2
Nɛtɔ́ŋ ɛnɛ́n tɛtɛp nɛ́chyɛ̀ bɛpɨŋ ɛbhɛ́n Mandɛm ákɔ́ŋɔ́
Kɛ wɔ Táytɔs, ɔbhɔŋ bɛtɔŋ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́kɔ̀ ndɔŋ amɔt nɛ nɛtɔ́ŋ ɛnɛ́n tɛtɛp. Ghatí baséansi abhɛn babhakanɛm bɛ mándɨ́ŋɨ́ bɛkɛm mmʉɛt nɛ bɛ mámbʉrɛ nɛpɛ́m ɛnap ɛnyu ɛnɛ́ bo báchyɛ̀ bhɔ kɛnókó. Ghatí bhɔ bɛ bábhɔŋ bɛtɔŋ bɛ bábhɔ̌ŋ kɛboŋ, mánkɛm baraká Mandɛm ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́yàŋ nɛ bɛ bábhɔŋ bɛbhɔŋ ɛkɔŋ nɛ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ. Ghatí baséansi baghɔrɛ́ nkwɔ bɛ mambʉrɛ bapɛ́m yap ɛnyu ɛnɛ́ átɔ̀ŋ bɛ́ báchyɛ̀ Mandɛm kɛnókó. Bǎkɛ́ rɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti batɨ nɛ bǎkɛ́ bhak manyǔmɛ́m. Tɔ́ŋ bo báchák bɛ́kʉ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ. Tɔ́ŋ yɛ̌ nɛŋɔkɔ́ baghɔrɛ́ abhɛn bákòŋo bhɔ́ ansɛm bɛ mánkɔŋ manɛ́m abhap nɛ bɔ̌bhap. Kwak bɔ mámbak mbɔ bo abhɛn babhɔŋɔ kɛboŋ nɛ bákɛ̀mʉɛt bɛ bákɛ́ fu nɛfí. Bǎbhɔŋ bɛtɔŋ bhɔ bɛ mándɨ́ŋɨ́ ɛnyu bákɛm bɛkɛt ɛbhap mántɔŋ ɛrɨ́tí ɛpɨŋ ntá bo abhɛn bachi arɛ, nɛ bɛ mámbɔ́ŋ nɛsɛptǐmʉɛt nɛ manɛ́m abhap. Mámbák ɛnyu yɔ bɛ yɛ̌ mmu ákɛ kwáy bɛrɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm.
Ghatí bɛsakábho sayri bɛ mántɔ́ŋ bɛ bábhɔŋ kɛboŋ nɛ bɛ mándɨ́ŋɨ́ ndu bákɛ̀m mmʉɛt. Wɔmbɔŋ tɔ́ŋ bɔ́ ɛrɨ́tí ɛpɨŋ. Kʉ nɔ́kɔ́ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛrɨ. Mpok ɔ́tɔ̀ŋ bɔ, kʉ mándɨŋɨ bɛ́ ɔ̌chyɛ chi Mandɛm kɛnókó nɛ bɛ ɔ̌kwàk bɔ kwak. Kʉ bɔ́ mándɨŋɨ bɛ ɔ̌kʉ̀ sayri. Bɛyɔŋ ɛbhɛ bɛbhɔŋ bɛbhák ɛbhɛn bɛ́kʉ̀ manyu ánchók bo nɛ ntíánwɔ́p ámbák nɛ bo abhɛ́n bápú ka nɛ wɔ ndu bábhɨkɨ bhɔŋ mbi bɛrɛm ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti yɛsɛ. Ghatí bo abhɛn báchí basɛm bɛ ɛ́rɨ mángók nɔkɔ bachi bhap ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ. Ɛrɨ bɛ mámbɔŋ ntɨ bɛkʉ bachi bhap mámbɔŋ maŋák nɛ bhɔ mpoknkɛm nɛ bɛ bákɛ́ kɛmɛ bhɔ ɛyɔŋ anyu. 10 Bákɛ́ sɔt mɛnyɨŋɨ́ bachi bhap ansɛm ansɛm. Bábhɔŋ bɛtɔŋ bachi bhap bɛ báchi bo bɛsɨkɨ ntɨ nɛ bhɔ sayri. Ɛpɨŋ ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɔ mántɔŋ ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bákʉ̀ bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ́ŋ bɔ ɛ̌ti Mandɛm mmu ápɛ̀mɛ bhɛsɛ bɛrɨ, ɛnyu ɛnɛ́ bo bachak bákway bɛbhɔŋ ɛkwak bɛ́kóŋo bhɔ.
11 Ntí anɛ bo bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́bhʉrɛ bapɛm ayap ɛnyu ɛyɔ chi bɛ Mandɛm atɔ̌ŋ bɛrɨ̌ndu ɛbhi ndu áchyɛ́ mbi anɛ bo mankɛm bákway bɛfʉɛt arɛ, yi ampɛmɛ bhɔ. 12 Bɛrɨ̌ndu Mandɛm ɛbhɛn bɛ́tɔ̀ŋ bhɛsɛ bɛ sɛ́ndɔ́ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo abhɛn bábhɨkɨ rɨŋɨ Mandɛm bákʉ̀, bɛ́ sɛ́ndɔ́ bɛfyɛ ngoŋo ndu mɛnyɨŋɨ́ mmɨk ɛbhɛn bɛ́chyɛ̀ bo maŋák fá amɨk. Bɛ́tɔ̀ŋ nkwɔ bɛ ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ fá amɨk, sɛbhɔŋ bɛ́rɨŋɨ ndu sɛ́kɛ̀mmʉɛt bɛ́kʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí chak bɛsí Mandɛm nɛ bɛbhʉɛrɛ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ mbɔ ɛnyǔ Mandɛm áyàŋ. 13 Ndu sɛ́kʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɔ, sɛ́bháká ntɨ ndu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛrɨ ɛcha. Sɛ́bhaka ntɨ bɛ kɛnɛ́m ɛkɛn kɛbhesi chɔŋ nɛ bɛtaŋ Mandɛm ywɛsɛ nɛ Yesu Kristo Mmu ápɛ̀mɛ bhɛsɛ. 14 Yesu achyɛ́ nɛpɛ́m ɛni bɛ́fɛ́rɛ bhɛsɛ ndǔ bɛtaŋá bɛbʉ́ mɛnkɛm nɛ ndu bɛso batɨ ywɛsɛ. Akʉ nɔ, bɛ sɛ́mbák bǒbhi yímbɔŋ, nɔ chi bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛyǎ ɛkwak bɛkʉ chi bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ.
15 Tɔ́ŋ yɛ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn. Fíɛ́ bhɔ́ ntɨ nɛ ghatí bhɔ bɛkwɛ́nɛ́ bhap. Kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ bɛtaŋ ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ wɔ mɛnkɛm. Ɔ́kɛ́ rɔ yɛ̌ mmu ámbyák wɔ.