26
Paulus mehe nodiyala kemen rai Agripa kalarna
Agripa lariyala Paulus na'ahenia, “Ya ala leken pa'e mehe modiyala kemmu.”
Ende Paulus kikan liman laa wawan mene ai mehe nodiyala kemen na'ahenia, “Konohiyala makrom'u, rai Agripa man i horhawe! Ya akin nahuwa'an wake'e ono lere eniyeni makrom'u nala leken ya'u mehe odiyala kem'u lolo makrom'u kalarna leke i walha heri Yahudi rira tunum desne na'akeme. Ya akin nahuwa'an ono ya auroin makrom'u mehe nauroinedi kokkoo noho Yahudi rira honoli wenewhe noro rira panaeku rahu ma ka namnenehe na'akeme me'e. Ende ya apanak makrom'u namdaruwala rakaniyala i lir'u tarana.
Ri Yahudi enihe na'akeme rauroin ainu'u morimori nano ya'u mamai wawan makun rakan lere eniyeni. Nano nonolu eni, lere ya'u minle noho mememen noro idewe lere ya'u minle Yerusalem hi rauroin ainu'u hini'i wenewhe na'akeme. Nano nonolu me'e, hi rauroinedi ya'u, de lo'o hi re'e rodi kunuku maka ma namlolo, hi rauroin na'aheni ya'u lernohi muku Parisi rira wanakuku na'akeme, wanakuku man kernala Yahudi rira holoor halauk na'akeme. Enpenia lere eniyeni ya amriri mai eni leke makrom'u ho'ok kail ya'u, ono ya auroin Makromod Lalap lo'o hi'i Nina nou man Ai naledi ik upud a'ad eni namwali me'e de ya akin nahuwa'an wake'e. Nou onne na'ahenia, ‘Ri na'akeme man maki, lere man mai Makromod Lalap na'amori wali'ur.’ Israel nina luhu idaweli woro'o onne, hi na'akeme akin naili'il nahenia lere man mai nou eniyeni namwali kokkoo penia hi ramkene ilitolle Makromod Lalap lelere a'alam. Maa, makrom'u, heri Yahudi eniyenihe tumdesne ya'u hi'iyedi yaksala me'e, ono ya akin naili'il nou onneni haenhi. Alhi'ihepenia mi ri Yahudi enihe honorok akin deul tana de ka naili'il Makromod Lalap! Alhi'ihepe mi ma'ahenia Nin ke'eke'el an'anhe kaale na'amori wali'ur ri man makie?
Nonolu eni ya'u mehe ala honorok panaeku hi'i ha wo'ira leke ewek kawala Yesus, ri Nazaret onneni, Nin kalla. 10 Enla ya'u hi'iyedi panaeku onne lolo Yerusalem me'e. Yahudi rir imam lalap enihe rala horok ma nala molollo maya'u leke kele ri nammori man lernohi Yesus odi laedi bui raram. Ye e'enohi hir hukummesne ri man lernohi Yesus enihe haenhi. 11 Ler alam nammori ya'u hi'i sus hi lolo Yahudi rir kerei na'akeme, la ya ahehe akerne hi ra'ihoru ra'idaru Yesus. Ainu'u panaeku eni kipkipun ya akin penia yo odi le'ule'u hi ma aile kota-kota namehin lolo noho Israel paharne.”
Paulus wakunu ha ma namwali ai kemen lolo kalla man laa Damsyik
12 “Ende ler ida yo odi horok ma nala molollo nano Yahudi rir imam man panulu enihe ya ala'a Damsyik leke hi'i panaeku eniyeni. 13 Rakan lere ulu ya ala'ala'a lolo kalla laa Damsyik makun, ya amlilinnohi ropropo ida mai nano a'am man hikhika narehiyedi lere, idewe pupinedi yo oro ainu'u kalla wali enihe. 14 Mayai na'akeme wali yawa, i derne lira ida ma nodi Yahudi rira wanakunu Ibrani na'aheni maya'u, ‘Saulus, Saulus! Alhi'ihepenia om hi'i sus Ya'u mamani? Mehem hi'i o akin apinha, ono mamhene Makrommu nodi molollo o.’ 15 Enine ya'u walha a'ahenia, ‘Makrom'u, inhoi O?’
