21
బీద జలి రండెల్ మాన్సు ఎక్లి జాక కలుగు జలిసి ఎత్కి దేముడుక దిలిసి
(మార్కు 12:41-44)
దేముడుచి గుడితె డబ్బుల్ దెతి కానుక పెటె ఏక్ తయెదె. దేముడుచి కామ్‍క మెన మాన్సుల్ ఒత్త డబ్బుల్ గలుల. జలె, యేసు జా పక్క అంకి గల, సొమ్సార్లు జోవయించి డబ్బుల్ జా పెట్టెతె గల్తె తిలిసి దెకిలన్. తెదొడి ఎద్గరె నెంజిలి రండెల్ మాన్సు జా డబ్బుల్ దెతి కానుక పెట్టెతె దొన్ని ఇదుల రాగి కాసుల్ గలిలిసి యేసు దెకిలన్. జా దెక కెర, యేసు, “నిజుమి తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, జేఁవ్ సొమ్సార్లు ఎత్కిజిన్ మొత్తుమ్ దిలిస్‍చి కంట ఈంజ ఎద్గరె నెంజిలి రండెల్ మాన్సు ఒగ్గర్ దా అస్సె. జోవయించి ఎదివాట్ సొమ్సారుమ్ తెంతొ సేంసిలిసి జేఁవ్ దా అస్తి. ఇన్నెక, మాత్రుమ్, కిచ్చొ నెంజిలె కి, కలుగు జలిసి ఎత్కి దాఁయి గెల అస్సె” మెన యేసు సంగిలొ.
దేముడుచి గుడి పాడ్ జంక తిలిస్‍చి రిసొ సంగిలిసి
దేముడుచి గుడి “చెంగిల్ పత్రల్ తెన్ కెద్ది సూటి తెయార్ కెర అస్తి, *కెద్ది తమ్మస వస్తువల్‍క సూటి కెర అస్తి!” మెన సిస్సుల్ యేసుక దెకయ్‍ల. యేసు, “తుమ్ దెకితిసి ఎత్కి జలె, సగుమ్ దీసల్ గెలె కీసి జయెదె మెలె, అప్పె పత్తుర్‍చి ఉప్పిరి పత్తురు దొంత్రల్ తిలె కి, ఎక్కి జలెకు నే టీఁవితె గలి జతి దీసి జెయెదె” మెన సంగిలన్.
ఉగుమ్ మార్సుప జతిస్‍చి రిసొ యేసు సంగిలిసి
తెదొడి యేసుక, జోచ బారజిన్ సిస్సుల్ “గురుబాబు, తుయి సంగిలిసి కెఁయఁక జర్గు జయెదె? ఈంజ జర్గు జతి పొది అయ్‍లి మెలె, అమ్ చినితి రిసొ కిచ్చొ గుర్తు తయెదె?” మెన పుసిల. జో జోవయింక, “కొన్సొ జలెకు తుమ్‍క అంచి రిసొ మోసిమ్ నే కెర్తి రితి తుమ్ జాగర్త దెకన. కిచ్చొక మెలె, ‘ఆఁవ్వి క్రీస్తు’ మెనన జలెకు. క్రీస్తు జెతి సమయుమ్ జా అయ్‍లి మెన జలెకు, కో కో మాన్సుల్ బార్ జవుల. జోవయించి పట్టి తుమ్ గెచ్చ నాయ్. అన్నె, దేసిమ్‍చి ఉప్పిరి దేసిమ్ యుద్దుమ్ కెర్తిస్‍చి రిసొ జలెకు, ఏక్ దేసిమ్‍చ జోవయించి ఉప్పిరి జెఁవ్వి యుద్దుమ్ కెర్తిస్‍చి రిసొ జలెకు తుమ్ సూన్లె, తుమ్ బమ్మ జా నాయ్. దసచ ఎత్కి జర్గు జంక అస్సె, గని ఈంజ ఉగుమ్ తెద్ది బేగి పూర్తి జయె నాయ్” మెన సంగ కెర 10 జోవయింక అన్నె, దేసిమ్‍చి ఉప్పిరి దేసిమ్, రాజిమ్‍చి ఉప్పిరి రాజిమ్ యుద్దుమ్‍క టీఁవ్‍ల. 11 వేర వేరతె బూకంపల్ కరువుల్ చి, కిచ్చొ కిచ్చొ కస్టల్ నస్టల్ జర్గు జవుల చి, ఆగాసుమ్ తెంతొ జెత ఒగ్గర్ బయిమ్ దెత వెల్లొ గుర్తులు జెవుల.
