30
Mitaga Retieli gala biunai gugwadi baisa Yekobe, e mapaila ikaibigiuliweli tuwala, e iluki Yekobe, kawala, “Ibodi bukusakaigu litugwa. Kidamwaga gala, e bogwa bakaliga wala.”
E Yekobe isegibuluwi minana Retieli e ikaibiga, kawala, “Gala goli gagabila yeigu kaimapula Yaubada bapilasaim. Paila matauna wala ikatubodi m valulu.”
E Retieli ikaibiga, kawala, “Ka, kulau minana ulo ula Bilia. Gagabila minana kaimapugu biuni gugwadi. E baisa makawala yeigu babani latugu metoya baisa minana.”p E isaiki minana Bilia baisa la mwala, e imisii minana. E Bilia isuma iuni Yekobe latula tau. E Retieli ikaibiga, kawala, “Yaubada matauna Toyakala e ikabwailigu wala. Bogwa eilagi ulo nigada e isakaigu latugu tau.” E mapaila ivabu yagala, idoki magudina Dani.q E Bilia isumavau iunai taiyuwela latula tau baisa Yekobe. Retieli ikaibiga, kawala, “Bogwa lakakominimani sogu tuwagu, mitaga yeigu bogwa latomgwaga.” E mapaila ivabu yagala idoki magudina Napitalai.r
Tutala Lea ikateta bogwa eisiligulagu valulu, e minana iyovaiya la ula Silipa baisa Yekobe. 10 E Silipa iuni Yekobe latula tau. 11 E Lea ikaibiga, kawala, “Ka, bogwa layubwaila goli.” E mapaila ivabu yagala idoki magudina Gada.s 12 Silipa iuni tuvaila Yekobe latula tau. 13 E Lea ikaibiga, kawala, “Saina amwasawa. Ka, baisa tuta vivila bidokaigusi namwamwasila goli.” E mapaila ivabu yagala idoki magudina Asera.t
14 Kala kweluva tayoyuwala witi, e Rubeni ililoula osaivau e ibani sita la koiwaga.u E ikau makaisina imiaki inala Lea. E Retieli iluki Lea, kawala, “Anigadaim bukusakaigu sita latum la koiwaga.”
15 Lea ivitakauloki, kawala, “Ka, bogwa lokuyouli ulo mwala. Ki, magim bukuyosikikiti wala? Paila magim bukukwau latugu la koiwaga. Wo!”
Mitaga Retieli ikaibiga, kawala, “Kidamwa bukusakaigu la koiwaga latum, bogwa bukumasisisi deli Yekobe bogi makwaina.”
16 E bogi makwaina tutala Yekobe ivenoku la paisewa wa bagula e ima ovalu, Lea isunapula ibodi matauna ikaibiga, kawala, “Ka, bogi makwaina bitamasisi deli, paila bogwa labuwaim metoya makaisina latugu la koiwaga.” E mapaila wa bogi makwaina Yekobe imisii minana.
17 Yaubada imapu Lea la nigada, e isuma, ivilulu latula tailimala baisa Yekobe. 18 Lea ikaibiga, kawala, “Yaubada eisakaigu agu mapu, paila uula latugwali minana ulo ula baisa ulo mwala.” Mapaila ivabu yagala idoki magudina Isaka.v 19 Lea isumavau e ivilulu latula tau tailima taitalela baisa Yekobe, 20 e ikaibiga, kawala, “Yaubada eisakaigu bobwailila saina bwainigaga. E baisa tuta ulo mwala bikabwailigu, paila launai litula tailima taitala goli.” E mapaila ivabu yagala idoki magudina Sebuloni.w 21 E igau oluvi ivaluluvau, latula vivila. E ivabu yagala minana e idoki Dina. 22 E tuta baisa Yaubada iluluwai Retieli. Imapu la nigada minana e iulaim la valulu. 23 E minana isuma e ivilulu tau. Ikaibiga, kawala, “Yaubada bogwa eikau agu mmosila e isakaigu latugu. 24 E ulo nigada tuta baisa kidamwa Guyau bisakaigu latugu taiyuwela.” E mapaila ivabu yagala, idoki magudina Yosepa.x
Yekobe sola Lebani ininatalasi paila Yekobe mapula
25 Avai tuta Yosepa bogwa eikaloubusi, Yekobe iluki Lebani kawala, “Kutugwalaigu bala e igagabila bakaimilavau ogu valu. 26 Kusakaigu ulo kukova deli litugwa matausina latakuni metoya ogu wotetila baisa yoku, e basilavaim. Deli kunikoli ulo wotetila bogwa lavigibau baisa yoku.”