Enla Makromod walha maya'u na'ahenia, ‘Ya'u Yesus man om hi'i sus eni. 16 Mamririyedi here! Ya alahariyedi I kem'u ki o, ono Ainu'u panaeku ma na'ono o aile. Ya'u nili o mamwali Ainu'u hophopon, leke lam konohi ri noho namehin inhawa man om dodo'on lere eniyeni noro inhawa man Ya'u kukul ki o lere man mai eni. 17 Ainu'u panaeku huri o nano num ri mememen, Yahudi enihe, noro idewe nano ri ma ka namwali Yahudi lere hir kene kohon yaka o. Ya'u hopon o mala'a hi, 18 leke ma'amouwedi hi makan, leke hi ramhara metmetek raram laa minle ropropeni raram, leke hi re'e Makromod Lalap huriyedi hi rano Hayakyak Makromon nin molollo, la rapanak Makromod Lalap nodi molollo hi. Mala'a hi leke hi akin naili'il Ya'u, de Makromod Lalap na'ohu nahaledi rira dohohala, la hi'i hi ramwali Nina ri man An niliyedi me'e.’ ”
Paulus wakunu nina honowoke
19 “Ende, rai Agripa, onne penia ya'u derne akani la hi'i wewhe ha wo'ira na'akeme Makromod Yesus konohiyedi ya'u me'e lere An hari kemen maya'u. 20 Ende ya'u nounaku ri na'akeme herredi rir morimori ma ka namloleni, la derne rakani Makromod Lalap mehe, leke lo'o ri namehin po'on hirira hini'i wenewhe, idewe hi rauroin nahenia rira morimori herredi me'e. Loloi kakaru eni dedesne i loikaru lolo kota Damsyik. Horu ne, lolo Yerusalem noro Yudea ne'en raram na'akeme, la lolo eni laa ri ma ka namwali Yahudi haenhi. 21 Onne penia nakoko heri Yahudi kele ya'u lolo Makromod Lalap Nina Romleu Lapa nin nikoin leke resne ya'u. 22 Maa rakan lere eniyeni Makromod Lalap norle'ule'u norwaliwali ya'u, penia ya amririri mai eni amwali Nina man kuku maka leke konohi ri na'akeme, ri lalap noro idewe ri man lolo yawa, Makromod Lalap Nina panaeku ma namlolo eni. Ainu'u wanakunu namnenehe Musa noro nabi-nabi nonolu eni. 23 Wanakunu onneni na'ahenia Kristus man Makromod Lalap kikan namwali Rai laa ewi-ewi eni, Ai lo'o lernala wewerek pananaka, la Ai namwali ri dedesne man mori wali'ur nano makmakie, leke nodi kunukunohi nahenia ri Yahudi roro ri ma ka namwali Yahudi na'akeme, hirira leken aile lernala or'ori dardari ma namlolo eni. E'eni penia namwali ha man mou la ma na'ono hi.”
24 Paulus mahan nodiyala kemen, Festus kaisedi na'ahenia, “Paulus o ma'iseriyedi me'e! Onuma woroin rahu onne hi'i o lo'o ma'iseri.” 25 Maa Paulus walhe, “Ka! Ka a'iseri, makrom'u! Ya'u wakunu panaeku ma namlolo. Ya'u wakunu naise ri man hokhokon nala'a wawa'an. 26 Rai Agripa nauroinedi ha wo'ira na'akeme eniyeni me'e, de ya a'alapa ya akin wakunu mouropo papa kalarne. Ya akoto papa rai Agripa derne nauroinedi panaeku na'akeme onne me'e, ono na'akeme namwali lolo onno ma ka nasinuware. 27 Makrom'u, rai Agripa! Lo'o makrom'u nauroin nahenia nabi-nabi rira wanakunu nonolu eni namlolo, ee ka? Ya auroin makrom'u derne nakani rir wanakunu onne!” 28 Enine Agripa na'aheni Paulus, “O mahehe hi'i ya amwali Kristen lere eniyeni?” 29 Paulus walhe, “Lo'o mala leken tarana, me, leken nammori, ya'u hi'i lir napanak Makromod Lalap leke An hurinohi makrom'u noro ri na'akeme man derne ainu'u panaeku lere eniyeni ramwali naisa ya'u, kokoko rantan man rodi wukwuku eni mehe!”
30 Kame'ede pap rai, gubernor, Bernike, roro ri namehin na'akeme ramririyedi. 31 Hi ramharedi laa paharne ne, ida ma ne'el ida na'ahenia, “Ri eniyeni hi'i inhawa sala penia hukumesne, ee rodie laa bui raram?” 32 Enine Agripa na'aheni Festus, “Ri eniyeni manlo'o huriyedi me'e, maa ai napanakedi rai Kaisar ho'ok kail ai wali'ur.”