6
Mapilana buki kala sipu
Oluvi agisi matauna Lam itaneku siputala metoya mapilana kala sipu sipulima sipuyu; e alagi natana minasina navasi nammomova kaigala butula makawala pilapala ikaibiga, “Kuma!” E alakau agisi e ka! natana wosa napupwakau e kala tosila iiyosi oyamala la kaiyala e ivisikomasi kulupaipi. E matauna totomgwaga isunapula leima kidamwa bitomgwaga. +
Matauna Lam itaneku sipu sipuyuwela, e alagi nayuwela namomova ikaibiga “Kuma!” E ivalapula wosa nayuwela, minana nabweyani. Kala tosila isim la karaiwaga paila kabilia baisa ovalu watanawa, mwada tomota bikatumataisi taitala baisa taitala. E isakaisi matauna puluta kaiveka. +
Matauna Lam itaneku sipu siputolula; e alagi natolula namomova ikaibiga, “Kuma!” E alakau agisi e ka! natana wosa nabwabwau. Kala tosila iiyosi oyamala kwelatala viga kabovisaikola. + E alagi butula makawala kaigila metoya oluwalaisi minasina navasi nammomova. Kawala, “Kuvisaikoli avaka bibodi taitala tau bikau mapula kwaitala yam la paisewa,d baisa kapotala witi kaina kapotolu bali. Mitaga taga kuyogagi bigulesi olibe deli waini!”
Matauna Lam itaneku sipu sipuvasila; e alagi minana navasila namomova ikaibiga, “Kuma!” E alakau agisi e ka! natana wosa nasunudaia. Kala tosila yagala Kaliga, e taitala yagala Edesie iyeikuli katitaikinaila matauna. E kasitaiyu bikaraiwogaisi pilatala metoya katupovasi makatuposina watanawa, bikatumataisi tomotala metoya kabilia, metoya posuma, metoya lelia, e metoya mauna nagigasisi. +
Matauna Lam itaneku sipu sipulimala. E osikowala kabolulaf agisi bilomasi matausina leikatumataisi paila uula eikamitulaisi Yaubada la biga deli eikimadagisi si silasola. 10 E kaigasi kaigaveka idousi, kawasi, “Mwa, yoku Guyau Topeuligaga! Kam kikila e tokamokwita yoku. Ammakawala kala maloula igau bukuyakali mina watanawa deli bukumipuki matausina bukukwau kama lugwasi?” 11 Ipati taitala taitala matausina kasi kakapula yapupwakau; e iluki biuvaiwasisi wala. Paila tomota bikatumataisi mimilisi sesia deli budisia paila si silasola makawala goli tokwaligabogwa, igau avai tuta bivigimkulovaisi avaka bibodi kasi bawa tosilasola.
12 E agisi matauna Lam itaneku sipu sipulima siputalela. E itokaia likuliku kwaiveka. E kalasia idavila migila nabwabwau kala gigisa makawala karekwa bwabwau yakukubadu, deli tubukona idavila migila nabweyani kala gigisa makawala buyavi. + 13 Utuyam wa labuma ikikapusisi imeimaisi ovalu watanawa, makawala tutala utuyagila biiku seuseu kwegigeyata bididabwalisi opwaipwaia. + 14 Labuma itamwau makawala moi bitakatubili, e koya deli simla komwaidosi itopelasi ituwoli kabototu. + 15 Oluvi mina watanawa guyousi valu, tokwaraiwaga, tokwabilia kasi tokugwa, toliguguwa, mina papeula, deli komwaidosi mina watanawa, gweguya deli tokai, ilosi isipwepunisi. Isipwepunisi wa lagi, kaina oraibwaga okuvalila koya.+ 16 E ididouwaisi koya deli dakuna, kawasi, “Kukwapusisi kumaisi kutumaimasi mwada taga bigisaimasi matauna isisu otakaikaia deli taga bisegibuluwaimasi matauna Lam. + 17 Paila bogwa leima yam kwaiveka makwaina yamla ninamwau, e availaga gagabila bitobwabwaila omatala ninamwau makwaina?” +
+ 6:2 6.2 Sek 1.8; 6.3,6 + 6:4 6.4 Sek 1.8; 6.2 + 6:5 6.5 Sek 6.2,6 d 6:6 Makwaina mapula ikibuboti mapula saina mwaugaga, paila uula tuta mwau e gala ibawa kaula. e 6:8 Maigana ikibuboti mapilana si valu tomata. + 6:8 6.8 Isi 14.21 f 6:9 Kugisi YG 8.3. + 6:12 6.12 Ais 13.10; Yoe 2.10,31; 3.15; Md 24.29; Mk 13.24-25; Lk 21.25; YG 11.13; 16.18 + 6:13 6.13-14 Ais 34.4 + 6:14 6.14 YG 16.20 + 6:15 6.15 Ais 2.19,21 + 6:16 6.16 Osi 10.8; Lk 23.30 + 6:17 6.17 Yoe 2.11; Mal 3.2