3
Mina Yudia si Karaiwaga, kaina dubumi?
Yokomi mina Galetia toninagowa,j kadai! Availa eiutu mi sopa metoya ola meguva? Otaigami goli lokuligimlilaisi la kaliga Yesu Keriso wa korosi. Bukulukwaigusi kwaitala wala vavagi. Ammakawala lokukwauwaisi Yaubada la Baloma Tobumaboma? Kaina metoya omi kabikaula baisa mina Yudia si Karaiwaga. Kaina uulela lokulagaisi e lokudubumaisi Bulogala Bwaina? Saina wala toninagowa yokomi. Lokuvitouulasi metoya baisa Yaubada la Baloma Tobumaboma. Ki, magimi tuta baisa bukuvinakwaisi metoya omi peula titoulemi? Ki, komwaidona avaka lokuvagaisi omi tapwaroru gala wala ipilasaimi? Wa, adoki kaina lokubanaisi sitana pilasi kadai? Avai tuta Yaubada bisakaimi Baloma Tobumaboma deli bivagi vavagi siligaga oluwalaimi, ki, ammakawala? Kaina ivagi paila uula kukwabikuwolaisi mina Yudia si Karaiwaga, kaina paila uula lokulagaisi e lokudubumaisi Bulogala Bwaina?
Baisa makawala Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu paila Eberaam, “Idubumi Yaubada, e mapaila Yaubada ikabwaili matauna, paila uula la dubumi.” + Ibodaimi bukukwatetasi baisa, kidamwa availa availa idubumaisi Yaubada, matausina goli dalela Eberaamk tatousi. + Buki Pilabumaboma ivitububoti kidamwa Yaubada bikabwaili tomota matausina gala mina Yudia metoya osi dubumi wala. E mapaila Buki Pilabumaboma eikamitulibogwi Bulogala Bwaina baisa Eberaam, “Yaubada bimitukwaii komwaidosi mina watanawa metoya baisa yoku.” + E Eberaam idubumi e mapaila Yaubada ikabwaili matauna. E makawala Yaubada ikabwaili komwaidosi availa availa idubumaisi goli.
10 Availa availa isalausi kabikaula baisa mina Yudia si Karaiwaga bogwa bibodaisi kasi kamwaga. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Availa availa matausina gala ikabikuwolaisi komwaidona avaka iginisi bukila Karaiwaga, e matausina wala bogwa bibodaisi kasi kamwaga metoya baisa Yaubada.” + 11 Makwaina bitagisimlilaisi kidamwa Yaubada gala bikabwaili availa metoya ola kabikaula baisa mina Yudia si Karaiwaga. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Availa Yaubada bikabwaili paila uula la dubumi, matauwena bimova goli.”l+ 12 Mitaga Karaiwaga makwaina uulela gala wala dubumi. Ilagoli makawala Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, “Availa bivagi komwaidona Karaiwaga makwaina, matauna goli bimova.” +
13 Mitaga Keriso itanekwaidasi gala bitabodaisi kada kamwagasi metoya makwaina Karaiwaga, e titoulela ikeula makwaina kamwaga paila wala yakidasi. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, kawala, “Availa bikanekukwa metoya wa kai, matauna biboda kala kamwaga metoya baisa Yaubada.” + 14 Keriso itanekwaidasi makawala kidamwa Yaubada bikabwaili matausina gala mina Yudia, makawala eikatotila baisa Eberaam, paila uula Keriso Yesu. E mapaila yakidasi todubumi bitakauwaisi Baloma Tobumaboma makawala Yaubada eikatotila.
Karaiwaga deli Yaubada la kabutu
15 Segwaia, magigu bavisaikoli Yaubada la biga katotila baisa yakidasi. Kidamwa todabala bikabutu tomota paila avaka, bogwa eiluvaki kasi puwaya matausina. E gala availa gagabila bikoulovi makwaina kaina bikatumkulovi avaka baisa makwaina. 16 E Yaubada ikabutu Eberaam deli taitala dalela. Mabigana “dalela” gala bikibuboti bidubadu tomota, mitaga ikibuboti mokwita taitinidesi wala tomota, matauna yagala Keriso. + 17 E avaka baisa lalivala? Ka, Yaubada ikabutu Eberaam e ikatotila bivigimkulovi wala. Yaubada ikabutubogwa, oluviga mina Yudia si Karaiwaga, igau tutala kwelakatuvasi kweluwotolu taitu eiwokuva.m Gala gagabila Karaiwaga makwaina bikodidaimi avaka Yaubada ikabutubogwa kaina bisipuloki avaka Yaubada ikatotila, paila Yaubada iluvaki kasi puwaya e bikanigaga. + 18 Kidamwa Yaubada la semakavi uulela mina Yudia si Karaiwaga, bogwa Yaubada biligaiwa la biga katotila. Ilagoli Yaubada isemakavi baisa Eberaam paila uula wala eiluvaki puwaya. +
19 Avaka paila Yaubada isaiki Karaiwaga makwaina? Isaiki Karaiwaga makwaina kidamwa bitakateta avakaga mitugaga, e magila bikanigaga igau tutala Keriso, matauwena Eberaam dalela, bikaloubusi. Paila Yaubada eilivala la biga katotila baisa matauna. Yaubada isaiki tomota Karaiwaga makwaina metoya baisa anelosin e deli taitala tomotao itotu oluwala kidamwa matauna wodola Yaubada. 20 E gagabila bitaligaimwaisi matauna wodola Yaubada kidamwa taitala wala magila bilivala paila titoulela. E baisa tuta Yaubada ilivala metoya baisa titoulela.
