6
Pamagbagan Amos Sin Napnek Ay Babaknang
(6:1-7)
Kaasi kayo pay ay nanam-ay di biyag da ed Zion ya din mangipagarup ay natalna di kasasaad da ed Samaria. Kaasi kayo ay papangolo isnan mandindinamag ay nasyon ay Israel, dakayo ay pankamangan koman di kakailian yo mo kasapolan day tolong. En kayo ilaen din siyodad ay Calne, asi yo ikanayon ay emey sin mandindinamag ay siyodad ay Hamat. Mo makdeng di, emey kayo abe ed Gat ay siyodad di Filisteo. Ay napigpigsa da aya mo nan ili yo ay Juda ya Israel? Ay siya mo an-annawa din daga da mo din daga yo? Sigaan yo ay awaten ay waday domteng ay agew ay kadosaan yo, ngem din am-amagen yo di mangisagsag-en sin agew ay sana. Kaasi kayo pay ay mantoktokdo si nangingina ay kotson ya mansidsidas karnin di olbon ay baka ya anak di karnero. Layden yo ay man-am-amag si kanta ya itokar yo sin gitara ay kaman din inyaat David ed idi. Man-in-inom kayo si ad-ado ay arak ya man-osal kayo abes nankangingina ay bangbanglo, ngem adi mansakit di nemnem yo mo madadael ed Israel. Isonga dakayo di mangon-ona ay mapilit ay maiey sin odom ay ili et mapap-eng din panragragsakan yo.
Din Inpailan Diyos En Amos Ay Kaman Iitaw
Pag kanan Amos en kaliliget Diyos din kinangaton di nemnem din taga-Israel, isonga ibaa na di kagobat da ay mamaligat en daida.
Makdeng pay di, waday dowa ay inpailan Diyos en Amos ay kaman iitaw. Di esa ay inpaila na et ad-ado ay dodon ay manadael to ed Israel. Di esa abe yan kaeegyat ay apoy ay nangan sin daga ya olay sin baybay. Ngem nanpakpakaasi si Amos en Diyos ta mo mabalin koma, adi matongpal dana ay kaeegyat, et intolok na. (6:8–7:6)
 
10  11  12  13  14