6
Bukupilasaisi matausina eibodaisi mwau
Ka, segwaia, kaina bukubanaisi availa tutala ivagi avai sula. E kidamwa availa availa yokomi Baloma Tobumaboma iviyelu ninami, ibodi matausina wala bikiduwosisiaisi matauna tosula. Mitaga ibodaimi bukuvagaisi kwaimanum wala. E deli goli bukuyamataimi titoulemi, kidamwa gala bukubodasi kami tamnabi tuvaila. Mapaila bukupilasaisi availa availa matausina eibodasi mwau, kidamwa deli bukukeulasi wala, e baisa makawala bukukwabikuwolaisi la karaiwaga Keriso. Kidamwa availa ikaiveka nanola, mitaga matauna gala wala avaka, e bogwa isipuloki titoulela. Ibodi taitala taitala bininamsi ammakawala la bubunela paila titoulela. Kidamwaga la bubunela bwaina, gagabila bimwasawa paila baisa avaka leivagi, e gala goli bibodi bimitakavati kaina bikavisaki sola la bubunela. Paila ibodi taitala taitala la koni titoulela wala bikeula.
Matauna iligalega bigala tapwaroru metoya baisa tovituloki, ibodi matauna bikamituli komwaidona avaka eilumkoli bwaina baisa la tovituloki.
Taga kusipulokaimi titoulemi. Gala availa bivigaki mwada Yaubada tonagowa. E mokwita wala tataiyau avaka tasapu. Kidamwa bitasapu kubilela valu watanawa bubunela, metoya baisa bubunela makwaina bitakouguguli da tayoyuwa kaliga wala. Mitaga kidamwa bitasapu kubilela Baloma Tobumaboma, metoya baisa Baloma Tobumaboma bitakouguguli da tayoyuwa momova kwekanigaga. Mapaila ibodaidasi bitamitakwaisi e gala bitakamagwesisi. Paila kidamwa gala bitasomatasi igau bima kweluvala tayoyuwa. 10 Mapaila avai tuta bitabanaisi tuta bwaina ibodaidasi bitamitakwaisi taitala baisa taitala. E kala siligaga bitavagaisi makawala baisa matausina sedaiasi todubumi.
Paulo ibuyoyu e italoi
11 E kugisaisi avaka kala kwaiveka baisa tuta laginiki yamagu titoulegu paila yokomi. 12 Matausina availa magisi mwada bikaraiwogaimi bukubobusi, e matausina goli magisi bikikayuwasi deli bikamnomwanasi paila uwosi migila. Ilagoli ikikaraiwogaimi makawala mwada gala bibanaisi kasi lamadada paila Keriso kala korosi. 13 Mitaga ka, matausina bogwa eibobusi gala goli ikikabikuwolaisi Karaiwaga makwaina. Magisi mwada yokomi bukubobusi kidamwa gagabila bikamnumonaimi yokomi availa availa bogwa lokutugwalaimi paila makwaina gulogula bobu. 14 Ilagoli yeigu bakamnomwana paila wala da Guyausi Yesu Keriso kala korosi. Paila valu watanawa itamwau paila yeigu e yeigu akaliga paila valu watanawa, e uula goli makaina kala korosi. 15 Kaina tabobu kaina gala tabobu, baisa gala wala avaka. Ka, baisa wala bipeula, kidamwa Yaubada bivigakaidasi bubulovau. 16 Availa availa ibubunasi baisa makawala ovalu watanawa, Yaubada binokapisi matausina e bitalaguva luposi. Yaubada bogwa bivagi makawala baisa matausina e baisa komwaidosi la tomota.
17 Baisa kala vigimkovila goli. Gala availa bisakaigu agu mwau tuvaila. Paila agu nebaf owowogu isisu, baisa ikibuboti kidamwa yeigu Yesu la tokwatupipi.
18 E segwaia! Guyau Yesu Keriso la mitakwai bisikailimi komwaidomi. Emeni.
f 6:17 Eiboda neba paila uula bidubadu lamadada ola wotetila aposetolo.