12 “గని ఈంజ ఎత్కి జర్గు నే జతె అగ్గె, మాన్సుల్ తుమ్‍క దెర, జోవయించి కోపుమ్‌క తుమ్‍క కిచ్చొ కిచ్చొ అల్లర్ కెర, ‘అదికారుల్ జోవయింక సిచ్చ కెర్తు’ మెన అమ్‍క యూదుల్‍చ సబ గెరలె జోవయించి అత్తి సొర్ప కెర దెవుల, చి తుమ్‍క జేల్‍తె గల దెవుల. అంచి సేవ తుమ్ కెర్తసుచి రిసొ, రానల్‍చి మొక్మె అదికార్లుచి మొక్మె తుమ్ తీర్పు జతి రిసొ సిచ్చల్ జతి రిసొ తుమ్‍క టీఁవడుల. 13 జేఁవ్ దస్సి కెర్తి పొదిక, అంచి రిసొ తుమ్ సాచి సంగితె. 14 తుమ్ అప్పె మెన్సుతె కిచ్చొ బుద్ది దెరన మెలె, మాన్సుల్‍చి మొక్మె తుమ్ పరిచ్చ జంక జలె, జా నే జతె అగ్గె, జేఁవ్ పరిచ్చ కెర్లె కిచ్చొ జబాబుల్ దెమ్‍దె?, మెన తుమ్ ఉచరంతె తా నాయ్. 15 కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍క చోండి దెయిందె, తుమ్‍క దొర్కు జలి బుద్ది గ్యానుమ్ దెయిందె. తుమ్‍చ జబాబుల్‍చి తెల్విచి ఉప్పిరి జేఁవ్ అల్లర్ కెర్తసతె వెల్లెల మాన్సుల్‍తె కో జీనుక నెతిర్తి, తుమ్‍క కిచ్చొ జబాబ్ సంగుక నెతిర్తి.
16 “అదికారుల్‍చి అత్తి తుమ్‍క సొర్ప కెర దెతసతె సగుమ్‍జిన్ కొన్స జవుల మెలె, తుమ్‍చ అయ్యదింసి, అన్నొబావొదింసి, తుమ్‍చ బందుగులు, తుమ్‍చ సినేతులు. అన్నె, తుమ్‍తె సగుమ్‍జిన్‍క మాన్సుల్ మారుల. 17 అన్నె, తుమ్ అంచి నావ్ తెన్ బులితె తత్తెచి రిసొ, ఎతివాట్‍జిన్ తుమ్‍క విరోదుమ్ జవుల. 18 గని, §పరలోకుమ్‍తె తుమ్ జెతిస్‍క ఉచర్లె, తుమ్‍చ సెండివాడల్‍తె ఎక్కి కి నాసెనుమ్ జా గెచ్చె నాయ్, ఈంజ లోకుమ్‍తె ఈంజ ఆఁగ్‍క మార్లె కి, తుమ్ పరలోకుమ్‍తె గెతిసి అడ్డు కెరుక నెతిర్తి. 19 తుమ్ ఎక్కి నిదానుమ్ ఓర్సుప జా, చి పరలోకుమ్‍తె గెతి రితి తుమ్‍చి జీవు దొర్కు కెరన తా.
యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ పాడ్ జంక తిలిస్‍చి రిసొ యేసు సంగిలిసి
(మత్త 24:15-21; మార్కు 13:14-19)
20 “గని యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍క సయ్‍న్యుమ్ ఒండి సుట్టునంత బెర తతిసి తుమ్ కెఁయఁక దెకితె గే, ‘పట్నుమ్ పాడ్ జంక తిలి సమయుమ్ పాఁవ జా అస్సె’ మెన చినితె. 21 జా గుర్తు దెకిలె, తుమ్‍చితె కో ఈంజ యూదయ ప్రదేసిమి తవుల గే, చట్కున డొంగ్రలె ఉట్ట నిగుతు చి, పట్నుమ్‍చి తెడి తిలస బార్ జా ఉట్ట గెతు, చి పట్నుమ్ ఒత్తల్‍తొచి బయిలె గఁవ్విలె జవుస్ కో తవుల గే, పట్నుమ్‍తె అన్నె పెసుత్ నాయ్. 22 కిచ్చొక మెలె, జోవయింక పఁవ్సిల్ రితి ఇండిల జోవయించ అమ్‍చ యూదుల్‍క దేముడు సిచ్చ దెత దీసల్ జవుల, జేఁవ్. జో అగ్గె రెగిడ్లిసి దస్సి జర్గు జా పూర్తి జంక అస్సె.
