5
యేసు ప్రెజల్‍క బోదన కెర్లిసి
(మత్త 4:18-22; మార్కు 1:16-20)
జలె ఏక్ దీసి కిచ్చొ జలి మెలె, యేసు *గెన్నేసరెతు మెంతి గాడు పాసి టీఁవ తతికయ్, దేముడు దిలి కోడు సూనుక జోవయింక ఇస్టుమ్ అయ్‍లి రిసొ, ప్రెజల్ బెర జా జోచి ఉప్పిరి డంకి జల. జలె, గాడు సొడి దొన్ని దోనివొ తిలిసి యేసు దెకిలన్. జాలర్లు జోవయించ జేఁవ్ దోనివొ తెంతొ ఉత్రజాఁత జోవయించ వలల్ దోవితె తిల. జేఁవ్ దోనివొతె ఏక్ సీమోను మెలొసొచి, జో సీమోనుచి దోనితె యేసు వెగ కెర, జోక “ఒడ్డు తెంతొ దోని ఇదిల్ పెలవ దేసు” మెన సంగిలన్, చి పెలవ దెతికయ్, యేసు వెస కెర, దోని తెంతొ ప్రెజల్‍క బోదన కెరుక మొదొల్ కెర్లన్.
సీమోనీంసి ఒగ్గర్ మొస్స దెర్తి రితి యేసు కెర్లి వెల్లి కామ్
యేసు బోదన కెర కేడయ్‍లి పడ్తొ, “దీగు తిలిస్‍తె తుమ్‍చ వలల్ గల చి మొస్స దెర్తె” మెన సీమోనుక సంగిలన్. దస్సి సంగితికయ్, “గురుబాబు, ఒండి సరారాతి వలల్ గల తిలమ్, గని కిచ్చొ దెరుమ్ నాయ్. గని తుయి సంగిలె, అమ్‍చ వలల్ గలుమ్‍దె” మెన సంగ గలిల, చి ఒగ్గర్ మొస్స వలతె సేడ్తికయ్, వలల్ కుట్టిత్ రితి జల. అన్నెక్ దోనితె తిల జోవయించ గోతుసుదల్‍క “తుమ్ తోడు జా” మెన సయ్‍న కెర్ల. జేఁవ్ తోడు అయ్‍ల, చి జేఁవ్ దొన్ని దోనివొ బెర్తు బెరయ్‍ల, చి దోనివొ బుడ్డుక దెర్ల.
జర్గు జలిసి జో సీమోను పేతురు దెక కెర, యేసుచి చట్టె సెర్ను సేడ, “ప్రబువ, అంక ముల దా ఉట్ట గో, ఆఁవ్ పాపుమ్ సుదొ” మెన సంగిలన్. కిచ్చొక మెలె, జేఁవ్ దెర్ల మొస్సచి కొట్టె ఎదివాట్ మెన దెక కెర, జో కి, జో తెన్ తిలస ఎత్కిజిన్ కి ఒగ్గర్ ఆచారిమ్ జల. 10 దస్సి సీమోను మొస్స దెర్త జట్టుచ జెబెదయిచ పుత్తర్లు యాకోబు చి యోహాను కి, జో తెన్ ఆచారిమ్ జల. యేసు, జలె, “తుమ్ బియఁ నాయ్. అప్పె తెంతొ, మాన్సుల్ అంక నంపజతి రితి జోవయింక కడ ఆన్‍త జాలర్లు తుమ్ జస్తె” మెన సీమోనుక సంగిలన్, 11 జలె, దోనివొ ఒడ్డుతె ఒర్గొడ ఆన కెర, ఎత్కి ముల దా, యేసుచ సిస్సుల్ జంక జోచి పట్టి గెచ్చ, జో తెన్ బులుక దెర్ల.
వెల్లి రోగుమ్ తిలొసొక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 8:1-4; మార్కు 1:40-45)
12 యేసు ఏక్ గఁవ్వి తిలి పొది, వెల్లి రోగుమ్ బెర్తు తిలొ ఎక్కిలొ ఒత్త అయ్‍లొ, అన్నె, యేసుక దెక సెర్ను సేడ, “ప్రబు, తుక ఇస్టుమ్ తిలె, తుయి అంక చెంగిల్ కెర సుద్ది కెరుక తెర్సి” మెన బతిమాల్ప జా సంగిలన్. 13 దస్సి సంగితికయ్, యేసు ఆతు చంపొ కెర జోక చడ, “తుయి చెంగిల్ జంక, అంక ఇస్టుమి. తుచి వెల్లి రోగుమ్ గెచ్చ సుద్ది జా” మెన సంగిలన్, చి బేగి జోచి వెల్లి రోగుమ్ గెలి. 14 యేసు జోక కిచ్చొ ఆడ్ర దిలన్ మెలె, “కక్క సంగు నాయ్, గని దేముడుచి గుడితె గెచ్చ, ఒత్త సేవ కెర్తొ పూజరితె గెచ్చ, తుచి ఆఁగ్ చెంగిల్ జలిసి జోక దెకవ, మోసే పూర్గుమ్ సంగిలి రితి, తుయి చెంగిల్ సుద్ది జలిసి ఎత్కిజిన్‍క రుజ్జు దెకయ్‍తి రితి, ఒత్త కానుక దేసు.”
