3
Yesuna adaa bimiri Moses-na bi page rabuniaaya
Naa Keriso-na ame balinu-ya, Gote-me nimi page yaaloma epe-rupa mapiraasa. Go pisa-le nimimi Yesu madaa kone waru salepape. Gote-me Yesu naa piri-para mea rapaasaainare nipumi Gote-na lodo kira-ae ali mudu piruma naame kone rulaminalo kogono pisa. Go puma Gote-me abalade nipu go kogono mapaasa rabu nipumi Gote-na agale ora waru pagisa. Gote-na ruru enaali medalomare nipuna ada ru-para pirisimi. Go puma abalade Moses-me kogono pisa pare Yesumi go kogono wala ora misa. Go pea pare Gote-me Yesu nipu adaa bi mina kone wisa. Go adaa bimiri Moses-na adaa bi rabuaina kone wisa. Gore ada pi aliri nipuna adaa bi mu aaya rabu nipumi go adana bi rabuaanaaya. Go yapare Yesuri nipuna adaa bimi ada pi ali pia. Go ada raayore kogono pape alimi paaya. Go puma ele raayo warili aliri ora Gote nipu komea pia. Gore Moses-me nipu kogono pumare nipumi Gote-na pora waru raluma nipuna ruru raapu piruma agale waru lakalisa. Go rabu nipumi Gote-na werepe pape elenuna agale go rurunu lakalisa. Go pisa pare Keriso-re Gote-na Si piruma nipumi Gote-na ruru enaali ada waru mapiraaya. Gore nipumi Gote-na agale raluma go kogono pisa. Gore ade abuna naana lo robaa-para puri mapalaaoma Mudu Ali epaliade yapi di madaa ranaa komo waru suruba pimare naa page Gote-na ruru mada pima. Go puma nipuna ada pima.
Agale yoke enaalinuri Gote-na Pomo mu Pirape su namealimi
Go pea-le naame Holi Spirit-na agale pagamina. Gore Gote-na buk madaa wi agaleme go-rupa lea:
Abi Holi Spirit-na agale pagalimi-daare
Nimina pu robaa-para go agale mealimina lo robaa narogaatepape.
Abalade nimina kasuanumi nipuna agale yokoma
Ali-kone wisimiya-rupa napipape.
Go rabu nimimi mo enaali napiri su-para puma piruma
Gote ko lisimi rabu yola mi kone wisimi.
Go su-parare nimina kasuanumi maali 40-pela ru-para pisa.
Kogono pisua rabu adoba kiritasimi. Go adilisimi rabu ronome komoma ni ko lisimi.
10 Go pisimi-pulu neme go enaalinu nimu ora ronome komoma neme go-rupa lakalisua:
Ade abuna nimimi kone koe suma nana agale ade abuna raluma
Nana kone namuma pora go-rupa pameme.
11 Ni ora rono pisa rabu neme ora yaa madaa makuaa loma go-rupa lakalisua:
Nimi nana pirape su-parare ni raapu ora mada na-epa piralimi lisuade.
Israel enaalinumi Gote-na agale yokesimi naame go-rupa napamina
12 Gore amenu nimina rikirana ali meda nipuna pu robaa-para koe kone salia-daare Gote madaa kone narulaaya. Go puma nipumi ade abuna piri Gote giyalia-le nimimi nipu waru surubuma adalepape. 13 Go pea pare nimina rikirana piri enaalinumi makiraoma pu robaa-para yola mi kone sulalo palimi-daare ade abuna go ame balinu waru raba mealepape. Go puma Gote-na buk madaa wi agalemere go rabu lea yapi di naame page mada adalima. 14 Go puma abalade ririna naame kone puri paloma rulasima-rupare abi page go kone puri paloma rulaa-ma pumare komalima rabu page go-rupa palima. Go puma naare ora Keriso raapu nipuna enaali pitima.
15 Go madaare Gote-na buk madaa wi agaleme go-rupa luma su aaya:
Gore abi go rabu nipuna agale pagalimiri gore nimi lo robaa narogaatepape.
Abalade nimimi nipuna agale yokoma koe enaali pirisimide-rupa go kone namogealepape lisa.
16 Gore abalade Gote-na agalere aapimi pa pagoma koe kone suma nipuna agale ralisimi pae? Go enaali raayore Moses-me nimu Isip su giyoma lamua pisa raburi go koe kone lisimi. 17 Gore maali 40-pela patinalomare Gote-me aapi rono pagisa pae? Gore nipumi koeyae pisimide enaalinu ronome komisa. Go pisa-pulu nimu komenaloma nimuna ronu enaali napiri su-para pa wisa. 18 Gore Gote-me ora yaa madaa makuaa loma go-rupa lakalisa: Nimi epe Pomo mu Pirape su-para ni raapu napiralimi. Go lisare aapi madaa lisa ya? Gore abalade mo nipuna koau waalisimi enaalinu madaa lakalisa. 19 Gore nimumi kone narulaoma Gote-na epe Pomo mu Pirape Yapi su-parare mada napuma pirisimi-daa pagemade.