23 “అయ్యొ! జేఁవ్ దీసల్‍క వయ తిల తేర్‍బోదల్, బోదల్ వడ్నివొ ఉట్ట నిగుక నెత్ర ఒగ్గర్ స్రెమల్ జవుల! ఈంజ దేసిమి ఒగ్గర్ కస్టల్ సిచ్చల్ జవుల! 24 అమ్‍చ యూదుల్‍తె సగుమ్‍జిన్‍క కండ గెలుల, సగుమ్‍జిన్‍క దెర వేర దేసిమ్‍లుతె కడ నెవుల. అన్నె యూదుల్ నెంజిలస ఈంజ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చి ఉప్పిరి, ఈంజ దేముడుచి గుడిచి ఉప్పిరి ఏలుప కెర్తి కాలుమ్ కేడ్తె ఎదక జేఁవ్ ఈంజ ఎత్కి సుంద గెలుల.
దేముడుచి రాజిమ్ ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరుక దెర్తిసి చి రిసొ యేసు సంగిలిసి
(మత్త 24:29-35; మార్కు 13:24-31)
25 “పడ్తొక, పొద్దుతె, జోనుతె, చి సుక్కల్‍తె కిచ్చొ కిచ్చొ గుర్తుల్ డీసుల చి, తుపాన్ కెర్లె సముద్రుమ్‍చ కెర్టల్ ఎదిలి డోంక్‍క జా, బుఁయ్యె ఉట్ట జా గెరల్ గుడ్డ దెర గెలె, జా అల్లర్ జా అవాడ్ కీస్ తయెదె గే, దస్సి జయెదె చి, దసచచి రిసొ ఒండి లోకుమ్‍తె వేర వేర దేసిమ్‍లుచ మాన్సుల్ స్రెమల్ సేడుల చి, కిచ్చొ ఉచరుక గే నేన గెచ్చుల. 26 ఈంజ లోకుమ్‍తె జెంక తిల అల్లర్‍చి రిసొచి జోవయించి బయిమ్‍క మాన్సుల్‍చి మొకొమ్ గుంజ్ర సేడుల. కిచ్చొక మెలె, ఆగాసుమ్‍తె సెక్తి తిలిసి ఎత్కి అద్దుర్ జా గెచ్చెదె. 27 తెదొడ్‍క, ఎదివాట్ అదికారుమ్ తెన్, పరలోకుమ్‍చి ఉజిడి తెన్ ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ మబ్బుతె పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత్ర జెతిసి *ఎత్కిజిన్ దెకుల.
28 “జలె, ఈంజ ఎత్కి జర్గు జంక దెర్లె పొది, అమ్‍చి రచ్చన పాసి జా జెతయ్ మెనన, తుమ్ సోగ టీఁవ దయిరిమ్‍క ఉప్పిరి దెక, సర్దసంతోసుమ్ జా” మెన యేసు సంగిలన్.
29 తెదొడి యేసు జోవయింక అన్నె కిచ్చొ టాలి సంగిలన్ మెలె, “అంజూరుమ్ రూకుక చి అన్నె రగల్ రూకుల్‍క ఉచరుమ. 30 జేఁవ్ పలొయిలె బేగి, ‘వేసెగు అప్పె పాఁవ జెయెదె’ మెన తుమ్ చినితసు, జాన్సు. 31 దస్సి, ఆఁవ్ సంగిల గుర్తుల్ జర్గు జతిసి తుమ్ దెకిలె, ‘దేముడుచి రాజిమ్ పాఁవ జా అస్సె చి జెయెదె’ మెన జాన్‍తె.
32 “తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ కచితుమ్ సంగితసి మెలె, ఆఁవ్ సంగిల స్రెమల్ గుర్తుల్ పూర్తి జర్గు జతి ఎద ఈంజ ఉగుమ్ అంతుమ్ జయె నాయ్. 33 ఆగాసుమ్ బుఁయి నాసెనుమ్ జా గెచ్చుల, గని అంచ కొడొ ఎద్గరె పిట్టితి నాయ్.
