27
Iesu gevaiagoato Pilato genai
Mareko 15:1; Luka 23:1-2; Ioane 18:28-32
Amoamo garo kagena etugu-rageana nea na, Rupu Veaga velera kamura maparara e Iuda velera genavuga-kouto, Iesu pia vagia. Teini na geligoligoato, gevaiagoato, Pilato, Roma kavanana, gimanai getao-kauato.
Iudas Isakariota ekwaregato
Apostolo 1:18-19
Iudas, lewa tauna, na Iesu egitaato, veakwaregana kilana warau gekalaato, ne evevega-vuato. Ne siliva monira gagala toitoi (30) evua-waikulerato Rupu Veaga velera kamura e Iuda velera geriai. Evaikilarato, “Au pakala rakava, kwalana ati gena rakava talimana palewaa, pene kwarega.” Gevega-geleato, negetiwato, “Nema ati ai gema nuga vekwalavi, na goi matotaumu gemu inagulu.” Iudas na siliva monira Rupu Veaga aonai epia-togarato, elaka-kalito. Ne eagoto, matotauna evenagato.
Ne Rupu Veaga velera kamura na vosiliva monira gegapirato, gekilato, “E rala voina monina, vega-nama mauanai ragai vagi pita ura-rigora, rova.” Gekilagi-kilagiato, gevega-taunataunaato mulinai, vomoni gegapiato, gulo ekalawai talimana gena tano gevoiato, tanopara polu talimara geria kala kapunai gevega-agoato. Vovetaina gaurai votano arana gekeaato “Rala Tanona” pene vogomai etoma.
Voanana Ieremia peroveta talimana gena kila ema taunataunato, netiwato, “Vosiliva monira gagala toitoi (30) gegapirato, Isaraela talimara na gevega-taunataunaato voina keina, votalima pia vega-voia. 10 E vomoni na gulo ekalawai talimana gena tano gevoiato, Velekou ekilato gelegelenai.”
Iesu Pilato wailanai
Mareko 15:2-5; Luka 23:3-5; Ioane 18:33-38
11 Iesu Roma kavanana wailanai erugato, ia na erenagiato, netiwato, “Goi Iuda talimara geria king pa?” Iesu evega-geleto, netiwato, “Pa, okilagiana nea.”
12 Ne Rupu Veaga velera kamura e Iuda velera na Iesu geopagiato, na kila ta ati ekilagiato. 13 Gaura pakurai Pilato na evaikilaato, netiwato, “Goi ati okamonagina, atamu ai metau kamu vagi gekilagiana?” 14 Na Iesu evaigarito, kila vuana tai maki ati evega-gelerato. Voanana kavana evevega-kali-rakavato.
Pilato na Iesu gena kwarega ekilagiato
Mareko 15:6-15; Luka 23:13-25; Ioane 18:38–19:16
15 Vanagivanagi Pasova velekwana tomanai kavana na ira geria tipura numanai etaluna pia kilagia talimana ta etugu-piatiawai. 16 Volaganinai talima rakava kwaikwaina ta tipura numanai etaluwai, arana Barabas. 17 Gaura pakurai talima gutuma getanu-kouto aonai, Pilato na erenagirato, netiwato, “Rai goririwaana ana tugu-atia: Barabas pa Iesu, gekilagiana Keriso?” 18 Kwalana Pilato ripana vealeva, Iuda talimara kamura geria vekuku pakunai, Iesu ia gimanai getao-kauato.
19 Pilato na Kota ekalaawai aonai, Pilato garawana na gena keakau gema varaato, netiwato, “Nekala rorirori talimana genai gau kwauta ragai pono kalaa, kwalana au pogi panivi, geku nivi ai viti-vua kamu vagi na pegapiku ia pakunai.”
20 Na Rupu Veaga velera kamura e Iuda velera na tanukou talimara aora geganirato, Pilato pia vaikilaa, Barabas pene tugu-piatia, na Iesu pene kwarega. 21 Na kavana na tanukou talimara maerenagirato, netiwato, “Ira taura ruala rai gomi gemi ana tugu-piatia?” Tanukou talimara geparalato, negetiwato, “Barabas!” 22 Ne Pilato na erenagirato, netiwato, “Na e Iesu, gekilagiana Keriso, raka ana kalagi-tiwaa?” Ira maparara gevega-gele-koukouto, negetiwato, “Ono satauroa!” 23 Na Pilato na maerenagirato, netiwato, “Rakagau gaurai? Raka kala rakavana ekalaato gaurai?” Na maparara geparalato, negetiwato, “Ono satauroa!”
