8
Din Panosaan Diyos Sin Israelita
(8:4-7; 9:8-10)
Pag kasin inpaiitaw Diyos si Amos yan inila na di baskit ay napay-an si naom ay prutas. Kanan Diyos en din laydena ay kalien, enggay dinmateng din timpo ay panosaana sin ipogaw na ay Israelita. Adi na kasin segseg-angan. Pag kanan Amos en daida: (8:1-3)
 
Dengngen yo na, dakayo ay mamalpaligat ya mangoskos si nabiteg ya odom ay kaseseg-ang isnan ili. Kanan yo, “Makdeng koma nan masilsilibraran ay fiesta ya agew ay pan-illengan ta man-ilako kami kasin si bakakew. Pakitkittoyen mi din salopan, ingina mi din lako mi ya sowitiken mi din manlako sin iyat mi ay mantimbang. Nangina met laeng di pangilako mi sin magay silbi na ay bakakew. Di pantongpalana et mabalin mi ay lakoan din nabiteg tan adi dan makabayad sin otang da, olay din kababaan ay otang ay kaman owat lakon di sinilas.” Say kanan yos nemnem yo.
Isonga si Yahweh ay it-it-ek din polin Jacob yan kinwani na ay nangisapata, “Polos ay magay liw-ak sin olay sino ay inamag da ay lawa.”
 
Kanan Diyos en panbalinena din fiesta da si pansadsadotan da. Ipawada na abe din maiarig si betil, ngem din pandagaangan di ipogaw et baken makan mo adi et kalin Diyos. Ngem olay mo anaanapen da, magay dengngen da ay kali na. Enggay napasnek di nemnem na ay manosa en daida, isonga olay intoy lomayawan da, olay sin addawi ay ili ay maieyan da ay balod, adi dan mailisian. (8:8–9:7)
10  11  12  13  14