3
Vankulupíla Nnungu vaangaikangile vitendo vyambone
Vakumbuwange vapagwe mwina mwavakutawala na mwavamadalaka, vave vakwigwilila na vave tayali kwakula shimadengo shambone, havananniule munu, havanave vamagombi, vave vaupole valodya kulishapeya kwavanu uti. Mwaa ata nawetu kala po, tuvele tuvanu túkave ding'ano na túkaigwilila vatwashadyenge tuva tuvatumwa kwavinu vyakula inamuna na ditamaa, shingumi shetu tunama mushishimwashimwa na mwing'ou, tuvangadika na tuvangadyania. Kanji napane palyukile ndaumilila litananilo na linagwaledyo limwe Nnungu Mwamboli wetu kwavanu, i kwamwaa wavitendo vyetu vyaishaliya vyatutandile kanji kwamwaa washididi shake, nae anditwambola kwaindila yakuukangigwa kwakuvalekwa kwaambi na kudyuwangigwa kwa Imumu Wanashwe watumiminidile nae kwabila shipimo kwaindila imwe Yesu Klistu Mwamboli wetu kwambangidya dashi, wetu tùvalangiligwe ishaliya kwaumonyo wake, tuve tuvakupata-maleko kwodananavo lilindilililo lyashingumi shíkamalilika. Lilove ali, lyakukulupilika na kwavinu avi ninkulota doni, wako wigwiniye shana kwambangidya dashi, avalá vankulupíla Nnungu vaangaikangile kupagwa muvitendo vyambone. Vinu avi vyamana na vinkuvanavo paida kwavanu. Mitau napane víkave mana, linyemye pamo na lishauma lyavanyakala, ushaka na mitau kwamwaa walilamulo mwaa vinu avyo, havive mana na vyabule. 10 Munu áidanavo kwapukanianga, ling'oto lyakunduma mwanda utandi na wambili, mwambukange 11 umanya doni munu wantindo au, andyashela na jojo jo ankutega, kwake jo mwene andilyukumu.
Malailililo na nandele wamwisho
12 Napanelo pangulota kuntumidya kwako wako Alitemashi kwali Tikiku, tenda dimongo wide ungukodye ku Nikopolishi mwaa ndyamuwa ngupagwe kwanavo muwakati washipwepwe. 13 Likanyalidye kupwashela shimwanda shimwe Shenashi munu wadishaliya pamo namu Apolu kwambangidya hashinapagwe shakuvova. 14 Vetu wetu vo, valipundishe kwangaikangila vitendo vyambone pakulota vaangangalange vinu vikumene vitakígwa na havanave vákapa vyepo.
15 Uti avalá vapagwíte namu nangu vankukutumidya nandele. Nandele kwa avalá vatunagwalédya nkati mulikulupililo. Umonyo upagwe na uti mwenu.