7
*పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొచొ గొత్తి సుదొక యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
(మత్త 8:5-13; యోహా 4:43-54)
ఈంజేఁవ్ కొడొ ఎత్కి ప్రెజల్ సూన్‍తి రితి సంగ కేడయ్‍లి పడ్తొ, యేసు కపెర్నహూమ్ పట్నుమ్‍తె అన్నె గెచ్చ పెసిలన్.
జలె, ఒత్త రోమ్ దేసిమ్‍చి పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ ఎక్కిలొ తిలొ. జోక ఒగ్గర్ ప్రేమ తిలొ గొత్తి సుదొ ఎక్కిలొ తిలన్. జో గొత్తి సుదొ గట్టిఙ జొర్జొ సేడ మొర్తి రితి జా తిలన్. జలె, జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ యేసుచి రిసొ సూన కెర, యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్‍తె సగుమ్‍జిన్‍క యేసుతె తెద్రయ్‍లన్; యేసుక “జెవుస్ చి అంచొ గొత్తి సుదొక చెంగిల్ కెర్సు” మెనయ్ జోవయించి అత్తి కబుర్ తెద్రయ్‍లన్. 4-5 జలె, జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ యేసుతె జాఁ కెర, “జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొచొ గొత్తి సుదొక తుయి చెంగిల్ కెరుక జో తగుప జలొసొ. కిచ్చొక మెలె, అమ్ యూదుల్‍చ ప్రెజల్‍క జో ప్రేమయ్ అస్సె, చి అమ్‍చి సబగేర్ జొయ్యి బందిలొ” మెన, యేసుక బతిమాల్ప జా సంగిల.
జలె, యేసు జోవయింతెన్ బార్ జా గెలాఁచి. జో గెరి నే పాఁవితె అగ్గె ఇదిల్ దూరి తిలి పొది, జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ మాన్సు, జోచ మితర్సుల్ సగుమ్‍జిన్‍క యేసుతె కబుర్ తెద్రయ్‍లన్. కిచ్చొ మెలె, “ప్రబు, అమ్‍చి రిసొ తుయి అన్నె అల్లర్ సేడు నాయ్. తుయి అంచి గెరి జెంక మెలె, ఆఁవ్ తగుప జలొసొ నెంజి. అంక విలువ నాయ్ చి రిసొ తుచితె సొంత జా దస్సుల్ జంక నిసాని నాయ్. గని ఒత్త తెంతొ కి తుయి సెలవ్ కోడు సంగిలె, అంచొ గొత్తి సుదొ చెంగిల్ జయెదె. ఆఁవ్ కీసి జాని మెలె, అఁవ్ కి అదికారుమ్‍క బితొసొ, అంచి తెడి జమాన్లు అస్తి. ఆఁవ్ ఎక్కిలొక ‘గో’ మెలె, గెచ్చెదె. అన్నెక్లొక ‘జె’ మెలె, జెయెదె. అంచొ గొతిమాన్సుక ‘ఈంజ కామ్, జా కామ్ కెరు’ మెలె, కెరెదె” మెన. జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్‍చి అత్తి సంగ తెద్రయ్‍లన్.
జలె, ఈంజ కోడు సూన కెర, జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొచి నముకుమ్‍చి రిసొ యేసు ఆచారిమ్ జలన్. అన్నె జోచి పట్టి జెత ప్రెజల్‍చి పక్క పసుల జోవయింక, “తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍తె ఎదిలి నముకుమ్ తిలసక అప్పె ఎద కి ఆఁవ్ దెకుక నాయ్” మెన సంగిలన్. 10 తెదొడి, కబుర్ అయ్‍లస జో పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొచొ గెరి అన్నె కిచ్చొ దెకిల మెలె, జో గొత్తి సుదొ చెంగిల్ జా చెంగిల్ తిలిసి.
రండెల్ మాన్సు ఎక్కిలొచొ మొర గెలొ పుత్తుస్‍క యేసు చెంగిల్ కెర్లిసి
11 ఒత్త తెంతొ అన్నె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, యేసు నాయీను మెలి పట్నుమ్‍తె గెచ్చుక మెన బార్ జలన్, చి జోవయించ సిస్సుల్ చి ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రెజల్ జోవయింతెన్ గెల. 12 జా పట్నుమ్‍చి కోటచి గుమ్ముమ్ పాసి పాఁవిలె, ఈందె, ఒత్త మాన్సుల్ ఏక్ పీనుమ్ జా గుమ్ముమ్ వాట్ బయిలె వయ నెతె తిల. జా పీనుమ్ కచి మెలె, రండెల్ మాన్సు ఎక్కిలొచి ఎక్కిలొ పుత్తుసి. జా పట్నుమ్‍చ ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ జా రండెలి తెన్ ఒత్త తిల.
