5
Iluluki matausina saina bidubadu si guguwa
Tauwau! Yokomi saina bidubadu mi guguwa! Kulagaisi! Kuvalamsi kukwavinavinasi, paila makateki goli bukubodaisi vavagi mwau bidubadu. Mi guguwa eipwasa, e liwoliusa eiyogagaisi miyasina kami karekwa. + Mi veiguwa goula deli siliba eipwasasi. Kala pwasa biyomitali mi sula e biyogagaimi makawala kova biyogagi uwomi. Paila tuta baisa, tuta kala vigimkovila goli lokukougugulaisi guguwa bidubadu. Matausina ibigubagulasi omi bagula e kasi mapu lokuyusaisi wala. Ka, kulagaisi si takumdu. Deli matausina ititayoyuwasi omi bagula, ka, idoudousi sainela, e Yaubada, matauna Guyau Topeuligaga bogwa ilagi. + Lokusibwabwailasi baisa ovalu watanawa, e avaka ititaki ninami wala - kamkwam, momom, sisikam, lokutugwalaimi metoya baisa. Bogwa lokuvigakaimi makawala mauna nakakaitubwa, paila igau wala bukubodaisi yam makwaina yamla katumata. Lokukwamogaisi matausina tobubwaila kidamwa bikaligasi, e lokukwatumataisi, e gala availa bisilibodaimi.
Peuloki deli nigada
E segwaia! Kupeulokaisi igau avai tuta Guyau bima. Ka, kugisaisi avaka tobigubagula la peuloki. Magila la pwaipwaia biuwa bitayoyuwa. Itulotula deli peuloki paila la tuta bibudoki kuna bikapusi. Yokomi tuvaila ibodaimi bukupeulokaisi. Oninami bukupikwakusi peula, paila yam makwaina Guyau bima makateki goli.
E segwaia, gala bukutakumdaisi baisa taitala taitala, kidamwa Yaubada gala bikamogaimi. Paila Toyakala makateki bima, e ka! bogwa bisuvi. 10 E segwaia, kululuwaisi tovitoubobuta matausina ikamatulasi paila uula matausina wodola da Guyausi. Bukupataisi matausina, paila eitotusi peula deli si peuloki otutala mwau. 11 Tadokaisi matausina tommwasawa paila uula eitotusi peula. E bogwa kulagaisi tomoyabogwa Yobi la peuloki, deli kunikolaisi ammakawala Yaubada eimitukwaii matauna Yobi ila okala vigimkovila. Paila Yaubada ivakasau nokapisi deli kapisigaga lopola. +
12 Segwaia, vavagi isiligaga baisa. Gala bukukwatupewolaisi mi biga tutala kulivalasi mi biga katotila. Gala bukukwatotilasi kawami, “Yaubada omatala!” kaina “Mina watanawa omitasi!” Mitaga kidamwa magimi bukutagwalasi, kawami wala “E!” Kaina magimi bukupakaisi e kawami wala, “Gala!” Kidamwa goli gala bukubodaisi kami kamwaga. +
13 Ki, availaga taitala yokomi iboda mwau? Ibodi binigada. Ki availaga imwasawa? Ibodi biwosi yakaula. 14 Ki, availaga ikatoula? Ibodi bidou bimakaiasi toekalesia kasi tokugwa e binigadasi paila matauna, deli bivaputumaisi matauna mwada Guyau bipilasi. + 15 Baisa avaka inigadasi metoya osi dubumi bikoli matauna tokwatoula. Kala katoula bogwa biwokuva, e uula Guyau. E Guyau biligaiwa avai mitugaga eivagi. 16 Mapaila goli bukukwamitulaisi mi mitugaga taitala baisa taitala. E makawala goli bukunigadasi baisa Guyau kidamwa bipilasi taitala taitala, kidamwa bukubwainasi metoya kami katoula. Paila tomitukwaibwaila la nigada baisa Yaubada saina peuligaga. 17 Omitibogwa matauna Ilaitia makawala goli yakidasi tuta baisa. E matauna saina ininigada peula mwada gala bikuna, e makawala goli kwaitolu taitu bubotala gala wala sitana kuna. + 18 E makawala tuvaila inigada mwada bikuna, e ikuna, e valu watanawa ikabinai deli iuwa. +
19 E segwaia, kidamwa availa bivapupali kedala biga kwekamokwita, e igau goli taitala tuvaila bikaimilivau matauna bima, 20 e, kululuwaisi baisa. Availa bipilasi tomitugaga kidamwa bikivilivau metoya ola bubunela gaga, matauna goli bikoli sola metoya okaliga, e Yaubada biligaiwa mitugaga saina bidubadu paila uula matauna eipilasi sola makawala. +
+ 5:2 5.2-3 Md 6.19 + 5:4 5.4 Kak 24.14-15 + 5:11 5.11 Yob 1.21-22; 2.10; Sam 103.8 + 5:12 5.12 Md 5.34-37 + 5:14 5.14 Mk 6.13 + 5:17 5.17 1 Gwe 17.1; 18.1 + 5:18 5.18 1 Gwe 18.42-45 + 5:20 5.20 Big 10.12; 1 Pt 4.8