13
Yeowaasa guyoula Isireli
E olopola kweluwoyu kwaitolu taitu eiguguyau Yowasi matauna Eyasaia latula guyoula Yuda, e Yeowaasa matauna Yeu latula guyoula Isireli, matauna iguguyau olopola Sameria kweluwotala kwailima kwaiyu taitu. Makawala guyau Yeroboam tuta omitibogwa matauna imitugaga e ivakadi mina Isireli imitugagasi; matauna gala wala iligaim mitugaga kidikedala. Mapaila Guyau Yaubada igibuluwi mina Isireli, e iulisali guyau Asaeli guyoula Siria sola latula Benadadi bitomgwagasi odubasi mina Isireli tuta bidubadu. Oluvi Yeowaasa inigada baisa Guyau Yaubada e Guyau igisi ammakawala kala mmayuyu la lamadada guyoula Siria ilamidadi mina Isireli, e imapu la nigada. E Guyau iwitali taitala guma Isireli tokugwa, matauna bikatusunupuloi metoya oyumasi mina Siria, e mapaila mina Isireli iluva uwosi makawala tuta omitibogwa si kaisisu. E matausina gala iligaimwaisi mitugaga makwaisina guyau Yeroboam ivakadi mina Isireli, mitaga iuvagaisi wala, deli kaikobula minana yaubada si tokolu Aserai eivitomiliwolaisi olopola Sameria.
E Yeowaasa la tokabilia gala ibawasi tommomova mesinaku wala tailuwolima tosisila wosa, kailuwotala waga kaibibiu, deli 10,000 tokabilia, paila uula guyoula Siria bogwa imtuli komwaidosi, ivapilipili matausina makawala tubumyou.
Vavagi komwaidona Yeowaasa leiuvagi deli la togaga komwaidona wala leiginaisi obukila Liliusi Guyousi Isireli. Matauna ikaliga ibakwaisi olopola Sameria, e latula Yeowasi ikaimapu matauna iguyau.
Yeowasi guyoula Isireli
10 Olopola kweluwotolu kwailima kwaiyuwela kala taitu guyau Yowasi eiguyoi Yuda, e Yeowasi matauna Yeowaasa latula ivitouula iguyoi Isireli, e iguguyau olopola Sameria iboda kweluwotala kwailima kwaitala taitu. 11 Matauna tuvaila imitugaga baisa Guyau eivagi mitugaga makwaisina guyau Yeroboam leivagi, matauna ivakadi mina Isireli imitugagasi. 12 Vavagi komwaidona avaka Yeowasi leivagi, deli la tuvaluwa okabilia deli guyau Amasaia guyoula Yuda, iginaisi obukila Liliusi Guyousi Isireli. 13 E Yeowasi ikaliga e ibakwaisi matauna okasi laka gweguya mapilana Sameria e latula Yeroboam togudivau ikaimapu matauna iguyau.
Ilaisa la kaliga
14 E tovitoubobuta Ilaisa ikatoula metoya kwaitala lelia mwau. E avai tuta matauna bogwa eikanutomata eikanukwenu, guyau Yeowasi matauna guyoula Isireli ilokaia ivakawoli matauna. E matauna deli la valam ikatubau ikaibiga, kawala, “Woo! Tamagwʹe, tamagu! Igau yoku wala topeuligaga kasi tokwala mina Isirelih yoku!” +
15 Mapaila Ilaisa ikaraiwogi matauna kawala, “Kukwau mimilisi kaiyala.” Yeowasi ikau kaiyala, 16 e Ilaisa iluki matauna ikatubaiasa paila bilova. E guyau bogwa ivagi makawala, e Ilaisa isaili yamala oyamala guyau. 17 Oluvi, makawala tovitoubobuta la karaiwaga, matauna guyau iulaim maponinana taboda eitovilaki mapilana Siria. Ilaisa ikaraiwogi matauna kawala, “Kulavi m kwaiyala.” Avai tuta guyau ilavi la kaiyala, tovitoubobuta ikatubau kawala, “Yoku goli makawala Guyau Yaubada la kaiyala e metoya baisa yoku matauna bitomgwaga odubasi mina Siria. Yoku bukukwabilia deli mina Siria mapilana Apeki, tatoula wala bukukwalisau matausina.”
18 Oluvi iluki guyau bikau kesala makaisina kaiyala e biwaiya opwaipwaia. E guyau iwaiya pwaipwaia sivatolu wala oluvi isim. 19 Avai tuta guyau isim wawai, Ilaisa igibuluwa e iluki matauna, kawala, “Ibodaim bukuwai sivalima kainaga sivalima sivatala, e makawala goli yoku bukutomgwaga odubasi mina Siria, e m tomgwaga bikanuvagasi goli. Mitaga ka, yoku kusivatolu wala kuwai, mapaila sivatolu wala bukukwalisau matausina.”
20 Oluvi Ilaisa ikaliga e ibakwaisi matauna.
E taitu kwaitala kwaitala mina Mowabi osi boda tolibulebu ilolosi wala ilibulebusi si guguwa mina Isireli. 21 E kwaitala yam avai tuta tomota ilauwaisi natana tomata mwada bibekwaisi e igisaisi budotala mabudosina boda, e ilavaisi minana tomata ila olumoulela kala laka Ilaisa e isakaulasiga ilosi. E avai tuta minana tomata itapipina ila ikabikoni tutuwanela Ilaisa, matauna tokwaliga imovavau goli e itokaia.
Kabilia oluwalaisi Isireli deli Siria
22 E Asaeli guyoula Siria ilamidadi mina Isireli ola tuta guyau Yeowaasa eiguguyau, 23 mitaga Guyau Yaubada ininabwaila deli inokapisi matausina. Matauna gala itagwala bikatumataisi matausina, mitaga ipilasi paila uula kabutu leivagi baisa Eberaam, Aisake deli Yekobe. Matauna gala avai tuta bininilavi la tomota.
24 Avai tuta Asaeli guyoula Siria la kaliga e latula yagala Benadadi iguyau. 25 Oluvi guyau Yeowasi guyoula Isireli isivatolu tomgwaga kabilia odabala Benadadi e iyoulivau valu mavilousina Benadadi leiyouli ola tuta Yeowaasa eiguguyau matauna Yeowasi tamala.
h 13:14 Baisa makawala Ilaisa eidou baisa Ilaitia; kugisi 2 Gwe 2.12. + 13:14 13.14 2 Gwe 2.12