యోహాను రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
బారిక్ జలొ యోహాను రెగిడ్లి దొన్నిచి ఉత్రుమ్
1
దేముడు నిసాన్లి *అమ్మక చి ఆఁవ్ చి సత్తిమ్ జాన్‍తస ఎత్కిజిన్ నిజుమి ప్రేమ కెర్త తుచ బోదల్‍క ఆఁవ్ వెల్లొ జలొసొ రెగిడ్లి ఉత్రుమ్. కిచ్చొక ఇసి ప్రేమ తెన్ అస్సుమ్ మెలె, దొర్కు జలి సత్తిమ్ అమ్‍చి పెట్టి అస్సె, చి కెఁయఁక తెఁయఁక అమ్‍చి తెన్ తాఁ గెచ్చెదె.
ఎత్కిక అబ్బొ జలొ దేముడు తెంతొ చి జో అబ్బొస్‍చొ పుత్తుస్ జలొ యేసుక్రీస్తు తెంతొ జోచి దయ జోచి కన్కారుమ్ జోచి సేంతుమ్ అమ్‍చి తుమ్‍చి తెన్ తయెదె, చి జోచి సత్తిమ్ జోచి ప్రేమ తెన్ తమ్‍దె.
ఎత్కిక అబ్బొ జలొ దేముడు దిలి ఆగ్న రితి తుచ బోదల్ జల నంపజలసతె సగుమ్‍జిన్ సుబుమ్ కబుర్‌తె తిలిస్‍చి సత్తిమ్ ఎత్కి నిదానుమ్ నంప తా, జా సుబుమ్ కబుర్‌తె తిలిస్ తెన్ బెదితి సత్తిమ్ ఇండితతి మెన సూన ఒగ్గర్ సర్ద జలయ్. అన్నె, అప్పె, అమ్మ, తుమ్‍క ఏక్ కోడు బతిమాల్ప జా రెగిడ్తసి. తుమ్‍క నొవి ఆగ్న రెగిడ్తిసి నెంజె, గని మొదొల్ తెంతొ చి ఆగ్న ఈంజ. కిచ్చొ మెలె, అమ్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ ప్రేమయ్ కెరుక. అన్నె, ప్రేమ కిచ్చొ జతయ్ మెలె, ఎత్కిక అబ్బొ జలొ దేముడుచ ఆగ్నల్ రితి అమ్ ఇండుక. మొదొల్ తెంతొ తుమ్ సూన్లి ఆగ్న కిచ్చొ మెలె, తుమ్ ప్రేమయ్ ఇండుక.
మోసిమ్ బోదచి రిసొ జాగర్త
అన్నె, ఒగ్గర్‍జిన్ మోసిమ్ సంగితస ఈంజ లోకుమ్‍తె బార్ జా బుల్తతి, యేసుక §‘దేముడుచొ పుత్తుసి జో, జో దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలొ క్రీస్తు జా, మాన్సు జా జెర్మున్ జా అస్సె’ మెన ఒప్పనుక నెసితస. దస మాన్సుల్ మోసిమ్‍చ, క్రీస్తుచి ఉప్పిరి విరోదుమ్ జలస. జలె, తుమ్ స్రెమ సేడ దొర్కు కెరన్లి బవుమానుమ్ నే పిట్టవన్‍తి రితి, గని తుమ్‍చి బవుమానుమ్ పూర్తి దొర్కు కెరంతి రితి జీన్‍తి రితి, తుమ్ దెకన. కో పుర్రె గెతి రితి వెల్లొ మెనన క్రీస్తుచి బోదనక నిదానుమ్ తయె నాయ్ గే, జో మాన్సు *దేముడుచొ నెంజె. దేముడు అబ్బొస్ కి జోచి పెట్టి నాయ్. గని, క్రీస్తుచి బోదనకయ్ కో నిదానుమ్ అస్తి గే, అబ్బొస్ జలొ దేముడుచ కి పుత్తుస్ జలొ యేసుచ కి జా అస్తి. అబ్బొస్ కి పుత్తుస్ కి జోచి పెట్టి అస్సె. 10 ఈంజయ్ బోదన నే ఆన్‍తె కో తుమ్‍తె అయ్‍లె, గెరి టాన్ దాస నాయ్, జోక జొకర నాయ్. 11 కిచ్చొక మెలె, కో జోక జొకర్తయ్ బెదవంతయ్ గే, జో మాన్సుచి తప్పు కామ్‍తె బెదిల్ రితి జతయ్.
12 తుమ్‍క అన్నె ఒగ్గర్ రెగుడుక జతి, గని కాగ్తుమ్‍క సిర్రక రెగుడుక నెసి. తుమ్‍క అమ్‍క పూర్తి సర్దసంతోసుమ్ కెర్తి రితి తుమ్‍తె సొంత జా దెకయి లట్టబుక ఇస్టుమ్ జతసి.
13 దేముడు నిసాన్లి తుచి ఇన్నెచి బయ్‍దిచ బోదల్ రిత జలస తుమ్‍క జోచి జొఒర సంగితతి.
* 1:1 1:1 ‘అమ్మ’ ఇన్నె సంగిలె, కేన్ జవుస్ సంగుమ్‍క టాలి జతయ్ మెన, చి ‘తుచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా సంగుమ్‍తెచ మాన్సుల్‍కయ్ టాలి జతయ్ మెన సగుమ్‍జిన్ ఉచర్తతి. 1:2 1:2 యోహాను 14:6, 16-17 దెకిలె, యేసుయి దొర్కు జలి సత్తిమి, చి జోవయించి పరలోకుమ్‍చి సుద్ది సత్తిమ్ తిలి ఆత్మ అమ్‍చి పెట్టి జో దా అస్సె. యోహాను 8:32, 36 కి దెక. పడ్తొ, యేసు సంగిలిసి, దేముడు అబ్బొసి సంగిలిసి, జోవయించి సుబుమ్ కబుర్ సత్తిమి; యోహాను 8:45-47, చి యోహాను రెగిడ్లి ఈంజ 2 నంబర్ ఉత్రుమ్ 9-10, గలతీయుల్ 2:5. కొలొస్సియుల్ 1:5 కి దెక. 1:5 1:5 యోహాను రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:8 దెక, చి యోహాను13:34, చి మత్తయి 22:37-40. § 1:7 1:7 యోహాను రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:23, 3:23, 4:15, 5:1, 5, 13, 20 దెక. * 1:9 1:9 యోహాను రెగిడ్లి 1 నంబర్ ఉత్రుమ్ 2:23, 5:12 దెక. 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్‍ది’ మెలిసి ఏక్ వేల అన్నెక్ సంగుమ్‍క టాలి జతయ్. చి ‘బేన్‍దిచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అన్నెక్ సంగుమ్‍తెచ మాన్సుల్‍కయ్ టాలి సంగితయ్. 1:13 1:13 1 నంబర్ కోడుతె తిలి రితి, ‘బేన్‍ది’ మెలిసి ఏక్ వేల అన్నెక్ సంగుమ్‍క టాలి జతయ్. చి ‘బేన్‍దిచ బోదల్’ మెన సంగిలె, జా అన్నెక్ సంగుమ్‍తెచ మాన్సుల్‍కయ్ టాలి సంగితయ్.