46
Yekobe deli litula ilosi Itipita
Yekobe bogwa ikoululuvi avaka avaka iyosi metoya ola kaisisu, e ilosiga Biasiba,k e baisa igabu mimilisi lula paila Yaubada, matauna tamala Aisake la Yaubada. Yaubada ilivala baisa matauna metoya okilisala wa bogi, e idou matauna kawala, “Yekobe! Yekobʹo!”
E matauna ivitakaula, kawala, “E mayeigu ka!”
E ivitakaula, kawala, “Yeigu Yaubada, yeigula tamam la Yaubada. Taga kukokola bukula Itipita, paila bavigaki tubumwa bidalasi metoya mapilana Itipita. Yeigu deli yoku bitala Itipita, e tubumwa bakaimilivau bimaisi mapilana valu. Yosepa bisisiaim wala om tuta kaliga.”
E Yekobe bogwa isilavi metoya Biasiba. Litula ilupaisi matauna ivisiyeilisi waga kaibibiu, e si kukova deli litusia gudikikekita deli isilasi okaibibiu, makaisina avaka guyoula Itipita bogwa eiwitali. Matausina ikauwaisi + si mauna, si vavagi avaka avaka iyosisi mapilana Kenani, e ilosi Itipita. Yekobe ilau deli tubula komwaidosi. Ikau komwaidosi litula deli litusia, tauwau deli vivila.
Mabudona Yekobe litula deli tubula eilosi deli matauna mapilana Itipita, la kuluta tau Rubeni, e Rubeni litula. Anoki, Palu, Esironi, deli Kami. 10 Simioni deli litula Yemweli, Yamini, Owadi, Yakini, Sowara, deli Sauli, matauna inala natana vilela Kenani. 11 Libai deli litula. Gerisoni, Kowati, deli Merari. 12 Yuda deli litula. Sela, Peresi, deli Sira. (Tuvaila Yuda litula, Eri, sola Onani, matausina eikaligasi mapilana Kenani.) Peresi litula Esironi sola Amli. 13 Isaka deli litula. Tola, Puwa, Yasuba, deli Simroni. 14 Sebuloni deli litula. Seredi, Eloni, Yaleeli. 15 Matausina Lea sola Yekobe litusia tauwau eiunaisi mapilana Mesopotemia, deli goli natana litusi yagala Dina. Komwaidosi wala Yekobe dalela metoya baisa Lea, kasi bawa tailuwotolu taitolu.
16 Gada deli litula. Seponi, Agi, Suni, Esiboni, Iri, Arodi, deli Areli. 17 Asera deli litula. Imna, Isiva, Isivi, Beria, deli goli lusita Serai, Beria litula matausina Ebera sola Malikieli. 18 Matausina tailuwotala tailima taitala komwaidosi wala dalela Yekobe metoya baisa Silipa, minana ula Lebani eisaiki latula Lea. 19 Yekobe la kwava Retieli iuni litusia taiyu tauwau. yagasi, Yosepa sola Beniamina. 20 Olopola Itipita Yosepa la kwava Asinata iuni litusia taiyu. Manasa sola Epereim, minana Potipera latula; matauna tolula olopola Eliopolisi. + 21 Beniamina litula yagasi, Bela, Bekeri, Asibeli, Gera, Nemani, Ei, Rosi, Mpim, Upim, deli Adi. 22 Matausina tailuwotala taivasi Yekobe dalela metoya baisa Retieli. 23 Dani sola latula Usim. 24 Napitalai deli litula; Yaseeli, Guni, Yesera, deli Silem. 25 Matausina tailima taiyu tubula Yekobe metoya baisa Bilia, minana ula Lebani eisaiki latula Retieli.
Liliusi Yekobe litula deli tubula
26 Isonukulasi kasi bawa tubula Yekobe ilosi baisa Itipita kasi bawa luwolima luwotala tailima taitala. Mitaga gala deli ikalawaisi litula si kukova. 27 Yosepa eiuni litula taiyu tutala isisu mapilana Itipita. E matausina kasitaivasi ikatumkulovaisi iboda tailuwolima tailuwoyul kala bawa Yekobe dalela leilosi mapilana Itipita. +
Yekobe deli dalela mapilana Itipita
28 Yekobe iwitali Yuda bikugwai bila binigadi Yosepa bibodi matausina mapilana Goseni. Avai tuta iviloubusisi, 29 Yosepa isila ola waga kaibibiu ila Goseni paila bibodi tamala. Avai tuta ibodasi, Yosepa igigi tamala okaiyola, e ivalam tuta kaduwonaku. 30 Yekobe ilivala, kawala, “Bogwa ibodi bakaliga baisa tuta, paila bogwa lagisaim deli bogwa lanikolaim yoku tomomova lokusisu.”
31 E oluvi Yosepa ikaibiga baisa tuwʹala deli tamala toyo la ula komwaidona, kawala, “Ibodi yeigu bala baluki guyau paila tuwagwa deli tamagu sola la ula matausina eisisuaisi Kenani, e bogwa imakaiagusi baisa. 32 E baluki kidamwa yokomi komwaidomi toyamata sipi deli bulumakau toyamata, e kidamwa bogwa lokumaiyaisi mayuwosina mi sipi mi bulumakau deli avaka mi guguwa komwaidona. 33 Avai tuta guyau bikatupoiyaimi avaka kuuvagaisi, 34 e kululuwaisi bukulukwaisi kawami, ‘Yakamaisi toyamata wala sipi deli bulumakau tuta komwaidona, makawala tubumaiasi eivagaisi.’ E binanamsa bitugwalaimi bukusilaisi okubilela Goseni.” E Yosepa leilivala makawala, paila uula tuta komwaidona mina Itipita ikasilalaisi komwaidosi toyamata sipi.
k 46:1 Mapilawena Aisake omitibogwa eikaliai kabolula mwada bitemmali Yaubada; kugisi Vit 23-25; 28.10. + 46:6 46.6 VA 7.15 + 46:20 46.20 Vit 41.50-52 l 46:27 Baisa eikalumgulisi Yosepa deli kasitaiyu litula, deli matauna tamala Yekobe. + 46:27 46.27 VA 7.14