12
Maeke noro nee memere lalapa man ailanna
Onne horu, tanada worworu man lewlewen ida hari lolo a'am. Maeke ida aile ma nodi lere ho'iho'ire, la namriririle wolle wawan. Lolo uluwakun wawanne karpuspusa karpusa maha rodi kaliyoro waku idaweli woro'o ra'akekekie. Maeke onne nornoro raramne la nina lere alam me'ede nelhenne apinha la na'adididi mamani.
Enla tanada man lewlewen namehin hari lolo a'am wali'ur, po'on naise nee memere lalapa ida, uluwakun wo'ikku la dudal idaweli. Uluwakun wo'ikku onnenihe dohodoho nair rai nina karpuse. Nee lalap onne nodi i'urne wewhe kaliyoro manin a'am. Lo'o kaliyoro na'akeme ha'ar namwali wokelu, an wewhedi hana'ar ida nadiyauredi mai noho wawan. Nee lalapa onne namriri lolo maeke ma na'ikeki karuwana kalarna. An lapan karuwana leke nawal anan. Maeke onne mori mo'oniyanida. Tatana onne penia ma nodi molollo ri mormori noho wawan na'akeme. Tatana onne lo'o nodi molollo naisa wonokon mermere leke na'awoiredi nina arwali enihe. Nee lalap onne manlo'o nawal Tatan onne, maa hophopon a'am raram ida nahoredie nodi laa Makromod Lalap Nina naikoronno kalarna. Maeke onne lari laedi noho mamun la an minle onnida man Makromod Lalap na'akenedi nano nonolu me'e. Min lolo onne Makromod Lalap ilitolle ai alam riwan ida rahu woro'o welineme (1.260).
Lere onne ara lape namwali lolo a'am raram haenhi. Uluwakun ara ida ma naran Mikhael noro nin hophopon wali enihe ra'ara roro nee lalapa onne noro nina hophopon wali enihe. Maa, nee lalapa onne kan rehi ara, de noro nina hophopon enihe kar hurinohi minle a'am raram me'e. Ende hir wakaledi nee lalapa onne nano a'am raram me'e. Nee onne naran ‘Nee Nonolu eni,’ me ‘Hayakyak Makromon,’ me ‘Setan’ haenhi. Ai penia wukupoho ri na'akeme lolo noho wawan. Hir sopoledi ai noro idewe nin hophopon a'am raram enihe nano a'am raram laa noho wawan.
10 Enime'ede ya'u derne lir man lapida nano a'am raram na'aheni,
“Lere eniyeni ik Makromod Lalap nala or'ori dardari Nin ri me'e.
Lere eniyeni An kukul Nin ke'eke'el an'anha nodi molollo noho wawan na'akeme me'e!
Enla Nin Rai Kristus ma nodi molollo laa ewi-ewi,
kukul Nin molollo me'e,
ono Hayakyak Makromon man lelere a'alam tumdesne ik walinhe lolo Makromod Lalap kalarna,
hir sopoledi nano a'am raram me'e.
11 Ik walinhe rehiyedi ara roro Hayakyak Makromon onne me'e,
ono Pipdumane makiyedi la rarna nakliuwedi
leke na'ohu nahaledi rir dohohalenihe,
la hir rehiyedi ara roro Hayakyak Makromon ono ka ramka'uk maki,
maa ramkene konohi ri na'aheni Pipdumana namwali hi Makromon mamani.
Kade rin hi'i sus hi, ee resne hi, maa kar lari nano Ai.
12 Ende mi man minle a'am raram na'akeme, mi akim nahuwa'anedi here!
Maa mi man minle noho wawan la lolo lour na'akeme mayo'o,
ono Hayakyak Makromon kopuredi mai lolo mi herne kalarne me'e,
la ai na'ahan wake'e
ono nauroinedi nina lere alam ka nammori me'e.”
13 Lere nee lalapa onne nauroin nahenia sopoledi laa noho wawan ne, ai lan holo maeke man karuwana mo'oniyana onneni. 14 Maa maeke onne lernala oprau man lapa liwarne woro'o herne waliwali leke nahaledi kemen nano nee lalapa onne. An liwar laedi noho mamun ma na'akenedi leke yon nee hi'i sus ai. Lolo onne Makromod Lalap ilitolle ai anna wokelu rehi. 15 Onne horu, nee lalapa onne salowor oir namhara nuranne leke wau nodiyedie, 16 maa noho pakuwedi maeke onne me'e, de hariyedi nuranne nawaledi oir salolowor onne. 17 Enime'ede nee lalapa onne na'ahan wake'e maeke onneni, de laa noro maeke onne upun ananhe ra'ara. Ai upun ananhe onne ri man lernohi Makromod Lalap Nina keneri hono'ok, la ka ramka'uk ra'aheni Yesus namwali hi Makromon. 18 Nee lalapa onne namriri lolo herraram.