15 “కక్క సంగు నాయ్” మెన జో మాన్సుక యేసు సంగ తిలె కి, అగ్గెచి కంట అప్పె అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ యేసుచి రిసొ §సూన్ల, చి ఒగ్గర్‍జిన్ “యేసుచి బోదన సూనుమ్‍దె” మెన, “అమ్‍చ జొర్జొల్ గెచ్చవెదె” మెన బెర జెతె తిల. 16 గని ఎక్కెక్ సుట్లు యేసు కో నెంజిలి టాన్‍తె గెచ్చ *ప్రార్దన కెరెదె.
ఉట్టుక నెతిర్లొ రోగిక చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 9:1-8; మార్కు 2:1-12)
17 ఏక్ దీసి యేసు బోదన కెర్తె తతికయ్, పరిసయ్యుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస పాసి వెస తిల. ఈంజేఁవ్ గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చ చి యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి గాఁవ్వొ ఎత్కి తెంతొ చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ తెంతొ జా తిల. అన్నె, మాన్సుల్‍చ జొర్జొల్ బాదల్ జో గెచ్చవుక మెన యేసు దేముడుచి సెక్తి తెన్ తిలొ. 18 జలె, కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, ఓదె, వాతుమ్ జొర్జొ తెన్ తిలొసొ ఉట్టుక నెతిర్లొ మాన్సు ఎక్కిలొక అన్నె మాన్సుల్ అంతుర్నొ తెన్ వయ ఆన, యేసుతె ఆన కెర జోచి చట్టె తిఁయ దెంక మెన వాట్ చజిల. 19 గని జనాబ్ ఒగ్గర్‍జిన్ బెర తిలి రిసొ యేసు తిలి గెరి పెసుక వాట్ నాయ్ మెన, ఒర్నె వెగ కెర, జో తిలి గదిచి ఉప్పిర్ ఒర్నెచి వెల్లి బొరొ కెర, జా బొరొ వాట్ ప్రెజల్‍చి నెడిమి యేసుచి పుర్రెతొక జో మాన్సుక అంతుర్నొ తెన్ ఉత్రవ దిల.
20 జలె, జేఁవ్ కడ ఆన్ల మాన్సుల్‍చి జో ఉట్టుక నెతిర్లొ మాన్సుచి నముకుమ్ యేసు దెక కెర, “నేస్తము, తుచి పాపల్ చెమించుప జా అస్తి” మెన జో ఉట్టుక నెతిర్లొ మాన్సుక సంగిలన్. 21 జో దస్సి సంగితికయ్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస చి పరిసయ్యుల్ బమ్మ జా, “ఈంజొ మాన్సు కొన్సొ? ఇసి లట్టబ దేముడుచి విలువ కడ పాపుమ్ కెర్తయ్. దేముడుక పిట్టవ కో కి పాపల్ చెమించుప కెరుక నెతిర్తి!” మెన ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ లట్టబన్ల.
22 జలె, జేఁవ్ అన్మానుమ్ జా లట్టబంతె తిలిసి యేసు పూర్తి జాన కెర, జోవయింక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్‍చి పెట్టి కిచ్చొక దస్సి అన్మానుమ్ తియంతసు? 23 ‘తుచి పాపల్ చెమించుప జా అస్తి’ మెనుక సుల్లు గే, ‘ఉట్ట ఇండు’ మెనుక సుల్లు గే తుమ్ ఉచర. 24 జలె, మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లయ్ అంక, ఈంజయి లోకుమ్‍తె కి పాపల్ చెమించుప కెర్తి అదికారుమ్ అస్సె మెన రుజ్జు దెకయిందె, మెన జేఁవ్‍క సంగ కెర, ఉట్టుక నెతిర్లొ జో మాన్సుక అన్నె దెక కెర, అల్లె, తుయి ఉట్ట, తుచి అంతుర్నొ వయన ఇండ గెరి గో మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి!” మెన యేసు సంగిలన్. 25 బేగి జో మాన్సు, జో ఎంగ్డ తిలిసి ఉక్కుల వయన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగ, సంగ గెరి ఉట్ట గెలన్. 26 దస్సి జర్గు జతికయ్, ఒగ్గర్ ఆచారిమ్ జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క దెర్లి, చి “ఆజి బలే ఆచారిమ్‍చి కామ్ దెకిలమ్” మెన దేముడుక గవురుమ్ కెర్ల, చి జోచి సెక్తిచి ఉప్పిర్‍చి బయిమ్ జోవయించి పెట్టి బెర్లి.