24 Pilato etugamagi-ripato, ia gena ripa kilara ati pia gapi-ragera, e taunilimalima ia atana na nege purina kalinana, gaurai nanu egapiato, gimana eguligiato votaunilimalima gutuma wailarai, e evetaina ekilato: “Au ati geku kepi ekala rorirori talimana ralana genai; e gomimo gemi inagulu!” 25 Tanukou talimara maparara gevega-geleto, negetiwato, “Etalima ralana pa gena kwarega metauna ai atamai ai pene mia e ai natumai atarai.” 26 Ne Pilato na Barabas etugu-atiato ira geria, na Iesu ia kwaria aonai vou vetali taura evenirato, pia satauroa ulanana.
Iesu gevegarevegare-agiato
Mareko 15:16-20; Ioane 19:2-3
27 Ne Pilato gena vetali talimara na Iesu gevaiagoato kavana na numa aonai, taukavara maparara gekea-koukourato, ne geruga-gegelagiato. 28 Gena rapuga geluga-vagirato, rapuga kalovakalova geveakalaato, 29 repana gauna gau vekalavekala gevatuato, kraon vetaina gekalaato, ne Iesu repanai getao-kauato. Toki ta maki gimana ripanai geveagapiato, ne wailanai getiu-talito, gevegarevegare-agiato, negetiwato, “Iuda geria King o, toma namana!” 30 Ne gekainiuato, votoki gegapi-rariato, repana gekwariwai-kwariwaiawai. 31 Gevegarevegareagi-gatuato mulinai, rapuga kalovakalovana gegaivagiato, gena rapuga taunataunara mageveakalaato. Ne gevaiatiato, pia satauroa ulanana.
Iesu gesatauroato
Mareko 15:21-32; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27
32 Gelaka-piatiwai aonai, Kureni talimana ta ria geverawalito arana Simona. Vetali talimara pa soldia na gelaunaginagiato, Iesu na satauro ene vuaa. 33 Ne vanuga na gelaka-piatito, kapu taai gekwarato arana Gologota, ganina, ‘Repa Gavana Kapuna.’ 34 Vonai vine nanuna viti-vua vega-keina mulamulana arana gal ria gekiroato gauna, Iesu geveniato; emamitovoato, na ati eniuato.
35 Gesatauroato mulinai, gena rapuga ira nuganugarai gewarerato kati ai. 36 Voia mulinai getanutanu-talito, ne gegita-tagoato. 37 Ia repana atanai rakagau gaurai ia gesatauroato kilana getao-kauato, evetaina getaloato, “E IESU, IUDA TALIMARA GERIA VELE.” 38 Karoverave talimara ruala maki Iesu ria gesataurorato, ta ripana kavanai, e ta kaulina kavanai.
39 Gelaka-vanagiwai talimara repara gekwarakwararawai, kila rakavara Iesu geveniawai, 40 gekilawai, “Pa goi okilato, Rupu Veaga pono lovoa, toma toitoi aorai mapono vega-ruga-waia notiwato, matotaumu ono vevega-maguli! Pene goi Palagu Natuna, satauro kukuna na ono laka-rigo.”
41 Rupu Veaga velera kamura e rova gevevega-ripagirawai talimara e Iuda velera na maki evetaina gevegarevegare-agiwai, negetiwato, 42 “Ia na talima polura evega-magulirawai, navou ia matotauna ati evevega-magulina! Pene ia taunatauna Isaraela talimara geria vele genai, satauro na ewagumona kiana ene laka-rigo, pe paia vega-taunataunaa. 43 Ia na Palagu evega-taunataunaawai, ita gitaa, Palagu na maki pene tugamagia, pene vega-magulia pa? Evekilagiwai, ‘Au Palagu Natuna,’ ei?” 44 Iesu ria gesatauro-kourato karoverave talimara ruala na maki vovetaina gevaikila-rakavaato.
