19
Sodom nimiri malia ulameka (19:1-11)
Allah Ilipsabo malaikat phende samenag pirekne abeneko inipnag as Sodom pirek. Palamdekpa Lot neneko leka as Sodom kanero toropne ina siramag pukamogti,* tilamsiogpa, nimi phende abeneko yalamdeka tibogahiogti, sekom agha sin whingag piogti, yabu sanukto so'oag pulingkiogti, Sin kiplamsiogti, “Nani yabo, naringe aeag piberi, yan mag aelbarumunba, nari aeag nhon mabukap. Mabeberi ambhum 'Pununam,' sembaromag pururom,” aro ambatsiog.
Wene aro ambatsiogpa sindi, “Nangkae, wali leplam aghana nu asag tane mamnunam,” serek.
Wene serekpa Lot nenekori yubu mikip uro pukap aro ambatsiogpa, nhon eldi aeag piek. Aeag piekti Lot nenekori kwaneng yobarelamsiogti, roti walerop komne babe tabatsiogpa telamdek. Terekti abeneko anam mamna komag kabuni nongnangap kabuniap meap ni longoro yaekti ae neneko kanelamek. Ae eneko kanero wamekti Lotag yubu lelamekti, “Inipnag kaubuni anag yarangne abeneko tala wamdang? Poa la'imbarelahi. Nuri labaghaukapti,” alamek.
Wene alamekpa Lot neneko lambaogti ina serekna paiag siba sobaogti Sodom nimiag yubu lelamogti, “Nangkabo, a'undi yonge ualulom kom!” aro ambarelamsiogti, “Namangkelabo phende nimiap yabirop komne wamdang. Ane sembe tatsineba a'undi, 'Uaukap,' sembalomne ualulom aghana, nimi phende abenekoog nari aeag yarangba, sae lopsinep komdi, a'undi yoaba sinag ualulom kom,” aro ambatsiog.
Wene aro ambatsiogpa, Sodom nimi tanekori Lot ponekoag lelamekti, “An nimi sekelananne wamlam ane sembe welaro 'O'obatsinun,' senelamlam? An pi! Pimen kom tanena nimi abeneko olog uro olamsiberi an agha maiknoro opkukap,” aro ambarelamekti, Lot wepto palamekti, “Ina serekna kupto wa'ukap,” aro ulamek. 10 Undo unulamekpa nimi phende abenekori sae lanaro Lot neneko kiliro tobongkarekti, ina serekna aeag agha serekarek. 11 Serekarekti Sodom nimi asag wamek nimi taneko ni haing ulopsirekpa, “Ina siram aneko ala wamla?” aro elamekti, ibek kom.
Lot as Sodom laplobiagha piogha (19:12-22)
12-13 Undo unulamekpa nimi phende abenekori Lot ambarelamdekti, “Sodom nimi tane malia aghabog ulamangpa, nimi orangeri mog so'o ene sembe lelamangne Nuni Allah ka'ebaori, 'Sodom nimi mali nembahilulom,' aro nu pogsio. Ane sembe an anmabo kelmeap an yamal yaboap ankabo yogne as eneag wamang tanena, poa lambahilulam,” aro ambatek.
14 Wene aro ambatekpa, Lot neneko elmangkelabo phende abeneko topsurukang senen nang abenekoag ambarelamsiogti, “Na yamal yabo, Nuni Allahri as nene mali nembalulba elemag-elemag lambaukapti yahut!” aro ambatsiogpa, kabuni abenekori, “Leldepna yubu lelamla,” aro ka'ebarek kom. 15 Ka'ebarek komba mabekti, lukunap malaikat phende abenekori yubu mikip uro Lot ambarelamdekti, “As ane mali talamleri opsileba, tebamunag an kelap anmangkel yaboap elemag-elemag as eneag agha lambalulom,” aro ambatek.
16 Wene aro ambatekpa, Lot nenekori wanag agha, “Pinun to, kom to?” aro seneragto nemen ulamogpa, Nuni Allahri el sembe o'ona aro “Yepnun,” sembaogpa, malaikat phende abenekori Lot elkelap elmangkelabo phende abenekoap sae kiliro as enekoag agha poa lambahiek. 17 As Sodom anekoag agha poa lambahirekti, palamekti, malaikat abeneko nhondi, “A'un tebamunagti elemag-elemag palapmundi, puluag tektek epto koma, wailag sip tisamoro koma yimag pululom,” aro ambatsiog.