13 జలె, ప్రబు జా రండెలిక దెక జాచి ఉప్పిరి కన్కారుమ్ జలొ, చి “ఏడు నాయ్, అమ్మ” మెన సంగ కెర, 14 పీనుమ్‍క పాసి జా, పీనుమ్ వయిలి కట్కి చడిలన్, చి ఒత్త జేఁవ్ వయ నెతె తిలస టీఁవిల. తెదొడి “నాడు, ఉట్టు మెన తుక ఆఁవ్ సంగితసి” మెన సంగిలన్. 15 జలె, జో మొర్లొ ఉబెడొ జీవ్ జా వెస కెర లట్టబుక మొదొల్ కెర్లన్, చి యేసు అయ్యస్‍క బుకారా కెర, “ఈందె, తుచొ పుత్తుది” మెన జోక జాచి అత్తి అన్నె దిలొ.
16 ఇసి జర్గు జతికయ్, ఒత్త తిల జనాబ్ ఎత్కిజిన్ బియఁ, యేసుచి రిసొ “అమ్‍చి నెడిమి దేముడుచ కబుర్లు సంగితొ గొప్ప కమొ కెర్తొసొ బార్ జా అస్సె. వెల్లొచొ, ఈంజొ” మెన, అన్నె “ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అమ్‍తె ఉత్ర జా అస్సె” మెన, దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల. 17 ఒత్త తెంతొ, జా దీసి యేసు జర్గు కెర్లిస్‍చి రిసొ యూదుల్ జితి ఒండి దేసిమి, చి సుట్టునంతచ ఎత్కి గఁవ్విలె ఎత్కిజిన్ సూన్ల.
బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహాను యేసుతె కబుర్ తెద్రయ్‍లిసి
(మత్త 11:2-19)
18 జలె, బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహానుచ సిస్సుల్ జోతె గెచ్చ, యేసు జర్గు కెర్ల కమొ జోక సంగిల. 19 యోహాను, జోచ సిస్సుల్‍తె దొగులక బుకారా కెర, “దేముడు తెద్రవుక సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ నిజుమి తుయి గే, అమ్ అన్నెక్లొక రకుక గె? తుమ్ పుస” మెన కబుర్ తెద్రయ్‍లన్. 20 జలె, జేఁవ్ మాన్సుల్ యేసుతె జాఁ కెర, “దేముడు తెద్రవుక సంగ తిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ నిజుమి తుయి గే, అమ్ అన్నెక్లొక రకుక గె?” మెన సంగ మెన “బాప్తిసుమ్ §దెతొ యోహాను అమ్‍క తుచితె తెద్రవ అస్సె.” మెన జా కబుర్ సంగిల.
21 జలె, జయ్యి గడియయ్ ఒగ్గర్‍జిన్ జబ్బుల్ బాదల్ తిలసక చి బూతల్ దెర్లసక యేసు చెంగిల్ కెర్లన్, చి ఒగ్గర్‍జిన్ గుడ్డి జలసక చెంగిల్ కెర్లన్. 22 తెదొడి యేసు జేఁవ్ కబుర్ అయ్‍లసక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “తుమ్ యోహానుతె గెచ్చ కెర, తుమ్ దెకిలిసి, సూన్లిసి ఎత్కి జోక సంగ. గుడ్డి జా తిల మాన్సుల్ దెకితతి, సొట్ట జా తిల మాన్సుల్ ఇండితతి, వెల్లి రోగుమ్ సేడ తిలస చెంగిల్ జతతి, బొయ్‍రల్ జా తిల మాన్సుల్ సూన్‍తతి, మొర గెలస జీవ్ జతతి, చి సుబుమ్ కబుర్ బీద మాన్సుల్‍క ఆఁవ్ సూనయ్‍తసి. 23 జలె, కో జలెకు అంచి రిసొ అన్మానుమ్ నెంతె తవుల గే, జోవయింక చెంగిలి.” మెన యేసు యోహానుచ సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
