2
Dakuna kwaimomova deli mabudona bumaboma
Mapaila yokomi bukuyabaisi komwaidona mitugaga. sasopa, katudewa, pogi, deli goli bigigaga. Bukululuwaisi avaka si bubunela pwapwawa. Tuta komwaidona ikadakasi magisi binunusi. E ibodaimi yokomi bukupataisi si bubunela. Tuta komwaidona bukukwadakasi mwada bukumomsi avaka bipilasi mi tapwaroru. E bukutovakavekasi bukubanaisi kami katumova. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu kawala, “Lokukwamkonaisi Guyau la mitakwai.” +
Kumakaiasi Guyau, matauna makawala dakuna kwaimomova. E itakilaisi tomota, idokaisi kwaimigaga, mitaga Yaubada leinagi paila uula isim dimlela. Yokomi goli bukumakaiasi matauna, makawala yokomi deli dakuna kwaimomova, e bukutugwalaimi bikaliakaimi kwaitala bwala kwebumaboma. E olumoulela makwaina bwala kwebumaboma yokomi tolula mina bumaboma bukuwotetilasi. Bukululasi vavagi makwaisina avaka ibodi ninasi totapwaroru, deli avaka biyomwasali nanola Yaubada. E bukululasi makawala omatala Yaubada, metoya baisa Yesu Keriso. Paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, +
“Bogwa lanagi dakuna isim dimlela,
e makwaina bavitau olumoulela Saiyonig makawala lipumatala.
Availa idubumi matauna gala bimmosila.”
Makwaina dakuna isim dimlela paila yokomi todubumi. Mitaga paila availa availa gala idubumaisi, mapilana Buki Pilabumaboma kala ginigini gala bisala, kawala, +
“Makwaina dakuna itakilaisi tokwaliai bwala,
mitaga Yaubada ivigaki makawala lipumatala.”
E tuvaila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, +
“Makwaina dakuna tomota si silibeibeu,
e makwaina wala si kabokapusi.”
E matausina isilibeibeusi paila gala idubumaisi Yaubada la biga. Baisa goli Yaubada nanola paila matausina.
Mitaga yokomi mabudona Yaubada einagaimi, e la tolula Guyau yokomi. Yokomi mabudona bumaboma, deli Yaubada titoulela la tomota. Yaubada einagaimi kidamwa bukukwamitulaisi la mitakwai saina bwainigaga. Matauna eidouwaimi bukusilavaisi dudubila bukusuvisi ola lumalama saina siligaga. + 10 E yokomi omitibogwa gala wala Yaubada la tomota yokomi, mitaga baisa tuta yokomi Yaubada la tomota. Omitibogwa gala kunikolaisi Yaubada la nokapisi, mitaga baisa tuta bogwa lokubanaisi Yaubada la nokapisi. +
Yaubada la tokwatupipi
11 E segwaia tombwailigu yokomi, amnabaimi, ka - makawala yokomi tomitawasi kaina togilagala baisa ovalu watanawa. Taga bukutugwalaimi tomwaidomi mwada bukuvagaisi avaka ititaki ninami, paila vavagi makwaisina tuta tuta iyowaisi olumoulemi. 12 Ibodi mi bubunela bwainawokuva wala omitasi matausina gala inikolaisi Yaubada. E avai tuta bitabinakaimi mwada yokomi tomitugaga, bogwa goli bivitusaimi omi mitakwai bwainawokuva wala. Mapaila bisakaisi Yaubada kala yakaula paila yokomi, wa Yam makwaina matauna bima.
13 Ibodaimi bukutagwalasi mina watanawa si gweguya bikaraiwogaimi, makawala goli la bubunela Guyau Yesu. Ikugwa kidamwa mina Roum si Giyouveka bikaraiwogaimi, paila matauna la guyau ikalisuwoli komwaidosi si guyau baisa ovalu watanawa. 14 E deli, kidamwa matausina Giyouveka la tokwaraiwaga bikaraiwogaimi. Paila Giyouveka matauna isaiki tokwaraiwaga kasi karaiwaga kidamwa bimipukwaisi matausina tomitugaga, e bikavisaisi matausina tomitukwaibwaila. 15 Paila baisa Yaubada nanola. Magila yokomi mi mitukwaibwaila bikatupatu udosi tobubeikam si bigimakava. 16 Bukububunasi makawala gala gagabila availa bikatupipaimi. Mitaga kidamwa kububunasi makawala taga kutugwalaimi kidamwa mi bubunela bikatupwani avai mitugaga. Mitaga bukububunasi makawala Yaubada eikatupipaimi. 17 E bukukwamiabaisi tomota komwaidosi; bukuyebwailisi semia todubumi; bukutemmalaisi Yaubada; e bukukwamiabaisi mina Roum si Giyouveka.
Keriso kala mmayuyu isakaimi kabogigisa
18 E yokomi towotetila ibodi bukutugwalaimi titoulemi baisa kami tokwaraiwaga, deli bukukwamiabaisi matausina. Kaina gala paila wala matausina tommanum deli goli tobigabwaila, mitaga deli goli tuvaila availa availa matausina togigasisi. 19 Kidamwa lokubodaisi mmayuyu e gala isim dimlela, uula yokomi kunikolaisi Yaubada nanola, e igau matauna bimitukwaiyaimi. 20 Paila avaka kala bwaina kidamwa lokusulasi, e kami lewa kupeulokaisi wala? Mitaga kidamwa lokuvagaisi bwaina wala e kubodaisi kami lewa deli mi peuloki, mokwita goli Yaubada bimitukwaiyaimi. 21 Mauula baisa Yaubada eidouwaimi. Paila Keriso bogwa leilumkoli kala mmayuyuh paila yokomi, mapaila isakaimi kabogigisa e kidamwa yokomi bukubokulaisi bakwaila. 22 Paila matauna gala kwaitala sula eivagi, kaina gala availa ilagi kwaitala sopa metoya owodola. + 23 E tuta makwaiwena ibigigagaisi matauna, gala bimapu ibigigagi matausina. Iboda kala mmayuyu e gala ikosomapu, mitaga ipikwaku wala baisa Yaubada Toyakala tomitukwaibwaila. + 24 Keriso wala titoulela ikau da mitugagasi metoya owowola baisa wa korosi. Uula kidamwa yakidasi bitakaligasi paila mitugaga e bitamovavausi paila mitukwaibwaila. Metoya okala lewa supalela yokomi kubanaisi kami bwaina. + 25 Omitibogwa yokomi makawala sipi isulovaisi si keda, mitaga tuta baisa lokukwaimilavausi kidamwa bukubokulaisi matauna kami Toyamata sipi, matauwena goli kami Tovakeda bwaina. +
+ 2:3 2.3 Sam 34.8 + 2:6 2.6 Ais 28.16 g 2:6 Ikibuboti Bwala Kwebumaboma kaina mapilana Yerusalem. + 2:7 2.7 Sam 118.22 + 2:8 2.8 Ais 8.14-15 + 2:9 2.9 Sun 19.5-6; Kak 4.20; 7.6; 14.2; Ais 9.2; 43.20,21; Tt 2.14 + 2:10 2.10 Osi 2.23 h 2:21 leilumkoli kala mmayuyu.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “leikaliga”. + 2:22 2.22 Ais 53.9 + 2:23 2.23 Ais 53.7 + 2:24 2.24 Ais 53.5 + 2:25 2.25 Ais 53.6