12
Din Nanigaan Din Sinpo Ay Tribun Di Israelita En Rehoboam
(12:1-20)
Idi siya di, inmey si Rehoboam ed Sekem, tan say nasinopan amin ay papangolon di Israelita ta isaad das sisya ay man-ari. Wada pay laeng si Jeroboam ay anak Nebat ed Egipto ay kinamang na sin nangilayawana en Solomon. Idi dinnge na di, nantaoli ed Israel. Inpaayag din Israelita si Jeroboam et nankokoyog da am-in ay inmey en Rehoboam yan kanan da, “Palalo ay pinmalpaligat si amam. Madagsen abe di inpaob-obla na en dakami, ngem no palag-anem din obla mi ed wani, mansilbi kami en sik-a ay kosto.”
Kanan Rehoboam ay nanongbat, “Somaa kayo ta asi kayon mantaoli mo malabas di tolo ay agew.” Et sinmaa da. Nakikali si Rehoboam sin papangolo ay nansilsilbi en Solomon idi matmatago pay laeng. Kanana ay nanpoot, “Sino di maibaga yo ay isongbat ko sin ipogaw?”
“Mo ed wani ay agew yan manpakombaba ka en da nay ay ipogaw ya patgam din kedkedawen da, mansilbi da en sik-a si eng-enggana.”
Ngem sinigaan Rehoboam din inbagan di nankakay ay papangolo et nakikali sin mansilsilbi en sisya ay katawenana. “Sinoy maibaga yo ay isongbat ko sin kanan di ipogaw ay palag-anek din obla da?” kanana.
10 Kanan din babbaro ay sana ay katawenana, “Siya na di isongbat mo: Dakdakdake di palpal-iking ko mo din gitang amak. 11 Mo madagsen di inpabaklay na en dakayo, madagdagsen pay di ipabaklay ko. Mo sinoplit nas dakayo, latiko di iablat ko en dakayo.”
12 Malabas pay di tolo ay agew, inmey da Jeroboam sin kad-an Rehoboam ay ari tan say inbaga na en daida. 13 Bogtak di inyat Rehoboam ay nanongbat sin ipogaw. Sinigaana din inbagan di nankakay et say inonodana din inbagan di babbaro. 14 Kanana, “Mo madagsen di inpabaklay amak en dakayo, mas madagdagsen pay di ipabaklay ko. Mo sinoplit nas dakayo, latiko di iablat ko en dakayo.” 15 Adi inkaskason din ari din kedkedawen di ipogaw, tan si Diyos di nangiturong ta matongpal din inbaga na en Jeroboam ay anak Nebat ay inpaipadtona en Ahias ay taga-Shilo.
16 Idi ilaen din amin ay Israelita ay adi patgan din ari din inbaga da, kanan da ay nanongbat sin ari, “Maipababa koma si David ya din pamilya na. Ay sino od di pansigdan ay indawat na en dakami? Somaa kami ay Israelita! Bay-an daka ay polin David ay makaammo sin mismo ay pamilyam.” Et sinmaa din Israelita. 17 Magay nabay-an si iturayan Rehoboam mo adi anggoy din Israelita ay man-ili ed Juda. 18 Inbaan Ari Rehoboam si Adoniram ay kapatas di obla ay inkapilitan ta makingalat sin Israelita, ngem pinigpig da enggana ay natey. Gapo isdi, kalogan si Rehoboam sin kalisa na et linmayaw ay emey ed Jerusalem. 19 Manipod sidi, kanayon ay kontraen din Israelita ay man-ili sin amyanan din panturayan di polin David. 20 Idi ammoen din Israelita ay sana ay nantaoli si Jeroboam, inpaayag da sin nasinopan da et say insaad da ay ari da am-in ay tribun Israel.* Din tribun Juda anggoy di kinmakaman ay namigbig sin turay di polin David. 21  22  23  24 
Din Nanokogan Jeroboam en Diyos
(12:25-33)
25 Inpaalad Jeroboam si batog din ili ay Sekem ed Efraim ay kadondontogan et nantees di. Asi nan tinaynan et ena aben inaladan ed Penuel. 26-27 Ngem kanan Jeroboam si nemnem na, “Mo kanayon ay em-emey din ipogaw ko ed Jerusalem ay en man-idaton sin Timplo, sigurado ay manbaliw to di nemnem da et kasin dan manpaituray en Rehoboam ay ari ed Juda. Mo say maamag di, domteng to di timpo ay pomse da.”
28 Siya di, idi nakdeng ay nankedaw si pamagbaga, nan-amag si dowa ay sinan baka ay balitok. Pag nan kanan sin ipogaw, “Palalo ay maligatan kayo ay mantikid ed Jerusalem. Naey da din diyos yo ay nangipango en dakayo ay Israelita ay komaan ed Egipto.” 29 Inpeey na din esa ay sinan baka ed Betel yan din esa ed Dan. 30 Et nanbasol din ipogaw, tan nandaydayaw da ed Betel ya ed Dan. 31 Nan-amag abe si Jeroboam si pandayawan sin toktok di dodontog, ya nandotok si papadi ay olay baken Levita. 32-33 Dowana et todingan ay fiesta din pitsa 15 di maikawao ay bowan ay kaman din masilibraran ed Juda. Sin agew ay doy, nantikid sin inamag na ay altar ed Betel, ya sisya ay mismo et nan-ipoo si daton isdi para sin dowa ay sinan baka ay inamag na. Insaad na abe ed Betel din papadi ay nansilsilbi sin inamag na ay pandayawan sin toktok di dontog.
* 12:20 Manipod sidi, nagodwa din nasyon ed Israel. Din sinpo ay tribu ay wada sin amyanan di ili et daida di makwani en tribun Israel. Din man-ili abe ed Juda ya Benjamin, et daida din kanan da en tribun Juda. 12:29 Wada ed Betel sin beddeng di panturayana ay maibandas abagatan. Din kad-an aben di ed Dan yan sin amyanan. 12:32-33 Din fiesta ay nay di makwani en Ab-abong. Tinodingan Diyos ay masilibraran sin maikapito ay bowan (Levitico 23:34), ngem binaliwan Jeroboam din pitsa ay kasilibrarana.