‘తెలివి తా పాపుమ్‍తె దెర్ను నే సేడ్తి రిసొ ప్రార్దన కెర్తె తా’
34 “తుమ్ మెన్సుతె కిచ్చొ బుద్ది ఇండితె గే తుమ్ జాగర్త దెకన! నెంజిలె, తుమ్ ఓడుప జతి రితి ఒగ్గర్ సూరు పియ మచ్చితిస్ గట్ర, దస్సి మచ్చితిస్‍క వెర్రి రితి ఇండితిస్ గట్ర చి, ఈంజ లోకుమ్‍చ రోజుకచ బాదల్ చి రిసొ ఉచర్తిసి తుమ్‍క పెల గెలెదె. తుమ్ దసచతె అలవాట్ జా తిలె, ఈంజ ఉగుమ్‍చి జా ఆకర్ దీసి అయ్‍లె, బోనుక ‘అస్సె’ మెన జంతు నేన్లె కీసి చట్కున దెర్ను సేడుక జయెదె గే, దస్సి తుమ్ చట్కున లాజ్ బెట్టుక జయెదె. 35 కిచ్చొక మెలె, బూలోకుమ్ తిలస ఎత్కిజిన్‍క జా దీసి లయెదె. 36 ఈంజేఁవ్ స్రెమల్‍తె జా దీసి జెతికయ్ గుర్తుచ అల్లర్ ఎత్కితె తుమ్ ఓర్సుప జా జీన్‍తి రితిచి, జీన ఆఁవ్ మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ ఏలుప కెరుక మెన అన్నె జెతి పొదిక అంచి మొక్మె తుమ్ టీఁవ్‍తి రితి, తుమ్ జాగర్త దెకన, జా ఎత్కిక దొర్కు జలి సెక్తి తుమ్‍క తవుస్ మెన తుమ్ ప్రార్దన కెర్తె తా” మెన యేసు సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
37 జలె, జా దొరతి యేసు రోజుక మెద్దెన్ పొది దేముడుచి గుడితె గెచ్చ బోదన కెర్తె తయెదె చి, రోజుక సంజె పట్నుమ్ తెంతొ బార్ జా §ఒలీవ మెట్టయ్ నిద్ర తయెదె. 38 రోజుక పెందల్ పొది ప్రెజల్ ఎత్కి బే బేగి బార్ జా జోచి బోదన సూనుక మెన దేముడుచి గుడితె గెచ్చుల.
* 21:5 21:5 ఇస్టుమ్ తిల సొమ్సార్లు బఙార్ వస్తువల్ ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుక దెతికయ్, దసచక దేముడుచి గుడి సూటి కెర తిల. 21:5 21:5 మార్కు 13:1, మత్తయి 24:1 దెక. 21:6 21:6 యేసు జెర్మ డబ్బయ్ వెర్సుల్ గెతికయ్, రోమ్ దేసిమ్‍చ సయ్‍న్యుమ్ పాడ్ కెర్ల. § 21:18 21:18 నెంజిలె, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి సెలవ్ నెంతె తుమ్‍చ సెండివాడల్‍తె ఎక్కి కి నాసెనుమ్ జా గెచ్చె నాయ్’. * 21:27 21:27 మత్తయి 24:30. 21:31 21:31 మత్తయి 24:33 అన్నె మార్కు 13:29తె యేసు అన్నె ఉత్ర జెతిస్‍చి రిసొచి కోడు అస్సె. మెలె, జో అన్నె ఉత్ర జెతిసి తెన్ని ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్ ఎదార్దుమ్ ఏలుప కెరుక దెరెదె. జా రాజిమ్ ఏలుప కెర్తిస్‍తె యేసుయి రానొ జయెదె, చి ఎత్కిచి ఉప్పిరి జీన్లొ మెలె, దేముడు అబ్బొస్‍చి అత్తి జో ఎత్కి సొర్ప కెర దెయెదె, చి అబ్బొసి కెఁయఁక తెఁయఁక ఎత్కిచి ఉప్పిరి పూర్తి ఏలుప కెరెదె. ఇన్నెక కొరిందియుల్‍క పవులు రెగిడ్లి ఏక్ నంబర్ ఉత్రుమ్ 15:24-28 సదు కెర. యేసు ఏలుప కెర్తె పొదిక, జోవయించి తెడి జోవయింక నంపజా జోవయించయ్ జల మాన్సుల్ కి ఏలుప కెరుల. ఇన్నెక డీసయ్‍లిసి 5:10 సదు కెర. 21:33 21:33 నెంజిలె ‘నెరవెర్సుప జంక ఎద్గరె పిట్టితి నాయ్’. § 21:37 21:37 మార్కు 11:11-12, చి 19-20తె దెకిలె, ‘ఒలీవ మెట్టయ్’ మెనె నాయ్, గని ‘బేతనియ గఁవ్వి’. బేతనియ గాఁవ్ ఒలీవ మెట్టకయ్ పాసి తయెదె.