18-19 Wene aro ambatsiogpa, Lot nenekori, “Nani, Andi na o'ona sembamnelamdi, tebaleag aro taulbanelamba, yim neneko we maiknori na anam pin komag as eneag ualulne nenekori na omneleba tebaneag. 20 As ologne peramag wamlange nene tibogae, nu kamag wamukapti, 'As eneag pululom,' aro wene aro ambatsi,” aro molbaog.
21 Wene aro molbaogpa malaikat anekori, “Hae, nangkae, andi wali leplamba, as ologne nene nari mali nembanun komdi 22 elemag-elemag pululom! A'un as enekoag pin komag nari sa'a-sa'a uanun kom,” seog. Lot nenekori, “As ologne nene tibogae,” seogne sembe as eneko si Zoar engerop taog.
Allahri as Sodom Gomora nimiap opsiogha (19:23-29)
23 Heng tingilamogpa, Lot as Zoar wa'iog. 24 Wa'iogpa Nuni Allahri as Sodomap Gomora-ap abeneko pere auk poghap song malia-ap pelengel aogpa, 25 as pulu phende abeneko kabuni kelabo as ologne nubunge olamsiogti, pongoroba mog so'o mali nembaog. 26 Olamsiog abeneko Lot elkel neneko wailag sip samoro tilamogpa kikipto ua kirik sektopne saog taog.
27 Lukunapne Abrahamdi, “Nani Allahag ambhum yubu lemnoag punun,” aro piogti, 28 as Sodom Gomora puluag Yordan sip tilamogpa, nimi awe auk tolongoropba mhong polesog aropne nene saog ulamog. 29 Allahri as Mag Yordan peramag as Lot wamoghag aneko mali nenelamogti, Abraham sembe ekon taog kom. Ekon taog komdi, Lot sembe Abraham ilipsae Haran elme wamlaba, tebaleag aro seneraghogti sae kiliro tobog.
Lotap elmangkelabo phendeap (19:30-38)
30 Undo unuaogpa, wamekti, Lot nenekori, “As Zoar wamneba tebaneag,” aro log sembe lambaogti, elmangkelabo phende abenekoap yim kirik arameag pina wamek. 31 Wamekti ik nhon sum elmangkel yandonge nenekori ilipsa'elag ambarelamogti, “Nuni sabal tao anekona nai eneng lununne orogti, nu babe nengabo toltonne orogti, 32 nuni mag yonge tebatnemeba, wana loba tanaleba, elap mabebeba, eldi likna lag taukang,” seog.
33 Wene seogti, inipna sumeneko sikini mag yonge tebatekpa, teogti malamogpa elmangkel yandonge neneko iliap maptek. Maptekpa ili nenekori, “Welaro uan,” aro ekon uro wamog. 34 Wamekti lukunapne neneko elmangkel yandonge nenekori ilipsa'elag ambarelamogti, “Inipnag Naniap na mamna anekona sumene nen mag yonge tebatnemeba, malamle abeneko naiap maplulam. Mapmenba nuni sembe nundi mangkanemeba, nuni sembe nimi likna wamlul,” aro ambarog. 35 Ambarog aneko imbaogpa, sikini Lot neneko mag yonge tebatekpa, teogti malamogpa, elmangkel amikne neneko iliap maptek. Lot neneko ya'ag ekondi ekon uro wamog.
36 Elmangkelabo phende abeneko iliap maptekpa, sin phende me monag wamog. 37 Wamekti elmangkel yandonge nenekori me nengabo me mangaro aogti, si Moab§ engkaog. El neneko Moab nimi wene wamangne sikinisa taog. 38 Elmangkel amikne nenekori babe me nengabo me mangaro aogti, si Ben-Ami engkaog*. El neneko Amon nimi sisa sikini taog.
* 19:1 Ina siramag pukamoghag anena tam uro yabinba karepto kom nenerobag apna uro yabinepne tam kareptobag. 19:2 Yan aleropne nenena nimi yanba ae eneko ngaingeri, “Sinap nanap tam orog apna, sin nimi eneko wana wali,” aro urop. 19:22 Zoar nun yubuagna “as ologne” aro. § 19:37 Nimi si Moab anena Yahudi yubuagna yubu lilim ane, “Nai eneng agha”. * 19:38 Ben-Ami nun yubuag, “Sisa si nhonog agha lag taog” aro.