13
Eberam deli Lota itavilevisi
Eberam isilavi mapilana Itipita opiliyavata, e ila mapilana Kenani opilibolimila. E deli ilau la kwava deli komwaidona la guguwa. E matauna Lota deli ililoulasi. Eberam matauna saina bidubadu la guguwa, la sipi, la gota deli la bulumakau, e deli goli la siliba la goula. E isilavi baisa, magila bila Beteli. Ililoula ila valu ituwoli ituwoli igau tutala iviloubusi valu makwaina omitibogwa eisisuaisi, baisa oluwalaisi Beteli deli Ai. E mapilana kabolula eikaliibogwi isisu. Mapaila mapilana valu itapwaroru baisa Guyau.
Lota tuvaila isim la sipi la gota deli la bulumakau. Tuvaila goli litula tatoula deli la ula bidubadu. Mapaila mnumonu gala ibodi wa kwabila paila kasitaiyu matausina bisisuaisi gulitinidesi. Paila saina bidubadu si mauna. Mapaila vatai deli yowai itokaia oluwalaisi matausina eiyamataisi Eberam la mauna, deli matausina eiyamataisi Lota la mauna. (Wa tuta matutona mina Kenani deli mina Peresi isisuaisi valu mapilana.)
E Eberam ikaibiga baisa Lota, kawala, “Anigadaim taga vatai deli kominimani bisisu oluwalaida baisa ulo towotetila deli m towotetila. Paila yakida dala dilatala wala. Ibodi bitatavilevi boda. Yoku bukunagi ammakabulona magim. E yoku bukula makabulona, e yeigu bala kabuluyuwela.”
10 Lota igigisi + kwabila komwaidona e oluvi igisi saina kaduwonaku mapilana Yoridani oitayatila saina kwaiveka bilokaia Sowa. Baisa saina bidubadu sopi makawala Guyau la Bagula,a kaina makawala pwaipwaiala Itipita. (Baisa Guyau igau gala bikatumtuwoli valu makwaisina Sodom deli Gomora.) 11 Mapaila Lota inagi komwaidona oitayatilela Yoridani paila titoulela. E ilokaia opilibomatu. Baisa makawala matausina taiyu tauwau eilivisisi. 12 Eberam isisu mapilana Kenani, mitaga Lota isikaili oitayatila ovilouvakaveka oluwalaisi, e ibudi la kabosikaiwa katitaikinela Sodom. 13 Tomota matausina si bubunela saina gaga e imitugagasi baisa Guyau.
Eberam iluvapela ila Ebironi
14 Tuta makwaina Lota bogwa leila, e Guyau ikaibiga baisa Eberam, kawala, “Kutotu baisa e kutitovila kumitakavati ambaisa ambaisa, kuvitusi bibwaina. 15 Paila bogwa + basakaimi yoku deli tubumwa komwaidona pwaipwaia avaka lokugisi, e bukuvigakaisi mi vavagi gala wala biwokuva, bikanigaga. 16 Bogwa basakaim tubumwa saina bidubadu, gala igagabila availa bikalau komwaidosi matausina. Makawala kala mwau gala gagabila availa bikalawa tubumyou komwaidona ovalu watanawa. 17 Tuta baisa, kula kuvakawoli pwaipwaia komwaidona paila igau basakaim makwaisina komwaidona paila yoku titoulem.” 18 Mapaila Eberam iluvipeili la bwala ilau katitaikinela makaina kai kaibumaboma baisa Mamira mapilana Ebironi. E baisa ikaliai kabolula paila Guyau.
+ 13:10 13.10 Vit 2.10 a 13:10 Baisa makubilana Ideni; kugisi Vit 2.8. + 13:15 13.15 VA 7.5