లేవీ మెలొసొక యేసు బుకార్లిసి
(మత్త 9:9-13; మార్కు 2:13-17)
27 ఇన్నెచి పడ్తొ, యేసు బార్ జా ఒత్త తెంతొ గెచ్చ, సిస్తు నఙితొ సుంకరొ ఎక్కిలొక దెకిలొ. జోచి నావ్ లేవీ. జో సిస్తు నఙితి టాన్‍తె వెస తిలన్, చి “అంచి పట్టి జా అంచొ సిస్సుడు తుయి జా” మెన యేసు జోక బుకార్లన్. 28 బుకార్తికయ్, సుంకరొ జలొ జో లేవీ, ఉట్ట జోచి కామ్ ఎత్కి ముల దా, యేసుచి పట్టి ఉట్ట గెలన్.
29 లేవీ యేసుక గెరి కడ ఆన కెర, జోక వెల్లి విందు దిలన్. సిస్తు నఙితస చి వేర మాన్సుల్ ఒగ్గర్‍జిన్ జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కంక వెసిల. 30 జలె, పరిసయ్యుల్ చి జోవయింతెన్ బెదిత మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస జా దెక కెర, “§సిస్తు నఙితస తెన్ *పాపుమ్ కెర్ల సుదల్ తెన్ తుమ్ కిచ్చొక వెస అన్నిమ్ కత్తసు?” మెన యేసుచ సిస్సుల్‍క గోల కెర్ల. 31 దస్సి జతికయ్, యేసు జేఁవ్‍క కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె, “జబ్బు తెన్ అస్సుమ్ మెన చినన్లస డాక్టర్ అవ్‍సురుమ్, గని జబ్బు నెంజిలసక డాక్టర్ అవ్‍సురుమ్ నాయ్. 32 జలె, ‘పాపుమ్ కెర్లొసొ అమ్’ మెన చినంతసక ‘జోవయించి పాపుమ్‍చి రిసొ దుకుమ్ జా ముల దెతు’, మెన జోవయింకయ్ బుకారుక మెన అయ్‍లయ్ గని ‘పాపుమ్ కెర్లొసొ నెంజుమ్, అమ్‍క పున్నిమ్’ మెన ఉచరంతసక బుకారుక నాయ్” మెన జోవయింక యేసు సంగిలన్.
చువ్వె తతిస్‍చి రిసొ యేసుక పుసిలిసి
(మత్త 9:14-17; మార్కు 2:18-22)
33 జలె, సగుమ్‍జిన్ మాన్సుల్ యేసుక, “యోహానుచ సిస్సుల్ చువ్వె తా ప్రార్దన కెరుక అలవాట్. పరిసయ్యుల్‍చ సిస్సుల్ కి దస్సి కెరుల, గని తుచయ్ సిస్సుల్ కంక పింక జతతి” మెన అన్మానుమ్ తెన్ పుసిల. 34 యేసు జోవయింక ఇసి సంగిలన్. “కేన్ పెండ్లితె, జోవయించి నెడిమి పెండ్లిఉబేడొ తిలె పొది పెండ్లి విందుక బుకార్లస చువ్వె తతి రితి కెరుక జయెదె గె? 35 జలె, పెండ్లిఉబేడొచి పచ్చెన జలసచి నెడిమి తెంతొ జోక దెర వేరతె కడ నిలె, జేఁవ్ దీసల్‍క జోచ మాన్సుల్ ఏడ ఏడ చువ్వె తవుల” మెలన్.
