapambale vakongwe valóta kuvanavo vitumbo na valóta kujang'edya mumaduva alo. 18 Shwali pakulota vinu avyo havinatandeke muwakati washipwepwe. 19 Mwaa mumaduva alo andapagwa mauvilo ainamuna íkanava kwaneka tangu kunantandi kukandyanga Nnungu shilambo mpaka nelo na haipagwa kavili. 20 Leka Umu akapungwile maduva alo hanapagwe ata munu jumo akambwalegwe kanji kwamwaa wavakutandalegwa vavatandwele nae, maduva lo, andipungula. 21 Bai munu akamwaulila doni, ‘Mwenu, Klistu aju apa,’ kwali, ‘Avelé akulá,’ hamunankulupile. 22 Mwaa vandaumilila vaklistu vakushang'apa pamo na vakulava vakushang'apa. Vovo vo, vandatenda vimanyikilo na vyakutikinikanga kwambangidya vavaashadyange ikaulukika vakutandalegwa. 23 Napavedoni mwenu lilaledye! Nangu ninnaililidile kaladavo kwamwaa wavinu uti.
Kwida kwa Mwana Wamunu
Mateu 24:29-31; Lukashi 21:25-28
24 “Kanji napanelo mumaduva alo amwisho, ling'oto lyamauvilo lo, liduva lindadimba, mwedi hauvala, 25 dinondo kuwa ko dindagwanga na vyadimongo vyakuniania vindating'inigwa.§ 26 Bai apo vandamwona Mwana Wamunu aaloka mumaundi na dimongo dyoe pamo na lishangelo.** 27 Kutwala nae andavatuma vanjelo avalá vauke vakavatwalange vakutandalegwa vake mudisemu nsheshe dyamushilambo kutunduvangila kumwisho kwake shilambo shapai mpaka kumwisho kwake shilambo shakuwa.
Kwankungu lipundishe
Mateu 24:32-35; Lukashi 21:29-33
28 “Napanelo kwankungu lipundishe nkong'o au, paunaipukila mwenu mumanyinneu doni, shipondo shindiwika. 29 Namomo mukona vinu avyo vitandeka manyinneu doni, mwisho undiwika, uvé mo mmilango myenu. 30 Ninkumwaulila mwiu doni, vanu vaimbula ai havamalilika vinu avi vikanava kutandeka. 31 Kuwa na pai kundapita ila malove angu mwiko hapita.
Liduva alyo na isaa hapali ámanyite
Mateu 24:36-44
32 “Napane liduva lyene lyo na isaa, hapali ámanyite, ata vanjelo kuwa havamanyite, ata Mwana hamanyite ila ámanyite ni Atata bai. 33 Lilaledye, ava mevo! Mwenu hamumanyite wakati wamwisho duvani paulota kuwika. 34 Inkulinganana na munu ávenavo mwanda. Panauma pang'ande pake avapele madalaka vatumika vake kula munu na madengo ake anánnamulila nkúshunga-nnango ave mevo. 35 Napavedoni namwenu ava mevo mwaa hamumanyite wakati walota kuja nang'olo mwene ing'ande; inkuulukika kwali kuva lyulo, shilo shing'ati, kumatingatinga kwali lyamba. 36 Doni, ava mevo, akaida shingangala hanankodye mulele. 37 Vyanimwaulila mwenu avi, ninkuvaulila vanu uti kushidoni, ava mevo!”
* 13:4 Lola Daniele 12:1-7. Vakwoda vake Yesu vandívanavo mana akudya wakati wamwisho. Nkúlava Daniele andívalanganga kenga undawika wakati wamauvilo kwatika mwisho. Kudya kwave kushinanapela malove avakulava avalangánga mwisho, kenga Daniele na vakulava vanji. 13:8 Lola Ishaiya 13:6-9; 26:17. Masiya akanava kuwika, wakati awo vayuda vashishema kuva wakati wamauvilo akushuluwa. 13:14 Lola Daniele 9:27; 11:31; 12:11. § 13:25 Lola Ishaiya 13:10; 24:23; 34:4; Eshekieli 32:7; Yoweli 2:10, 31; 3:15. ** 13:26 Lola Daniele 7:13-14.