28
Mapaila Aisake idou Yekobe inokagutoki, e iluki matauna, kawala, “Gala bukuvaiya natana vilela Kenani. Kaimapula wala, kula mapilana Mesopotemia, e bukulokaia tabum Betuweli ola valu, kidamwa bukuvaiya natana vilakapugula baisa, kainaga natana kadam Lebani latula vilakapugula. Ibodi Yaubada Topeuligaga bikabwaili m veivai e bukubani litumwa bidubadu, kidamwa bidubadu mina watanawa tubusi yoku. Ibodi Yaubada + bimitukwaiyaim deli tubumwa, makawala eimitukwaii Eberaam. E ibodi yoku igau wala bukuyosi mapilana bukuvigaki m pwaipwaia, paila yoku mokusisiki, e omitibogwa Yaubada bogwa eisaiki Eberaam.” E Aisake iwitali Yekobe ila mapilana Mesopotemia, kidamwa bilokaia Lebani, matauna Betuweli guma Aramia latula. E matauna luleta Ribeka, minana inasi Yekobe sola Iso.
Iso isewa la vilayawa
Iso ilagi kidamwa Aisake eisaiki Yekobe kala kabwaila, e oluvi iwitali bila Mesopotemia bibani la kwava. E tuvaila ilagi kidamwa tutala Aisake isaiki kabwaila iluki taga bivaiya natana vilela Kenani. E inakaigali kidamwa Yekobe ikabikuwoli tamala deli inala e bogwa leila Mesopotemia. E mapaila Iso ikateta kidamwa tamala gala eiyomwasali nanola paila minasina vilesi Kenani. E mapaila Iso ilokaia matauna Isimeili, Eberaam latula, e ivaiya natana Isimeili latula, yagala Maalati. E minawena tuwala Nebaioti.
Yekobe kala mimi mapilana Beteli
10 Yekobe isilavi Biasiba e ililoula bila Erana. 11 Bogwa eisalili kalasia, imakaia pilatala valu viloubumaboma e isisu baisa. E ikau kwaitala dakuna ivigaki kala kabaikunu e ikenu imasisi. 12 Imimi, + e wa mimi igisi kaboteta metoya valu watanawa bila wa labuma e igisi anelosi imweimwenasi ibubusisi. 13 E, ka, + Guyau itotu opapala, kawala, “Yeigu Guyau, Eberaam deli Aisake si Yaubada. Pwaipwaia makwaina ambaisa lokukwanukwenu bogwa basakaim yoku deli tubumwa. 14 E tubumwa + bidalasi saina bidugaga, kasi bawa makawala tubumyou odabala pwaipwaia. Bogwa biyoulisi si valu ambaisa ambaisa, e yeigu bamitukwaii komwaidosi mina watanawa metoya baisa yoku deli tubumwa.j 15 E kululuwai baisa yeigu basikailim deli bakolaim ambaisa ambaisa bukula, e bakaimilivauwaim mapilana valu baisa gala goli basilavaim igau tutala bavigimkulovi komwaidona avaka lakatotila baisa yoku.”
16 Yekobe imamata e ikaibiga, kawala, “Wa! Guyau isisu wala baisa! Ka, isisu mapilana valu goli e yeigu gala wala anikoli.” 17 Ikokola e ikaibiga, kawala, “Wi. Saina agu kokola. Kaina baisa goli Yaubada la bwala. Kaina goli baisa labuma kalapisilela.”
18 Igau ikikivisiga Yekobe itokaia. E ikau kabaikunu dakuna makwaina e itomiliwoli ivigaki kaboluluwai. E iligabu bulamila olibe odabala dakuna makwaina, e makawala ikabomi makwaina baisa Yaubada. 19 E idoki mapilana yagala Beteli.k (E omitibogwa mapilana viloubogwa yagala Lusi.) 20 E tuta baisa Yekobe ilivala la biga katotila baisa Guyau, kawala, “Kidamwa yoku bukusikailigu deli bukukolaigu baisa ogu kwaidadina, e deli bukusakaigu agu kwalaga deli agu kwama, 21 e tuvaila kidamwa gala wala basilagi mitaga bakaimilavau baisa ola valu tamagu, e ka! - bogwa bavigakaim yoku ulo Yaubada. 22 Bogwa latomiliwoli dakuna makwaina lavigaki kaboluluwai, kidamwa mapilana valu bibodi tomota bitapwarorusi baisa yoku. E tuvaila bogwa basakaim tala metoya luwotala komwaidona avaka avaka bukusakaigu.”
+ 28:4 28.4 Vit 17.4-8 + 28:12 28.12 Yn 1.51 + 28:13 28.13 Vit 13.14-15 + 28:14 28.14 Vit 12.3; 22.18 j 28:14 bamitukwaii komwaidosi...metoya baisa yoku deli tubumwa. Gagabila bitagini “Komwaidosi mina watanawa binigadaigusi mwada bamitukwaii matausina makawala goli lamitukwaiyaimi yoku deli tubumwa.” k 28:19 Maigana Beteli kala katumiki “Yaubada la bwala”.