యోహానుచి రిసొ ప్రెజల్‍క యేసు సంగిలిసి
24 యోహాను కబుర్ తెద్రవ తిలస ఉట్ట గెలి బేగి, జో యోహానుచి రిసొ ఒత్త తిల ప్రెజల్‍క యేసు ఇసి మెన సంగుక దెర్లన్. “జేఁవ్ పొదులె తుమ్ కిచ్చొ దెకుక జా బయిలె గెచ్చ తిలదు? వాదుతె చివ్వర్ పెల్లి జతిసి దెకుక గెచ్చ తిలదు గె? 25 నాయ్ మెలె, కిచ్చొ వేరచి దెకుక గెలదు? సొమ్సార్లు గలంత పాలల్ గలన్లొ మాన్సుక దెకుక గెలదు గె? ఈందె, చెంగిల పాలల్ గలంత సుక్కుమ్ తెన్ జితస రానల్‍చ మేడల్‍తె తవుల. 26 జలె, కిచ్చొ దెకుక గెలదు? దేముడు తెద్రయ్‍లి కబుర్ సంగితొ ఎక్కిలొక దెకుక గెలదు గె? నిజుమి, గని జో ప్రబుచ మాములుమ్ కబుర్లు సంగితసచి కంట యోహాను అన్నె ముక్కిమ్‍చొ జయెదె మెన, తుమ్‍క ఆఁవ్ సంగితసి. 27 కిచ్చొక మెలె,
ఈందె, అంచి కబుర్ సంగితొ బారికి జతి రితి
ఎక్కిలొక తుచి పుర్రె తెద్రయ్‍తసి.
తుచి కంట అగ్గె గెచ్చ,
తుయి జెతిసి సాట్ప కెరెదె
మెన రెగిడ్లి కోడు అస్సె. జా కోడుతె ‘అంచి కబుర్ సంగితొసొ’ మెన ఈంజ యోహానుచి రిసొయి రెగ్డి జా అస్సె. 28 తుమ్‍క ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, తేర్‍బోదల్‍క జెర్మిలసతె, యోహానుచి కంట వెల్లొచొ కోయి నాయ్. జలెకి, దేముడుచి రాజిమ్‍తె కో ఎత్కిచి కంట దాక్ జవుల గే, జో యోహానుచి కంట వెల్లొ జవుల” మెన యేసు ప్రెజల్‍క సంగిలన్.
29 జలె, ఈంజ కోడు మాములుమ్ ప్రెజల్ ఎత్కిచి సిస్తు నఙిత సుంకర్లు సూన కెర, “ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ తీర్పుల్ సత్తిమ్‍చ” మెన ఒప్పన్ల. జేఁవ్, అగ్గె యోహానుచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙన తిల. 30 గని పరిసయ్యుల్ చి మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తొసొ సికడ్తస జోచి అత్తి బాప్తిసుమ్ నఙిత్ నాయ్. యోహానుచి అత్తి బాప్తిసుమ్ జేఁవ్ నఙుక నెసిలిస్ తెన్ జోవయించి రిసొచి దేముడుచి *ఇస్టుమ్ జేఁవ్ నెసిలిస్‍చి రుజ్జు దెకవ తిల. అప్పె కి యేసుచి కోడు నెసిల.
అన్మానుమ్ జతసచి రిసొ యేసు గోల కెర్లిసి
31 యేసు అన్నె, “ఈంజ ఉగుమ్‍చ మాన్సుల్‍చి బుద్దిక కిచ్చొ టాలి సంగుక జయెదె? జేఁవ్ కీసి జతతి? 32 వీదులె వెస కెల్త బోదల్‍చ రిత జతతి. జేఁవ్ బోదల్ ఎక్కిలొచి ఉప్పిరి ఎక్కిలొ అన్మానుమ్ జా,
తుమ్‍క ‘నచ్చుత్’ మెన బఁవ్సి పుంగిలెకి నచ్చుస్ నాయ్.