Avaka uula Karaiwaga makwaina isisu
21 Ki, kaina Karaiwaga makwaina ikatudidaimi Yaubada la biga katotila? Gala, gala igagabila. Ka, kidamwa mina watanawa gagabila bimovasi metoya avai karaiwaga, gagabila Yaubada bikabwaili tomota paila uula ikabikuwolaisi karaiwaga makwaina. 22 Mitaga Buki Pilabumaboma kala giniginip isisu kidamwa mitugaga la peula ikaraiwogi komwaidona valu watanawa. Mapaila Yaubada ikatotila bikabwaili wala matausina availa availa idubumaisi Yesu Keriso. E mauula matausina todubumi wala ikauwaisi semakavi makwaina.
23 Igau gala bivitouula kala kweluva dubumi, mina Yudia si Karaiwaga ikatupipaidasi igau tutala Yaubada bikimitali makwaina dubumi. 24 Mapaila Karaiwaga makwaina ikugwaiyaidasi bimila tovakeda paila yakidasi igau tutala Keriso bima e Yaubada bikabwailidasi paila uula dubumi. 25 Tuta baisa dubumi kala kweluva bogwa leima, e mapaila makwaina tovakeda, baisa mina Yudia si Karaiwaga, gala tuvaila bikugwaiyaidasi.
26 Paila yokomi komwaidomi Yaubada litula, metoya ola vasosu Keriso Yesu, e uulela mi dubumi. 27 Paila omi bapitaiso lokuvasosusi deli Keriso, e kaina bitalivala lokusikamsi komwaidona la bubunela Keriso titoulela. 28 Mapaila gala avaka kala tuwoli mina Yudia deli matausina gala mina Yudia, tokwatupipi deli totaneku, tauwau deli vivila. Paila ka, komwaidomi budutinidesi wala metoya ola vasosu Keriso Yesu. 29 Kidamwa yokomi Keriso la tomota, e yokomi Eberaam dalela,q e bogwa bukukwauwaisi avaka Yaubada eikatotila. +
j 3:1 Mina Galetia ibububunasi makawala toninagowa wala, gala makawala tomota isim nona migileu. + 3:6 3.6 Vit 15.6; Rm 4.3 k 3:7 Yaubada einagi matauna Eberaam mauula idokaisi Eberaam dalela matausina goli Yaubada litula. Kugisi tuvaila mailela 29 deli kala katumiki. + 3:7 3.7 Rm 4.16 + 3:8 3.8 Vit 12.3 + 3:10 3.10 Kak 27.26 l 3:11 Availa Yaubada bikabwaili paila uula la dubumi, matauwena bimova.Gagabila bitagini, “Availa Yaubada bikabwaili, matauwena bimova paila uula la dubumi.” + 3:11 3.11 Aba 2.4 + 3:12 3.12 Tol 18.5 + 3:13 3.13 Kak 21.23 + 3:16 3.16 Vit 12.7 m 3:17 Ikugwa Yaubada eikabutu deli Eberaam e bila bikeiita tuta matutona eisaiki la Karaiwaga Kwailuwotala wa koya, tuta matutona kala wonaku eiboda kwelakatuvasi kweluwotolu taitu. + 3:17 3.17 Sun 12.40 + 3:18 3.18 Rm 4.14 n 3:19 Mina Yudia kasi kukonebu anelosi eisisuaisi wa tuta matutona Yaubada eisaiki Karaiwaga makwaina koya Sinai. o 3:19 Matauwena Mosese. p 3:22 Kugisi Sam 14.3; Rm 3.9-18. q 3:29 Paulo iluki mina Galetia kidamwa si dubumi baisa Yesu Keriso uulela matausina Eberaam dalela tatousi deli goli Yaubada litula matausina. Kugisi mailela 7 deli kala katumiki. + 3:29 3.29 Rm 4.13