Iesu gena kwarega
Mareko 15:33-41; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30
45 Ora gauna 12 koloko egapiato aonai, tanopara maparana mukuna na egapi-gavuato, mukuna emiato pene ago ora gauna 3 koloko. 46 Ora gauna 3 koloko kavanai Iesu ekea-lailaito, netiwato, “Eloi, eloi, lama sabaktani?” ganina “Au geku Palagu, au geku Palagu, rakagau gaurai au poraokwaniku?” 47 Taunilimalima reketa vonai geruga-tagowai aonai, gekamonagito, ne gekilato, “Ia Elia ekeana.” 48 Ne geria talima ta eraka-agoto, nanu limagina gauna ta egapiato, vine nanuna mamakina aonai eroli-gugutuato, toki kevenai ekwanu-kauato, ne etugu-rageato, Iesu na pene niua ulanana. 49 Na reketa gekilato, “Ita aloa vou, ita gitaa, Elia pene vogomai, pene vega-magulia pa aikina.” 50 Iesu maekea-lailaito mulinai ekwaregato.
51 Ne volaganinamo kianai Rupu Veaga aonai veaga iwavagi kovogana, vega-gelogavuna rapugana pa ketin na everale-kavalugato, kwatu ruala kukuna na pene verigo kapinanai. Tano etano-kepoato, vatu kamura gekava-lugato. 52 Kwarega legara gevekala-pakato, e talima gutuma, Palagu gena ririwa gekalarawai talimara, kwarega na magekuliiti-waito, 53 geria lega kapura geraokwanirato. Iesu gena kuliitiwai mulinai, Siti Veaganai geagoto, vonai taunilimalima gutuma wailarai gematagaito.
54 Vetali velena magena vetali talimara ria, Iesu gegita-tagoawai talimara, tanokepo e gewalato gaura maparara gegitarato aonai, gekali-rakavato, negetiwato, “Etalima taunatauna Palagu Natuna!”
55 Gare vogo maki vonai, kiata rau ai gerugato, gemoalewai. Vogare Iesu mulinai gelakato Galileia na geagoto Ierusalemai, e ia vetugunaginai geagowai. 56 Ira nuganugarai Maria, Magadala garena; Maria, Teimiti e Iosepa tinara; Teimiti e Ioane Tepetaio tinara.
Iesu getoleato
Mareko 15:42-47; Luka 23:50-55; Ioane 19:38-42
57 Volavilavinai rinaga iwavagi talimana Arimatea vanugana na ekwarato, arana Iosepa; ia maki Iesu gena melo ta. 58 Ia Pilato genai eagoto, ne enogiato, Iesu tauniparana pene gapia netiwato. Ne Pilato na gena vetali talimara evaikilarato, Iesu tauniparana Iosepa pia venia. 59 Gaura pakurai Iesu tauniparana egapiato, rapuga kulokulo namana na ekumuato, 60 kala kapuna vatu kovoganai eve tao-togaato. Vokala vatu gaoka-poro kovogana ta gekoloato, ia matotauna gena lega kapuna valiguna ta. Vatu kamuna na kovoga pokana gekule-gavuato, ne eraokwaniato. 61 Maria, Magadala garena, e Maria ta vonai getanu-tagowai, lega getanu-wailaato.
Vetali talimara na kala kapuna gegita-tagoato
62 Velekwa gekala-maavuana tomana eaikito vou, Tapati warau ene gapia, Rupu Veaga velera kamura e Parisea talimara Pilato genai geagoto, 63 gekilato, “Velepara, ai gatugamagina, voo opakau talimana roe magulinai, ekilato, ‘Toma toitoi mulirai au kwarega na mapana kuliiti-wai.’ 64 Gaura pakurai vegitatago taura ono vaikilara, pe lega kapuna pia gitatago-gitakaua, pene ago votoma toitoi mulirai. Irau na gena melo nege vogomaina, tauniparana nege lemaana, ne taunilimalima nege oparana, nepiatiwa, ‘Ia kwarega na pekuliiti-wai,’ negetina nea. Eopa na opakau kunena pene vanagia.” 65 Pilato na evaikilarato, netiwato, “Vegitatago talimara iogapira, ia ago, pe lega pokana pia ruga gavu-namanamaa.” 66 Ne kalai geagoto, lega kovogana gekou-gavuato vatuna geveakaraato, ne vegitatago talimara getaorato, pia gita-tagoa.