10
Din Nanbisitaan Di Reyna En Solomon
(10:1-13)
Idi dinngen din reyna ed Seba din mandinamag ay laing Solomon ay napo en Diyos, ena pinadas si Solomon si nankaliligat ay salodsod. Ad-ado di inkoyog na ay baa. Kinoyog na abe di ad-ado ay kamel ay nailoganan di ad-ado ay bangbanglo, balitok ya nankangingina ay bato. Idi dinmateng da sin siyodad, inmey sin kad-an Solomon et sinalodsod na amin ay manemnem na. Sinongbatan Solomon am-in et adi polos naligatan ay nangilawlawag en sisya. Idi dinngen din reyna din kinalaing Solomon ya inila na din inamag na ay palasyo, din makan ay maisagana sin lamisaana, din panakaolnos di oopisyal na, din mansilsilbi ya din nabanol ay osal da, din man-itagtagay si arak ya din aanimal ay inpaidatdaton Solomon ay mapooan sin Timplon Diyos, palalo ay nasdaaw sisya. Kanana, “Tet-ewa baw din dinngek sin ilik maipanggep sin inam-amag mo ya laing mo. Ngem adiak pinati dana enggana ay inmaliak et inilak ay mismo. Di katet-ewa na baw et kolang pay si kagodwa din naipadamag en sak-en, tan din laing ya kinabaknang mo et addawi ay nasurok mo din naipadamag. Nagasat da din aasawam* ya din oopisyal mo ay kanayon ay wada sin sangoanam ay mandengdenge sin kinalaing mo. Madaydayaw koma si Yahweh ay Diyos mo ay nangipaila si layad na en sik-a ya nangisaad en sik-a ay ari isnan Israel. Gapo sin adi manbalbaliw ay layad Diyos sin Israelita, insaad nas sik-a ay ari ta mantoltoloy di siged ya kinalinteg.”
10 Idi nakdeng di, indawtan din reyna si Solomon si nasurok ay opat ay libo ay kilo ay balitok, ad-ado ay bangbanglo ya nankangingina ay bato. Si doy di kaad-adoan ay bangbanglo ay inawat Solomon.
11 Malaksig isdi, nan-idateng abe din bapor Hiram ay nankarkarga si balitok ay napo ed Ofir, ad-ado ay mankakakneg ay kaiw ay makwani en almug ya nankababanol ay bato. 12 Inosal din ari din kaiw ay nay ay para posti sin Timplon Diyos ya sin palasyo. Naamag abe si gitara ya arpa ay osalen din mantoktokar. Da nay ay almug di kamayatan ay kaiw ay naidateng ed Israel. Magay odom ay naila si kaman dadi enggana ed wani.
13 Indawat Ari Solomon am-in ay kindaw din reyna ed Seba malaksig sin odom ay sagot ay indawat na. Makdeng pay di, sinmaa din reyna ay nangikoyog sin baa na. 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
* 10:8 Aasawam di kanana sin manuskrito ay Griego. Din kanana abe sin Hebreo et: ipogaw mo. 10:10 Din kanana sin Hebreo et: 120 ay talento.