14
Yono kala sala ik walin
1-2 I wal'u na'ahoru! Kokala wawa'anedi mi wallum man akin ka naruri naili'il wawa'an makun. Ri heruwali ma akin ka naili'il wawa'an makun ra'aheni, “I'in mahin luli ik ka'an,” la heruwali ma akin naruri naili'il ra'aheni, “Hanana'an na'akeme kan luli de ik ka'an.” Yono ik ida ma nawalha lira noro ida. Ri ma na'an hanana'an na'akeme yono po'on lewen ma ka na'an i'in mahin, la ma ka na'an i'in mahin yon mala sala ma na'an hanana'an na'akeme, ono Makromod Lalap kokaledi ai me'e. Ai onne penia namwali Makromod Lalap Nin hophopon wahwahan, de Ai mehe Nin molollo nala kenekrohu nahenia nin hini'i onne namlolo, ee sala. Enla Ai penia man paku hophopon wahwahan onne leke namkene hi'i ha man wa'an. Ende minim molollo kaale mala sala ai.
Ri aile ma nahinorok nahenia lere eni wa'an rehi ka'uli kasa'a Makromod Lalap nano lere namehin, maa ri namehin nahinorok nahenia lere alam na'akeme namnenehe lolo Makromod Lalap leken kalarna. Na'amolia hi dohodoho lernohi rira honorok aki aimehi, yono ida man kerne dalha ida lernohi hi honorok akin. Ri man nili lere alam ma na'ono onne, an hi'i heheni leke horhawe Makromod Lalap. Ri ma na'an hanana'an na'akeme, an hi'i heheni leke horhawe Makromod ono ai napanak trimkasi mene na'an. Namnenehe noro ri ma ka na'an i'in mahin, ai onne horhawe Makromod Lalap la napanak trimkasi haenhi. Ik kak mori lernohi nik suk aimehi, la kak maki lernohi nik suk aimehi haenhi, maa ik mori me maki, hi'i na'akeme lernohi Makromod Lalap Nina aki, ono maika eniyenihe Ainina ri.
Enpenia Yesus Kristus makiyedi maa mori wali'ur, leke lo'o ik mori me maki, Ai namwali ik Makromod! 10 Ende yon po'on lewen mi walinhe ma akin naili'il, ee kuku sala hi, ono mi mauroin nahenia lere man mai maika na'akeme kamriri Makromod Lalap leken kalarna leke An ho'ok kail maika. 11 Lolo Horok Lape raram Makromod Lalap nahopo, “Ya'u man mori laa ewi-ewi, de Ya aheni lere man mai ri na'akeme kadi ein korno lolo Ya'u kalarna la konohi nahenia Ya'u eni Makromod Lalap.” * 12 Ende lere man mai ri dohodoho rala wanalhanne rir hini'i wenewhe na'akeme lolo Ai leken kalarna.
Yono minim hini'i wenewhe nodi mi wallum laa yakanne
13 Ende yono mi ida man kuku sala ida, maa mahehe leke yon hi'i ha ma nodi ik walinhe radiyaur dohohale. 14 Yo oro Makromod Yesus ai mamwaliyedi mahaku me'e, de ya akin naili'il nahenia An huri yo o'on hanana'an na'akeme, maa wa'an rehi yon yo o'on lolo ri kalarna ma nahinorok nahenia Makromod Lalap na'aheni hanana'an heruwali morso de luli ri na'an. Lo'o ai na'ane, onne namwali dohohala ono an larlewenedi nina lululi me'e. 15 Wa'an rehi yon mi mo'on hanana'an onne lolo ri onne kalarna, kalo'o an lernohi mi de hi'i dohohala ono kan lernohi nin honorok aki ma na'ahenia hanana'an onne luli. Lo'o mim hi'i heheni, mi ka maramyaka mi wallum onne me'e. Yon hi'i de minim hanana'an onne nodi ai laa yakanne, ono Yesus Kristus maki leke nala or'ori dardari ai haenhi.
16 Yon hurinohi mi wallum onne na'aheni minim honorok aki man wa'an onne namwali man sala. 17 Makromod Lalap nodi molollo namwali Rai maika, la Nin molollo ka na'ono hanana'an noro nonomun, maa Ainina panaeku ik lernohi Nin raram nodi mamani, de ik holi moiliwi mahuwele la akin ma nahuwa'an mamani. Ha wo'ira na'akeme onne namwali ono Nin Roh aile ik raram. 18 Ri na'akeme man hi'i wewhe Kristus Nin panaeku heheni, rahuwa'anedi Makromod Lalap akin me'e la ri namehin horhawa hi haenhi.
19 Onne penia kahehe leke ida man mori wawa'an noro ida, la ida ma na'alap ida akin, leke ik na'akeme akin naili'il wawa'an. 20 Yono hi'i de hanana'an nonomun nakoko ika ida ma na'ahan ida penia nano'onyaka Makromod Lalap Nin honowok. Namlolo kokkoo hanana'an na'akeme kan luli ik ka'an, maa ri heruwali rir panaeku nahenia hanana'an heruwali luli, de wa'an rehi ik lernohi rir panaeku leke yon hi'i hi radiyaur dohohale. 21 Ende yono ka'an mahin, komun arak, ee hi'i ha namehin ma nakoko mi wallumhe radiyaur dohohale.
22 I wal'u na'ahoru! Lo'o ik kauroin iknik hini'i wenewhe onne kan sala, onne wa'an. Ende yon sopol minima panaeku onne, ono hini'i onne ka namwali dohohala lolo Makromod Lalap kalarna, maa yom nori ri namehin lernohi mi. Ri man hi'i wewhe nin panaeku man ai nauroin namlolo mamani lolo Makromod Lalap kalarna, kan sala, de akin nahuwa'anedi. 23 Enimaa ri aile ma nahinorok, “Lo'o hanana'an onne luli,” maa ai na'anedi me'e, de onne namwali dohohala lolo Makromod Lalap kalarna. Ende lo'o ik hi'i haida kan lernohi ik akin ma naili'il, onne namwali dohohala maika.
* 14:11 Yes. 45:23