36 యేసు జోవయింక అన్నెక్ టాలి కి సంగిలన్. కిచ్చొ మెలె, “నొవి పాలుమ్ తెంతొ గండ చిర పొర్ని పాలుమ్‍తె మాసిక గల్తి నాయ్. దస్సి కెర్లె, జా నొవి పాలుమ్ చిరి జా తయెదె, చి జా గండ పొర్ని పాలుమ్ తెన్ బెదె నాయ్. 37 పడ్తొ జలె, ఒత్త నొవి ద్రాచ రస్సుమ్ పోర్నిచి కాయ తెన్ కో సువితి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, జా కాయ పొర్ని జలి రిసొ దస్సితె నొవి ద్రాచ రస్సుమ్ సువిలెగిన, జా కాయ పులుక నెత్రెచి రిసొ జా రస్సుమ్ పొంగుప జలె పొది జా కాయ పుట్టెదె. పుట్టిలె, జా రస్సుమ్ సూఁయి జయెదె, చి కాయ కి పాడ్ జా గెచ్చెదె. 38 నొవి ద్రాచ రస్సుమ్ నొవి కాయల్‍తె సువుక అస్సె. 39 అన్నె, తొలితొ పొర్ని ద్రాచ రస్సుమ్ పియ తిలె, నొవి ద్రాచ రస్సుమ్‍క కోర్‍ప జతి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ‘నొవిచి కంట పోర్నిచి చెంగిలి’ మెనుల” మెన యేసు టాలి సంగ బోదన కెర్లన్.
* 5:1 5:1 ఈంజ గాడుక మత్తయి చి మార్కు రెగిడ్లిస్‍తె ‘గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చి గాడు’ మెంతతి. 5:1 5:1 నెంజిలె ‘సుబుమ్ కబుర్’; మార్కు 1:14. నెంజిలె ‘యేసుచి బోదన’; మత్తయి 4:7. 5:12 5:12 జా దేసిమి వెల్లి రోగిచి వెల్లి రోగుమ్ గెలె, సుద్ది జలన్ మెన తెదొడ్‍చ యూదుల్ సంగితె తిల. కిచ్చొక మెలె, ఏక్ మాన్సుక వెల్లి రోగుమ్ తిలె, ‘జో గఁవ్వి తంక గారు’ మెలి రితి ‘జోచి జబ్బు డేఁవ అమ్‍కయ్ దెరెదె’ మెలి రితి బిఁయ కెర, గఁవ్వి తెంతొ ఉదడుల. దేముడుచి దయచి రిసొ వెల్లి రోగుమ్ పూర్తి గెలె, ‘అన్నె సుద్ది జలొ’ మెన గఁవ్వి అన్నె పెసడుల. 17:14చి ఎట్టొచి కోడు కి దెక. § 5:15 5:15 జొయ్యి మాన్సు సూనయ్‍తె తిలొ. మార్కు 1:45. * 5:16 5:16 దేముడు అబ్బొస్‍చి ఇస్టుమ్ సూనుక మెన, జోచి సెక్తిక అన్నె సెక్తి జంక మెన. 5:24 5:24 ‘మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ’ మెన బయ్‍బిల్‍తె రెగ్డ తిలె, జేఁవ్‍చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ. పూర్గుమ్ పొది క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొక తెద్రవుక జో సంగ తిలొ, చి సగుమ్‍తె జయి టాలిక జోవయింక ‘మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ’ మెన పూర్గుమ్ తెంతొ రెగ్డ అస్తి. దానియేలు 7:13 దెక. 5:27 5:27 మార్కుతె కి జోక ‘లేవీ’ మెన రెగ్డ అస్సె. జోచి అన్నెక్ నావ్ ‘మత్తయి’; మత్తయి 10:3. § 5:30 5:30 సిస్తు నఙితసక, అన్నె యూదుల్ నిస్కారుమ్ దెకితె తిల. కిచ్చొక మెలె, జోవయింక ఆక్రమించుప కెర్లి రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్‍చి సేవ కెర్తె తిల, పడ్తొ సిస్టుచి డబ్బుల్ నఙితి పొది, నాయిమ్‍చి కంట అన్నె నఙితె తిల. తెదొడ్‍చ యూదుల్ ‘అమ్‍క నీతి, చి వేర జాతివొక నాయ్’ మెనుల. రోమ్ దేసిమ్‍చ మాన్సుల్ యూదుల్ నెంజితి, చి సిస్తు నఙిత సుంకర్లు యూదుల్ నెంజిలసచి సేవ కెర్తె తిల. జాకయ్ యూదుల్ జోవయింక నిస్కారుమ్ దెకితె తిల. * 5:30 5:30 ‘పాపుమ్ సుదల్’ మెన కిచ్చొక సంగిల మెలె, జేఁవ్ పండితుల్ సికడ్తి నీతి నే కెరంతసక దస్సి నిస్కారుమ్ దెకుల. జోవయింతె సగుమ్‍జిన్ నిజుమి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు ‘పాపుమ్’ మెంత కమొక అలవాట్ జా తవుల, గని సగుమ్‍జిన్ ఎక్కి పండితుల్‍చి కోడు పిట్టయ్‍తతి. 5:35 5:35 ‘పెండ్లిఉబేడొ’ మెన జోవయించి రిసొ జొయ్యి టాలి సంగితయ్. జోవయింక పడ్తొక విరోదుమ్ సుదల్ దెర మారుల, గెద.