3
Din Begew Ay Dosaen Ton Diyos Din Israelita
(3:1-2)
Kanan Amos: Dakayo am-in ay Israelita ay inpangon Diyos ay komaan ed Egipto, dengngen yo nan ibaga na en dakayo. Kanana en dakayo anggoy di pinili na ya inay-ayowanana ay ipogaw na sin am-in ay nasyon isnan daga, isonga masapol ay dosaenas dakayo begew sin basbasol yo.
Din Begew Ay Masapol Ay Mankali Di Mamadto
(3:3-8)
Intoloy Amos ay nangwani: Ay mabalin aya ay mankoyog di dowa ay ipogaw mo adi da mantolag omona? Ay siya mo manngaed di layon sin kada mo baken dandani di panpapana sin an-anopena? Adi aben manngaed sin liyang na mo magay dinpap na. Mo magay tapan sin tagdey, magay makna ay titit. Adi aben mabkas di tagdey mo magay mangiwit. Mo dengngen da sin siyodad di tanggoyob ay mangipaammo ay waday gobat, sigurado ay mandanag da. Adi mapasamak di lawa si esa ay siyodad mo baken si Diyos di mangipawada. Say iso na abe ay magay amagen din Kangatoan ay Diyos mo adi na ipaammo omona sin baa na ay mamadto. Mo manngaed di layon, ay wada aya di adi emegyat? Et mo din Kangatoan ay Diyos di mankali, sino abe di adi mangipaammo sin ibaga na? 10  11  12  13  14  15