6
Man-asituɏung Taku
(Rom. 15:1-6)
Susulud, lu machuktaɏanyuʼn lakabyasuɏ biɏunyu, chikayu un ichaɏan chi Ispiritun Apudyus ammanyu byegbyegaan siya ta matuɏungan un mangulin si ustuʼn kopyala. Ngim allechenyu ta chakampun un siya bo makabyasuɏanyu. Man-asituɏung kayu lu awed malligatanyu, ti siya malungpaɏanyu si bilin Jesu Kristu un man-asiay-ayat taku.* Lu ha somsomok chi osa un siya kalu ustu un achipunla kasapuɏan chi ulay siluʼn tuɏung, ngim lappun akit mabyelinla, allilawola long-egla. Kacha osaʼn tagu, masapuɏʼn ammala somsomkon cha pin-ala koon ta ammuwola lu bibiɏu willu lawwing. Ta lu bibiɏu, hachi otyan chi magalasala ta achila iyisu cha koola si killingwan cha uchum, un italungcha ichayaw chi long-egcha kan cha tagu. Ti kacha osa, siya otyan somsomkola kalobbongalaʼn koon.
Ha osa boʼn ibyegak, cha matudtuchuwan si ugud Apudyus, masapuɏʼn ibingayala si mabyelinla hachiʼn pin-a maludtuchu kan siya si bibiɏu.
Achi kayu maallilaw, susulud, ti ammun Apudyus cha pin-ayu koon. Ti losan un koon ya immuɏan chi tagu, siya bo apitola. Ked lu koon chi tagu pion chi long-egla, apitola machusaala gapu si hachiʼn killingwala. Ngim ha taguʼn mangwa si pion chi Ispiritun Apudyus, apitola bibiɏu un meɏpu si Ispiritun Apudyus ked inggew kan siya si ing-inggala. Ked achi taku otyan masngay un mangwa si bibiɏu ta lu siya pin-a taku koon, gumatong chi timpu un mangapitan taku si gunggulan cha losan un killingwa taku un bibiɏu. 10 Ked susulud, ha salaʼn katattagu taku, ipapati taku un mangwa si bibiɏu kan cha losan un tagu, amod gey kan cha biɏun takuʼn mamati.
Ha Alungus Chi Tudtuchun Paul
11 Sakon si Paul un mismuʼn langisuɏat si allayaʼn alungus cha ibyegak kan chikayu. Ilanyu kilachakeɏn cha allaʼn manggigilik!
12 Cha hachiʼn mangipatut un masogyatan kayu un siya kalu maluttuwaanyu si lintog, siyad singtoncha michayawan chi kilatatagucha. Ya kamatchi kooncha ta lisiyancha mapaligatancha gapu si mamatiyancha kan Jesu Kristu un latoy si krus un siya mataguwan. 13 Ngim ha katuttuwaala, ulay cha hachiʼn lasogyatan, achipuncha tuttuwaon cha lintog! Pionchaʼn ipapattut chi kamatchi kan chikayu, ta awed isaysayawcha un potgonyu chicha. 14 Ngim kan sakon, chakampun un michayawak chi singtok, ti lappun uchum si ichayawku lu achi abus chi latoyan Apu takuʼn Jesu Kristu. Gapu si latoyala, lappun somsomokku kan cha losan un lisisigud si tagu si allaʼn pita ti patunged un lappun simbin cha kamatchi kan sakon si sala. 15 Ked lappun mansabyaliyala kan chitakuʼn lasogyatan willu achipun, ti ha masapuɏ, bumaɏu allaʼn somsomok. 16 Ked chikayuʼn maluttuwa kan cha allaʼn intudtuchuk, sapay otyan ta mallin-awaon Apudyus cha somsomokyu ya kacheguwala chikayu ti hachi makwa kan cha losan un tuttuwan tagun Apudyus.
17 Ked malipud si sala, lappun otyan maalibunguwan chi somsomokku mipanggop si allaʼn itudtuchuk. Ti impapatik un langwa si pion Apu Jesus un simmusassu kan sakon. Ked lapillapillatan chi long-egku un main-an cha kilatuttuwaala.
18 Susulud, sapay otyan ta kacheguwan chikayu losan kan Apu takuʼn Jesu Kristu. Amen.
* 6:2 6:2 Ha imbilin Kristu ked awed si John 13:34, 15:12 6:3 6:3 Romans 12:3; 1 Corinthians 3:18 6:6 6:6 Luke 10:7; Romans 15:27; 1 Corinthians 9:11, 14; 1 Timothy 5:17-18