10
Anelosi iyosi pilatala buki pilakekita pilakatubili
E oluvi agisi taitala anelosi topeula iyoulapula metoya wa labuma leima. Kala kakapula lowalowa deli lubakaidoga itavini opwanetala, migila makawala kalasia deli kaikela makawala kokola kaiuwonaku kova eilululu. Oyamala iyosi pilatala buki pilakekita pilakatubili, mapilana pilaulaim. Matauna ivitau kaikela kweyakakata odabala bolita, kweyakikiwama ivitau odabala pwaipwaia. E idou kaigala saina kaigaveka makawala laiyoni si gougwau. Matauna bogwa eidou e pilapala kwailima kwaiyu iwaisi imapwaisi la dou, e butusi sainela. Ililivalasi e makateki bagini. Mitaga alagi kaigila ilivala metoya wa labuma, kawala, “Kutaku onanom avaka kwailima kwaiyu pilapala eililivalaisi. Baisa taga kugini!”
E oluvi lagisi matauna anelosi leitotu odabala bolita deli odabala pwaipwaia iyosali yamala kakata walakaiwa. + E ikatotila peula omatala Yaubada matauna tosivagasi, matauwena eibubuli labuma deli vavagi komwaidona olumoulela, e pwaipwaia deli vavagi komwaidona olumoulela, e deli bolita deli uvagila komwaidona. E anelosi ikaibiga, kawala, “Matauna Yaubada gala tuvaila biyobali. Mitaga avai tuta anelosi tailima taiyuwela bitagina kala tauya e Yaubada bivigimkulovi la nanamsa kwekikium makawala avaka bogwa eikamituli baisa la towotetila tovitoubobuta.”
E oluvi makaigana laligibogwi eilukwaimaigu metoya wa labuma ilivilavau baisa yeigu, kawala, “Kula kukwau mapilana buki pilaulaim oyamala anelosi eititoi odabala bolita deli odabala pwaipwaia.” + E alokaia matauna anelosi anigada buki mapilana mwada bisakaigu. E matauna ilukwaigu, kawala, “Kukwau mapilana e kukoma. Bivigaki pwayuyu olopom mitaga owodom simokainia makawala kitorina kala simokainia.” 10 E akau mapilana metoya oyamala e akoma. Kala kamkona simokainiala makawala kitorina owodogu. Mitaga avai tuta ladumoni ivigaki pwayuyu olumoulela lopogu.
11 Oluvi ilukwaigusi, kawasi, “Bukukwamituli tuvaila Yaubada la biga avaka eilivala paila mina watanawa - tomota, valu, bona deli gweguya.”
+ 10:5 10.5-7 Sun 20.11; Kak 32.40; Dan 12.7; Emo 3.7 + 10:8 10.8-10 Isi 2.8—3.3