15
Matausina anelosi imaiyaisi lelia mwau makwaisina
Oluvi agisi kwaitala tuvaila kabutuvatusi kwaiveka deli kabokwatubau wa labuma. Ka, tailima taiyu anelosi iiyosisi kwailima kwaiyu lelia mwau. Makwaisina lelia mwau baisa lelia mwau kala vigimkovila, paila metoya baisa makwaisina bitagisi Yaubada la ninamwau kala kabovigimkovila.
E agisi kwaitala vavagi makawala milaveta kwevivivila eisegulikaisi deli kova. E tuvaila agisi availa availa ikalisuwolaisi minana buludililama nabogwa sola la tokolu, deli ikalisuwolaisi minana buludililama navau yagala kala kakalawa.a Itotusi okawaimatila katitaikina milaveta kwevivivila, oyumasi iyosisi gita avaka Yaubada eisaiki matausina. Matausina iusiwosisi la butubutu Mosese la towotetila Yaubada, deli la butubutu matauna Lam. Kawasi, +
“Guyau Yaubada Topeuligaga,
m vavagi kwekanigaga deli kabokwatubau.
Yoku Guyoula mina watanawa komwaidosi,b
kidikedam duwosisia deli mokwita.
Mwa, Guyau! Availaga gala bikamiabaim?
Availaga gala bikaigalaim yoku saina Tovakaigaga?
Paila yoku wala kammwaleta tobumaboma.
Komwaidosi mina watanawa bimaisi
e bitapwarorusi baisa yoku,
paila komwaidosi leigisaisi m mitakwai duwosisia.” +
E oluvi agisi Bwala Kwebumaboma wa labuma ikapogega, deli olumoulela makwaina agisi matabudona buliyoyova ikavitusi kidamwa Yaubada isisu. + E matausina anelosi tailima taiyu iiyosisi makwaisina vavagi mwau e isunapulasi metoyasi wa Bwala Kwebumaboma. Matausina isikamsi kasi kakapula yapupwakau yamigileu, deli kasi katububula goula isipwaisi ovitakosi. Oluvi natana minasina navasi nammomova isaiki matausina tailima taiyu anelosi kailima kaiyu kailuya goula. Makaisina ikasewoki la ninamwau Yaubada Tosivagasi. Kala kalugologusa deli la peula Yaubada kubowala imila mseu ivakasau Bwala Kwebumaboma, e gala gagabila availa bisuvi olumoulela Bwala Kwebumaboma. Mitaga ikugwa matausina anelosi tailima taiyu bimaiyaisi makwaisina lelia mwau kwailima kwaiyu. +
a 15:2 Kugisi YG 13.18 kala katumiki. + 15:3 15.3 Sun 15.1 b 15:3 Guyoula mina watanawa komwaidosi.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “Guyoula tuta kwekanuvagasi”. + 15:4 15.4 Sam 86.9; Yer 10.7 + 15:5 15.5 Sun 38.21 + 15:8 15.8 Sun 40.34; 1 Gwe 8.10-11; 2 Lil 5.13-14; Ais 6.4