27 E Lebani iluki matauna kawala, “Mwa, kulagi avaka balivala. Bogwa lavitoki tolosila avaka makateki bikaloubusi. Ka, paila wala yoku mapaila goli Guyau eikabwailigu. 28 Mapaila kusaili mapum, e yeigu bamapwaim.”
29 Yekobe ivitakauloki kawala, “Bogwa kunikoli ammakawala ulo paisewa paila yoku deli ammakawala eiyuwoveka m yawa metoya ogu wotetila. 30 Omitibogwa m yawa yuwokekita wala, mitaga avai tuta lama, lokukeula m vayoguta. Metoya ogu wotetila paila yoku, Guyau bogwa eikabwailim. Mapaila baisa tuta ibodi baneviki sitana agu bwaina titoulegu.”
31 E Lebani ikatupoi matauna kawala, “Avaka bamapwaim?”
Yekobe ivitakauloki matauna kawala, “Gala magigu avai mapu bukusakaigu. Mitaga magigu baiyamata wala m yawa, kidamwa bukukwabwaili nanamsa makwaina. 32 Kutagwala balokaia m yawa komwaidona lagaila e bayausi komwaidona lam nabubwabwau, deli komwaidona gota natunutunu kaina lidabwau. E baisa wala magigu agu mapu. 33 Igau tuta oluvi avai tuta bukuma paila bukuvitoki tolosila agu mapu saina gagabila wala bukubani kaina tokamokwita yeigu kaina gala. Kidamwaga bayosi natana gota gala lidabwau, kaina gala natunutunu, kaina natana sipi gala nabwabwau, e yoku bogwa bukunikoli minasina laveilau.”
34 E Lebani ivitakauloki matauna kawala, “Bogwa latagwala. E bitavagi makawala nanom.” 35 Mitaga yam makwaina wala Lebani ikatukili gota nammwala minasina liyada, tunutunu, deli goli komwaidona nauvila minasina lidabwau, tunutunu, deli minasina sousou, deli ikatukili komwaidona sipi nabubwabwau. E ikaraiwogi litula biyamataisi minasina, 36 e oluvi Lebani deli mayuwona yawa isilavaisi Yekobe, e ililoulasi ilosʹo iboda kwaitolu yam. E Yekobe isim iiyamata mayuwona kesala Lebani la yawa.
37 E Yekobe itaiya sisigigeyata, sisisi yanowawa, saida, deli kaitawoula, e itanini sitana tupwasi mapaila sisi masisisina ipupwakau ambaisa ambaisa eitanini. 38 E ambaisa wala okasi kaiwaga matauna isaili masisisina sisi. Paila avai tuta la yawa bimaisi bimomsi bogwa bikatukoli migisi makawala masisisina sisi. 39 Mapaila avai tuta gota bikatumwakulasi omitasi masisisina sisi, bivilulaisi litusia komwaidosi naliliyada, kaina lidabwau, kaina natunutunu.
40 E Yekobe ikatupali sipi ituwoli e gota ituwoli, deli ivigaki bigisamapusi deli Lebani la mauna minasina naliliyada deli nabubwabwau. Matauna eivagi makawala kidamwa bivayoguta la yawa titoulela, e ikatupali minasina metoya Lebani la yawa.
41 Avai tuta dilimoya bikatumwakulasi, Yekobe isaili sisila kai okasi kaiwaga e igagabila bikatukoli migisi makawala masisisina sisi. 42 Mitaga gala isaili masisisina omitasi minasina nagugolia. E igau Lebani iyosi komwaidona minasina nagugolia, e Yekobe iyosi dilimoya. 43 Metoya keda makadana, Yekobe ivigaki saina bidugaga la guguwa. Matauna iyosi bidubadu la sipi, la ula, la kameli, deli la ase.
p 30:3 Kugisi nanamsa makwaina kala katumiki isisu Vit 16.2. q 30:6 Maigana Dani kala lega makawala mina Iberu si biga “toyakala eikabwaili”. r 30:8 Maigana Napitalai kala lega makawala mina Iberu si biga “kominimani”. s 30:11 Maigana Gada kala katumiki “yubwaila”. t 30:13 Maigana Asera kala katumiki “mwasawa”. u 30:14 Mina Iberu bubunesi omitibogwa kaina kasi gulogula tau bivakoma vivila metoya okoiwaga kidamwa nanola mwada bimisii minana, e idokaisi makaina koiwaga bivigaki minana nani bisuma goli. v 30:18 Maigana Isaka kala lega makawala mina Iberu si biga “Tamipumapu taitala topaisewa”, deli “Isim mapu.” w 30:20 Maigana Sebuloni kala lega makawala mina Iberu si biga “tagwala” deli “bobwailila”. x 30:24 Maigana Yosepa kala lega makawala mina Iberu si biga “Mwada bisaiki taiyuwela”, deli “Bogwa leikau wala.”