అమ్ ఏడ్లెకి, తుమ్ బెద ఏడ్సు నాయ్”
మెన దస బోదల్ కీసి సంగుల గే, దస్సి ఆఁవ్ చి యోహాను కిచ్చొ కెర్లె కి, తుమ్ మెన్సుస్ నాయ్. 33 కిచ్చొక ఆఁవ్ ఇసి టాలి కెర్తసి మెలె, బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ యోహాను కిచ్చొ అన్నిమ్ నే కతె చువ్వె తతొసొ, కిచ్చొ ద్రాచ రస్సుమ్ గట్ర నే పితె తన్నె తతొసొ తుమ్‍తె అయ్‍లొ, చి జోచి రిసొ “జోక బూతుమ్ దెర అస్సె.” మెంతసు. 34 ఆఁవ్ జలె, మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ, మాములుమ్ కతె పితె తతిస్‍చి రిసొ తుమ్ కిచ్చొ మెంతసు మెలె, “ ‘ఆదె, కయ్‍రొ మత్వాలొ ఈంజొ. సిస్తు నఙిత సుంకర్లు తెన్ పాపుమ్ సుదల్ తెన్ బెదితొసొ’ మెన, అంచి రిసొ సంగితసు. 35 గని కచి కచి పెట్టి దేముడుచి బుద్ది తిలె, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍చ కమొచి పలితుమ్‍తె రుజ్జు జయెదె” మెన యేసు సంగిలన్.
పరిసయ్యుడుచి గెరి యేసు అన్నిమ్ కంక గెతికయ్
36 పరిసయ్యుడు జలొ ఎక్కిలొ యేసుక అన్నిమ్‍క బుకార్లన్, చి జో పరిసయ్యుడుచి గెరి గెచ్చ. జా దేసిమ్‍చ సొమ్సార్లుచ గెరలె అన్నిమ్‍క కీసి ఒర్గు జా బల్లయ్ కవుల గే, దస్సి, అన్నిమ్ కతస ఎత్కిజిన్ తెన్ యేసు కి ఒర్గు జలన్. 37 జలె, ఈందె, లంజె జితె తిలి జా పట్నుమ్‍చి తేర్‍బోద ఎక్లి యేసుక ‘జో పరిసయ్యుడుచి గెరి అన్నిమ్ కంక గెచ్చ అస్సె’ మెన సూన కెర, ఏక్ బుడ్డితె §అత్తర్ తేల్ దెరన అయ్‍లి. 38 యేసుచి పడ్తొ జోచ చట్టొక పాసి టీఁవ వంపొ జా ఏడుక దెర్లి, చి జాచి ఆఁసునొ సువి జతికయ్ యేసుచ చట్టొ తిమిలచి, జాచి సెండి తెన్ జా తేర్‍బోద జోచ చట్టొ పుంచ, జోక చుంబ కెర, జా అత్తర్ తేలు గాఁసిలి.
39 జలె, యేసుక బుకారా తిలొ పరిసయ్యుడు జా ఎత్కి దెక కిచ్చొ ఉచర్లన్ మెలె, “ఈంజొ నిజుమి ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచ కబుర్లు సంగితొసొ జలె, జోక చడితి తేర్‍బోద కొన్సి జయెదె, కీసిచి జయెదె గే జాన్‍తొ. ఇన్నెక ‘పాపుమ్ సుది’ మెన జాన్‍తొ.” 40 జలె, జో ఉచర్లిసి జాన కెర, యేసు జోక కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ సీమోను, తుక ఏక్ కోడు సంగిందె” మెన సంగిలన్, చి “కిచ్చొ, గురుబాబు? సంగు” మెన సీమోను సంగిలన్. 41 సంగితికయ్, యేసు ఏక్ టాలి సంగిలన్. “ఏక్ సావుకారితె దొగుల రునుమ్ జా తిల. జేఁవ్ దొగులతె ఎక్కిలొ పాఁచ్ పుంజొ *పొదుల్‍చి కూలిచి ఎదిలి డబ్బుల్‍క బాకి జా అస్సె, అన్నెక్లొ యాబయ్ పొదుల్‍చి కూలిచి ఎదిలిక బాకి జా అస్సె. 42 జేఁవ్ జోవయించి రునుమ్ కుట్టవుక నెతిర్లి రిసొ, సావుకరి దొగులచి రునుమ్‍కి ముల దా చెమించుప కెర్లన్. జలె, తుయి సంగు, ఈంజేఁవ్ దొగులతె కేన్ మాన్సు జో సావుకరిక ఒగ్గర్ ప్రేమ జయెదె?” మెన యేసు జో సీమోనుక పరిచ్చ కెర్లన్, చి 43 జో కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఒగ్గర్ బాకి జా తిలొసొ, కిచ్చొగె” మెలన్, చి “తుయి సరిగా ఉచర్లది” మెన యేసు జోక సంగ కెర, 44 జా తేర్‍బోదచి పక్క పసుల సీమోనుక అన్నె ఇసి మెలన్: “ఈంజ తేర్‍బోదక దెకితసి గె? జలె, ఆఁవ్ తుచి గెరి అయ్‍లయ్, గని ఆఁవ్ చట్టొ దొవన్‍తి రిసొ తూయి పాని దెసి నాయ్. ఈంజ, జలె, ఇన్నెచి ఆఁసునొ తెన్ అంచ చట్టొ దోవ అస్సె, చి ఇన్నెచి సెండి తెన్ పుంచ అస్సె. 45 తూయి అంక చుంబిస్ నాయ్, గని ఆఁవ్ ఈంజ గెరి అయ్‍లి తెంతొ ఈంజ అంచ చట్టొ చుంబుక దెర ములె నాయ్. 46 అంచి బోడి తూయి తేల్ కి సువిస్ నాయ్. గని ఈంజ అంచ చట్టెలె అత్తర్ తేలు గాఁస దా అస్సె. 47 జాచి రిసొ తుక ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఇన్నెచ పాపల్ ఒగ్గర్ జా తిలె కి, చెమించుప జా అస్తి. ఈంజ చెమించుప జలిస్‍క కిచ్చొ రుజ్జు మెలె, ఇన్నెచి ఒగ్గర్ ప్రేమయ్ జా రుజ్జు దెకయ్‍తయ్. గని కక్క తొక్కి పాపుమ్ చెమించుప జా తయెదె గే, జోచి పెట్టి తొక్కి ప్రేమ తయెదె” మెన యేసు జో పరిసయ్యుడుక సంగ కెర, 48 జా తేర్‍బోదక, “తుచ పాపల్ చెమించుప జా అస్తి” మెలన్. 49 జో దస్సి మెంతికయ్, జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కెర్తె తిలస జోవయించి పేట్ తెడి కిచ్చొ మెల మెలె, “ఈంజొ పాపల్ చెమించుప కెర్తయ్ జలె, ఈంజొ కొన్సొ?” మెన పేట్ తెడి ఉచరన్ల.
50 జలె, “తుయి అంచి ఉప్పిరి తుచి నముకుమ్ తిలి రిసొ రచ్చించుప జా అస్సిసి. సేంతుమ్ తెన్ గో.” మెన యేసు జా తేర్‍బోదక సంగిలన్.
* 7: 7:1 పుంజెక్‍జీన్ చి ఉప్పిర్ అదికారి జా తిలొసొ 7:15 7:15 జోవయించి వయసు విస్సెక్ చెత్తర్ వెర్సుల్‍క తకు నాయ్, దొన్ని విసొ వెర్సుల్‍క ఒగ్గర్ నాయ్ బెర్తె. 7:17 7:17 నెంజిలె ‘ఒండి యూదయ దేసిమి’. § 7:20 7:20 గని జా మదెనె యోహాను జేల్‍తె తిలన్. మత్తయి 11:2 దెక. * 7:30 7:30 మెలె, “క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జెతయ్‍చి రిసొ తుమ్ కెర్త పాపల్‍క దుకుమ్ జా ఒప్పన ముల దా బుద్ది జా, చి జా గుర్తుక బాప్తిసుమ్ నఙన” మెనయ్ యోహాను బోదన కెర కెర బాప్తిసుమ్ దెతె తిలన్. పరిసయ్యుల్ గట్ర దస్సి దాక్ కెరన బుద్ది జంక నెసిల. ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు తెద్రయ్‍లొ రచ్చించుప కెర్తొసొక నంప కెరుక నెసిల. 7:34 7:34 దేముడుచి కొడొతె అన్నె పూర్గుమ్ రెగిడ్లిస్‍తె ‘మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొసొ’ మెన సంగిలె, ‘తెద్రయిందె’ మెన ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు సంగిలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ మెలి అర్దుమ్ తయెదె. దానియేలు 7:13 దెక. 7:35 7:35 నెంజిలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి బుద్ది కచి కచి పెట్టి తిలె, జా బుద్ది అన్నె మాన్సుల్‍తె దెకిలె, జాక జో దిలి బుద్ది మెన ఒప్పనుల. మత్తయి 11:19చి కోడు దెక. § 7:37 7:37 పిరీమ్‍చి చెంగిల్ వాసెన తేలు, జా. * 7:41 7:41 ఎక్కి దేనారము ఎక్కి పొదుల్‍చి కూలి